De toekomst van Adinkerke/De Panne


Traduction automatique - Automatic Translation:


Mission Statement (beginselverklaring, bedrijfsdoelstelling)

De ambitie van de nieuw (14 oktober 2018) verkozen gemeenteraad moet zijn om Adinkerke/De Panne uit te bouwen tot een rustige, veilige (verkeersveilige, criminaliteitsveilige), nette, gezonde, zorgzame en sociale gemeente - met een leefomgeving en woonomgeving waar het aangenaam om wonen en leven is, het ganse jaar door. Dus waar ook tijdens de zomer en de vakantieweken, de leefbaarheid van de gemeente en de levenskwaliteit van de inwoners gegarandeerd wordt.

Waar tevens het belang van de inwoners ("het dorpsbelang") primeert op de belangen van de toeristen, de kapitalisten en de (buiten)gemeentelijke lobbygroepen.

Waar eveneens een einde wordt gesteld aan het potverteren en het geld verbrassen door het schepencollege. Waarbij de gemeente bestuurd wordt op basis van wetenschappelijk onderbouwde bestuurskunde, degelijk management en deugdelijk rentmeesterschap.

De voorstellen en verkiezingsprogramma's moeten realistisch zijn en onderbouwd zijn, op basis van de beleids-en beheerscyclus.

De drie éénpotnat lijsten (N-VA De Panne, Plan B en Act!e) denken nog zoals in de tijd toen men dacht dat de bomen tot in de hemel groeiden en dat "de andere" het allemaal wel zal blijven betalen.


Volgens de huidige meerjarenplanning (2013 - 2018) moet er de komende drie jaren (2015 - 2018) nog gerealiseerd worden :

 1. fietspad langs de Noordhoekstraat
 2. fietspad langs de N35 De Panne-Veurne
 3. vernieuwing Duinhoekstraat (riolering, wegdek, fietspad)
 4. nieuwbouw gemeenteschool
 5. nieuwbouw politiegebouw
 6. nieuwbouw voor de OCMW administratie
 7. nieuwbouw voor erkende asielzoekers
 8. renovatie van het gemeentehuis
 9. herinrichting kerkhof Adinkerke
 10. nieuw zeilwagencentrum op het strand (geraamde kostprijs 1 miljoen euro)
 11. Jukebox museum
 12. enzovoort

In de volgende meerjarenplanning (komende gemeenteraadsverkiezing oktober 2018) moet er prioritair worden opgenomen :

 1. bouw en beheren van OCMW assistentiewoningen en van een OCMW woonzorgcentrum
 2. heraanleg van het rioleringsnet (gescheiden afwatering van rioolwater en hemelwater)
 3. omleidingsweg rond Adinkerke vertrekkend van nieuwe afrit autosnelweg tussen Adinkerke en Veurne, met aansluiting op de Noordhoekstraat en het Artiestenpad
 4. herwaardering van het Garzebekeveldplein en het Stationsplein, in het kader en de dorpskernvernieuwing en de plattelandsontwikkeling van Adinkerke
 5. reorganisatie personeelsdienst en human resource management
 6. uitbouw van een facilitair gemeentebedrijf en herstel van het slecht onderhouden gemeentelijk patrimonium.
 7. heronderhandelen van bestaande gemeentelijke contracten en opstellen nieuwe raamcontracten
 8. kansarmoedebeleid
 9. seniorenbeleid
 10. enzovoort

Ook nog af te wachten welke plannen er uit de bus zullen komen voor :

 1. de vernieuwing van de bovengrond van de Zeedijk (+ ondergrondse garages ?)
 2. of de werken in de Dumontwijk wel noodzakelijk zijn
 3. hoe het parkeerprobleem moet worden opgelost (Koningsplein - villawijk Westhoekverkaveling - Dumontwijk)
 4. enzovoort


Webpagina van een onafhankelijke politieke groepering van Adinkerke/De Panne
e-post @ dorpsbelang

Mogelijk zal worden overgegaan tot het indienen van een lijst, voor de komende gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018. Mogelijke naam van de lijst: ADEP Belang (AD inkerke DE Panne Belang) of LEDPAD (LE efbaar De Panne AD inkerke) of dorpsbelangen of dorpsbelang etc. Mogelijkheid van een andere naam bestaat ook of eventueel een kartelvorming met een andere politieke partij.

Wie de leden van deze politieke groepering zijn, zal ten gepaste tijde worden bekend gemaakt tegen de volgende gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018. 
Bij ons primeert de inhoud en het programma, daarna worden de bekwame mannen en vrouwen bekend gemaakt die dit programma onderschrijven en ondersteunen.


Teenentandertjes -- Feiten en Cijfers -- Paradigma's Bloemlezing van teksten, geplukt van de sociale media en de weblogs
 1. De uitgangsfilosofie van Adep Belang is dat we anno 2016 leven in Borderline Times. Met andere woorden dat de criteria (zijn terug te vinden in de DSM-5 op pagina 663), die werden opgesteld voor de borderline persoonlijkheidsstoornis, ook kunnen toegepast worden op onze huidige samenleving. Wij onderschrijven het paradigma van de  borderline samenleving, zoals ontdekt door prof. dr. psychiater Dirk De Wachter en wij beseffen dat dit paradigma een totale ommekeer zal teweegbrengen in de wetenschapstakken zoals filosofie, politicologie, pedagogie, economie, sociologie en binnen de samenleving de komende jaren.

 2. De gemeente De Panne is een afspiegeling van Upstairs-Downstairs Downton Abbey anno 1912. De Panne is Bokrijk. In De Panne heerst de sfeer en de mentaliteit van  een bejaardentehuis waar het gemeentebestuur denkt - zoals de directie van een oudemannenhuis - iedere namiddag activiteiten en bezigheidstherapie te moeten inrichten omdat de residenten te apathisch zijn om zelf iets te bedenken. Zoals in de rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen loopt ook het gemeentepersoneel gehaast van her naar der, van hier naar daar, om activiteiten te organiseren, om podium en muziekinstallatie en hekkens te plaatsen en af te breken, om de was en de plas te doen, om de openbare WC's (van het strand en De Panne-Bad) en pleinen en straten te kuisen enzovoort.
  Veel inwoners hebben nog de 19de-eeuwse mentaliteit en koesteren zich in de nostalgie en houden zich bezig met de geromantiseerde verhalen van de "tijd van toen". De gemeente wordt nog bestuurd zoals in de tijd dat Hendrik Conscience zijn boeken "Baas Ganzendonck" en "Bella Stock" schreef. Het is nochtans geen (kern)taak van een gemeentebestuur om evenementen en feesten te organiseren en om artiesten management bureau te spelen. En het overgrote deel van de inwoners en tweedeverblijvers willen al die gemeentelijke feesten en evenementen niet maar willen gewoon een rustige, veilige, gezonde, zorgzame gemeente waar het aangenaam om wonen is. Wanneer zal het gemeentebestuur eindelijk beseffen dat al die opgeklopte hoerapeptalk en al die schone schijn, de inwoners en tweedeverblijvers niet gelukkig maakt ? Dat volwassen mensen niet gelukkig worden door als onmondige kleuters en/of seniel dementen te worden behandeld. Dat het gemeentebestuur naar de bewoners moet luisteren en tezamen met de bewoners door samenlevingsopbouw een leefbare en kwaliteitsvolle gemeente moet uitbouwen.

 3. Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur van De Panne zijn functioneren analyseert. In De Panne-Bad heerst een ouderwetse, conservatieve en ultraliberale mentaliteit. Normaal dat de jongeren na hun studies niet naar De Panne willen terugkeren of dat moderne mensen niet in De Panne willen komen wonen. Ook bij de bestuurders van de gemeente zal er een mentaliteitsverandering moeten optreden, anders ziet de toekomst er zeer somber uit voor De Panne. En zal ook Adinkerke verder worden mee getrokken in de neergang en ondergang.
  De gemeente De Panne heeft de boot van de 20ste eeuw grotendeels gemist. En is nu ook de boot van de 21ste eeuw aan het verpatsen en verknoeien. Binnen die context, toch niet te verwonderen dat veel inwoners de gemeente (willen) verlaten en dat er nauwelijks bekwame, dynamische mensen kunnen worden aangetrokken om zich te vestigen in de gemeente. Wat de vicieuze cirkel rond maakt en bestendigt.

 4. Een gemeentebestuur moet probleemgericht en probleemoplossend denken. En niet direct antwoorden, er is geen probleem. Luisteren naar de mensen en hun problemen. Het probleem vervolgens omschrijven, in kaart brengen, analyseren. En dan onderzoeken hoe en op welke manier er een oplossing kan worden gevonden voor dat specifiek probleem. Om het in medische termen te zeggen: eerst een grondige juiste diagnose, pas daarna kan er een aangepaste behandeling worden ingesteld.

 5. Handelen volgens het nieuwe paradigma: "Het zou voor de inwoners én de tweedeverblijvers veel aangenamer en leefbaarder wonen en leven zijn - in De Panne én in Adinkerke - zonder al die ééndagstoeristen en dagjestoeristen". Dit nieuwe paradigma staat lijnrecht tegenover de paradigma's van het gescleroseerde,  stereotiepe en vastgeroeste politieke eenheidsdenken en de éénpotnat politiek van het huidige bestuur van De Panne. Adep Belang zal consequent de dorpsbelangen voorop stellen en de belangen van de gewone bewoners verdedigen.
  Concreet voorbeeld: zonder het bedrijf Plopsaland op het grondgebied van Adinkerke, zou het voor veel inwoners aangenamer en leefbaarder wonen zijn. Want niet alle inwoners van Adinkerke kunnen verhuizen naar de stiltegebieden van de Dumontwijk of de villawijk van de Westhoekverkaveling of de Witte Burg in Oostduinkerke.

 6. De gemeente De Panne is de minst zorgzame en de meest senior-onvriendelijke gemeente van Vlaanderen. Blijkbaar wilde het gemeentebestuur het record nog scherper stellen en nu werden ook de OCMW serviceflats verkocht. De gemeente heeft nu in zijn patrimonium geen residentiële voorzieningen meer voor de (zorgbehoevende) bejaarden en mindervaliden van De Panne.
  De politici van De Panne denken dat het nodig is om ieder jaar miljoenen euro uit te geven aan gratis evenementen voor de toeristen tegenover enkele duizenden euro voor samenlevingsopbouw. Ze dwalen en de kiezers zullen hen daarop afrekenen bij de volgende gemeenteraadsverkiezing. De meerderheid van de kiezers van De Panne wil dat het gemeentebestuur stopt met het beleid: "alles voor de toeristen en de kapitalisten, de kruimels voor de inwoners en niets voor de senioren, kansarmen en mindervaliden." De senioren van Adinkerke/De Panne zijn niet langer tevreden met af en toe een gratis boterkoek en een tas koffie van de gemeente en in de namiddagen wat bezigheidstherapie en animatie zoals in de rustoorden.

 7. De "Ernest d'Arripe groep" van De Panne: er is een groep inwoners van De Panne die zich de échte Pannenaars noemen. En de andere inwoners dan omschrijven als "aangespoelden". Indien De Panne een geschiedenis zou hebben, misschien enigszins te begrijpen. Maar De Panne werd gesticht door zes inwoners uit Veurne, na de komst van Oostenrijks keizer Jozef II naar Veurne. En De Panne bestaat nog maar sedert 1911 als zelfstandige gemeente en scheurde zich af van Adinkerke onder druk van Brusselse franskiljons (dus ook "aangespoelden"), die ook de eerste burgemeester Ernest d'Arripe leverden.
  En die "echte" Pannenaars treden zowat op als de Amish in Noord-Amerika. Volgens hen moet alles blijven zoals in de toenmalige belle époque periode. Bekrompenheid en een denkpatroon van minstens 30 jaar geleden en zelfs van 120 jaar geleden, is voor hen de norm en moet als politiek correct worden beschouwd en iedereen met een andere visie moet - volgens deze "authentieke" Pannenaars - vertrekken of niet naar De Panne komen wonen. Want "De Panne is 't bad, al de rest is parking".
  Het is nochtans belangrijk voor de toekomst van Adinkerke/De Panne dat het besef groeit dat deze gemeente achterop loopt en al tientallen jaren stilstaat en niet mee evolueert met de tijd. En vooral voor de toekomst van de kinderen is het belangrijk dat ze niet opgroeien in een milieu van kansarmoede, achterlijkheid, bekrompenheid en borderline denken. Voor de lijst Adep Belang is hier een belangrijke taak weggelegd, om de kiezers van Adinkerke en De Panne dit inzicht bij te brengen.

 8. Er zijn geen echte Pannenaars. Zowat iedereen die in De Panne woont, is aangespoeld. De ene misschien een generatie vroeger dan de andere maar meer niet. De Panne op zich bestaat ook nog maar 100 jaar. Alhoewel er mogelijk toch een verschil in mentaliteit is tussen de Westhoekmensen van de boerenbuiten, van de kust en van Veurne zelf. In alle geval, de Westhoekmentaliteit bestaat. Een mentaliteit van slaafs zijn, gedwee en volgzaam zijn, onderdanig zijn, vuisten in de broekzakken maken, zijn mening niet durven zeggen, enz. Wat mogelijk ook het procentueel grote aantal zelfmoorden in de Westhoek en in West-Vlaanderen verklaart. Een gevolg van eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting door vreemde heersers en kolonisatoren.

 9. Er zijn wel echte Adinkerkenaars. De fusie in 1977 ("de toevoeging") van de gemeente Adinkerke en De Panne blijkt steeds meer en meer een miskleun en is een schoolvoorbeeld voor de masters in de politieke en sociale wetenschappen, van een mislukte fusie.

 10. Een polemiek voeren over het bestaansrecht van een politieke groepering (partij) is zinloos. Dat recht wordt gegarandeerd door de grondwet van België. En het standpunt van de politieke groepering Adep Belang is dat in De Panne de mentaliteit en de sfeer heerst zoals in bejaardentehuizen en rustoorden, dat de gemeente De Panne meer en meer gelijkenissen vertoont met Bokrijk, dat De Panne een afspiegeling is van de TV reeks Downstairs/Upstairs anno 1912. De vier politieke partijen die nu in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, zijn samengesteld zijn uit stereotiepe vastgeroeste gescleroseerde politici die alleen maar aan het eigenbelang en het electoraal belang denken. Er is nood in Adinkerke/De Panne aan een alternatieve politieke partij met verfrissende, dynamische ideeën en een politieke visie die niet stamt uit de 19de eeuw maar vooruitziet naar de 21ste eeuw. Inwoners van De Panne die het daar niet mee eens zijn, mogen zich niet beroepen op de machts- en gezagsargumenten van de belle époque periode van 120 jaar geleden maar moeten het politieke debat durven aangaan en dus de standpunten van Adep Belang weerleggen met argumenten en niet met persoonlijke aanvallen op de leden van deze politieke groepering.

 11. Veel bekwame jongeren verlaten De Panne of willen zich in De Panne niet vestigen wegens de hier heersende belle époque mentaliteit, uitgebeeld zoals in de films Titanic en Daens en in de reeks Downton Abbey 1912. Bekwame jongeren worden door de overheid en de bedrijfswereld in gans Vlaanderen overal gezocht en met open armen ontvangen. Wat zouden die jongeren zich hier begraven in een gemeente die alleen maar de toeristische sector belangrijk vindt en bijvoorbeeld geen aandacht heeft voor de zorgsector. Nochtans de sector van de toekomst want - zoals de toeristische sector - behoort de zorgsector tot de tertiaire dienstensector maar met de meerwaarde van zorg. Hetgeen bijkomende tewerkstelling geeft aan medici, paramedici, verzorgenden, grootkeukenpersoneel, dienstencheques poetsdienst enz.
  Toch normaal dat de jongeren wegvluchten uit een gemeente waar alle creativiteit en initiatief in de kiem wordt gesmoord door conservatieve en ultraliberale krachten die van oordeel zijn dat er niets moet veranderen want dat zij goed wonen in hun beschermde reservaten en de vette postjes in hun handen hebben. Kortom dat De Panne moet blijven zoals in de belle époque, 120 jaar geleden. Kan echter niet meer, het einde van een tijdperk kondigt zich aan. En de enige mogelijkheid om de toekomst van De Panne goed te laten zijn, is mee evolueren naar het nieuwe tijdperk en de boot niet opnieuw te missen zoals de gemeente De Panne - in het verleden en heden - reeds zo dikwijls heeft gedaan.
  RESOC Westhoek mag nog zoveel dure reclame-, propaganda- en marketingcampagnes voeren, bekwame dynamische mensen zullen niet naar De Panne komen wonen indien de mentaliteit van de lokale bevolking zo achterlijk en ouderwets blijft. De Westhoek, nieuwe wereld ...

 12. Het probleem van het misbruik en de afhankelijkheid van alcohol en drugs wordt door de éénpotnat politici van De Panne genegeerd. De politici durven de waarheid niet zeggen of schrijven uit electorale berekening want ze hebben schrik om stemmen te verliezen, als het duidelijk wordt hoe onwetenschappelijk en ongeschoold ze beleid voeren. De politici van De Panne nemen geen enkel standpunt in en nemen niet deel aan het politieke debat. Maar steken hun kop in het zand en verstoppen zich achter een mooie façade, het ophouden van de schone schijn, de goednieuwsshow, de foto's in de media met hun lachende gezichten. Nochtans de verslavingsproblematiek (gokverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving) is groot in De Panne. Adep Belang zal een gericht sociaal beleid voeren met preventieve maatregelen om deze verslavingsproblematiek onder controle te krijgen.

 13. Indien Adep Belang aan de macht komt na de volgende gemeenteraadsverkiezing, zullen we de gemeentelijke jeugddienst hervormen. De kosten/baten analyse van die dienst is negatief. De jeugd is de toekomst maar de toekomst zal voor De Panne niet rooskleurig zijn als de jeugd uit De Panne geen verantwoordelijkheid neemt en niet samenlevingopbouwend denkt. Veel van de huidige kinderen en jongeren beseffen niet dat de hedendaagse welvaart in Vlaanderen er is gekomen dank zij het harde werk en de spaarzaamheid van hun voorouders. Veel van de jongeren denken dat de hedendaagse welvaart en luxe er vanzelf is gekomen en vanzelf zal blijven bestaan. Het archief spreekt boekdelen over het gevoerde jeugdbeleid in De Panne. En nog een bijkomende buurtwerker - bovenop al de gemeentelijke ambtenaren die nu reeds in de jeugddienst te werk worden gesteld - zal niets veranderen aan de bestaande kansarmoede in De Panne.
  En als er iets moet (terug)gehaald worden naar De Panne, dan zijn het de Vlamingen en de senioren. Want het imago van De Panne als meest senioronvriendelijke en meest Vlaams onvriendelijke gemeente van Vlaanderen, is alom gekend. Ook steeds meer en meer Vlamingen en senioren, inwoners van de gemeente, overwegen om de gemeente te verlaten of hebben de gemeente reeds verlaten.

 14. Alle min-40 jarigen moeten bereid zijn om alle werk te aanvaarden, ook het werk waarvoor ze nu hun neus ophalen en weglopen. En waarvoor nu buitenlandse gastarbeiders moeten worden aangetrokken.
  Bijvoorbeeld minstens 10 uur per week handenarbeid uitoefenen in 1 van de 100 knelpuntberoepen en minstens 1 weekend op de vier werken, in het zweet huns aanschijns. Nota bene: verplegenden en verzorgenden in rustoorden en ziekenhuizen bijvoorbeeld, die al in het weekend moeten werken en een knelpuntberoep uitoefenen, vallen uiteraard niet onder deze regeling.

 15. Het gemeentebestuur van Adinkerke/De Panne doet denken aan een bon vivant die nauwelijks geld heeft om zijn kinderen eten te geven en de schoolfacturen en het onderhoudsgeld te betalen. Maar voor de buitenwereld wel de grote Jan uithangt: woont in een huurwoning met zwembad, gehuurde blitse auto, champagne trakteren in de golfclub enz. Kortom veel beslag en blink blink maar weinig klüten zoals ze in de Westhoek zeggen.

 16. De inwoners van Adinkerke en De Panne zijn niet ondergeschikt aan de toeristen. De inwoners moeten niet ten dienste staan van de toeristen. De inwoners moeten niet betalen om het vuil en de afval van te toeristen op te ruimen. Zo ook is het dorp Adinkerke NIET ondergeschikt aan het privébedrijf N.V. Plopsaland. Ook de kostprijs voor de kustreddingsdienst zou moeten gedragen worden door de Federale en/of Vlaamse overheid. Niet normaal dat een groot deel van het budget voor die reddingsdienst moet betaald worden door de inwoners van de kustgemeenten. Inwoners moeten niet financieel gestraft worden omdat ze in een kustgemeente komen wonen en moeten niet voor de kosten veroorzaakt door de toeristen, opdraaien.

 17. Een deel van de tweedeverblijvers is van oordeel dat zij te veel belastingen moeten betalen en de inwoners niet genoeg belastingen betalen, in vergelijking met hen. Het gelijkheidsbeginsel zou daardoor geschaad zijn. Ze stappen naar de rechtbank. Nadat er eerder 700 bezwaarschriften bij de gemeente De Panne werden ingediend.

 18. De inwoners betalen veel gemeentebelasting: taks op het water, taks op de energie, milieutaks, verkeersbelasting enzovoort.
  Maar het zijn vooral de eigenaars in Adinkerke/De Panne die hoge belasting op de eigendom betalen: enerzijds de onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen  en anderzijds de aangifte van die eigendom in de personenbelasting, indien die eigendom niet zelf bewoond wordt. De tweedeverblijvers leveren daarenboven nog een belangrijke bijdrage aan de inkomsten van de gemeentekas. Ongeveer 5 miljoen tweedeverblijverstaks. De ééndagstoeristen brengen niets op voor de gemeentekas, integendeel die kosten veel geld aan de gemeentekas.

 19. Tweedeverblijvers zijn geen toeristen. En de tweedeverblijvers betalen veel belastingen aan de gemeentekas. Maar de inwoners ook. Een deel van de verkeersbelasting gaat naar de gemeente waar de eigenaar van de auto woont. Tweedeverblijvers betalen minder milieubelasting aan de gemeentekas van De Panne. De taks op het drinkwater is nu zeer hoog en de opbrengst wordt gebruikt voor aanleg van gemeentelijke rioleringen. Dus hoe meer stadswater in de gemeente wordt gebruikt, hoe hoger de opbrengst voor de gemeentekas. Maar de vraag is niet wie (de inwoners of de tweedeverblijvers) niet genoeg belastingen betaalt. Het gaat om het feit dat de dagjestoeristen niets bijdragen aan de inkomsten van de gemeente maar dat ze integendeel veel geld kosten aan de gemeentekas. De inwoners en de tweedeverblijvers zouden zich moeten verenigen in de strijd tegen de grote geldverspilling en het potverteren door het gemeentebestuur van De Panne en het gemeentebestuur doen handelen met het geld van de gemeente als een goede huisvader of huismoeder

 20. De dagjestoeristen brengen geen geld in de gemeentelijke belastingkas en dragen dus niet bij, aan de financiële onderbouw van de gemeente. Integendeel, de ééndagstoeristen kosten veel geld aan de gemeente.
  Bijvoorbeeld, de werkingskosten van de 'vzw of eva Toerisme De Panne' (Adep Belang schaft dat parallelle circuit af en het wordt geïntegreerd in de - hervormde - gemeentelijke toeristische dienst) bedragen meer dan 900.000 euro. Komt daarbovenop, de gemeentelijke dienst toerisme met de facilitaire kosten (wagenpark, gebouwen, ICT ...) en de personeelskosten (schepen van toerisme, voorzitter en ondervoorzitter vzw toerisme, personeel toeristische dienst, reinigingsdienst, evenementenploeg - met bijkomende kosten wegens weekend en avondwerk - technische dienst, politie en veiligheidsdiensten enz.).
  De reclame en propaganda voor het toerisme moet gevoerd worden door de privésector die zijn inkomsten put uit het toerisme, niet door de gemeentekas en de belastingbetalers. De functie van directeur toerisme en PR-manager toerisme bij de gemeente zijn twee nutteloze en overbodige functies die zeer veel geld kosten aan de gemeentekas. En als er iets moet (terug)gehaald worden naar De Panne, dan zijn het niet dagjestoeristen maar de Vlamingen en de senioren. Want het imago van De Panne als meest senior-onvriendelijke en meest Vlaams-onvriendelijke gemeente van Vlaanderen, is algemeen gekend en maakt van De Panne meer en meer een marginale gemeente.
  Besluit: De vzw toerisme De Panne afschaffen en het budget van de dienst toerisme minstens met de helft verminderen en dat gemeenschapsgeld voor nuttiger gemeentelijke beleidsvelden en beleidsdomeinen gebruiken zoals voor fietspaden, rioleringen, openbare infrastructuur voor zorgbehoevende mensen, samenlevingsopbouw, versterken sociaal weefsel van de gemeente enzovoort. Jaarlijkse besparing van een paar miljoen euro aan gemeenschapsgeld  (rechtstreekse subsidie van 900.000 met daarbovenop de logistieke, facilitaire en personeelskosten). En als de mensen willen feesten en ambiance en gezelligheid willen, geen probleem. Dat moeten ze zelf maar iets bedenken en organiseren. Het zal de creativiteit aanwakkeren en een einde maken aan de apathie en aan het idee dat het manna van zelf nederdaalt uit de gemeentekas.

 21. Indien Adep Belang aan de macht komt na de volgende gemeenteraadsverkiezing, zal er een toeristentaks (hoteltaks, verblijftaks voor toeristen, belasting op overnachtingen in toeristische logies) worden ingevoerd. Voortaan zullen toeristen per nacht dat ze in De Panne verblijven, een toeslag - ten gunste van de gemeente - van twee euro per nacht en per toerist, moeten betalen aan de hoteluitbater of aan de eigenaar tweedeverblijf die verhuurt aan toeristen. In analogie met wat in andere steden van toepassing is zoals bijvoorbeeld in Brugge.

 22. Indien Adep Belang na de volgende gemeenteraadsverkiezing aan de macht komt, zullen we - onder andere - besparen op vuurwerken. Zo lang België in oorlog is zoals nu de F16's die bombardementen uitvoeren op het grondgebied van Syrië en Irak, is er meer dan duur vuurwerk en oorlogslawaai genoeg. En daarenboven 20.000 euro als vuurwerk, in een half uurtje tijd, de lucht inschieten, is niet verantwoord in een gemeente als De Panne waar er zoveel kansarmoede is. En dit niet 1 of 2 keer per jaar maar recidiverend. Ook de gemeentelijke subsidies onder andere voor de missverkiezingen (bv. de miss België verkiezing in Plopsaland), zullen we stop zetten.

 23. Indien Adep Belang aan de macht komt na de volgende gemeenteraadsverkiezing, zullen we het beleidsveld toerisme integreren in het gemeentebeleid (onder andere, opdoeken van de vzw of eva Toerisme De Panne) en een volledige reorganisatie van de gemeentelijke dienst toerisme doorvoeren. Eveneens het huidige budget van meerdere miljoenen euro per jaar voor die dienst toerisme, minstens op de helft brengen. Het vele overheidsgeld dat het gemeentebestuur nu aanwendt om toeristen naar De Panne te lokken en om voor hen animatie, evenementen en bezigheidstherapie te organiseren, zal door Adep Belang uitgespaard worden en  beter worden gebruikt voor samenlevingsopbouw en om prioritaire en belangrijke duurzame investeringen (openbare infrastructuurwerken, openbare voorzieningen) ten voordele van de inwoners, te verwezenlijken en te realiseren. Het budget van de toeristische dienst moet dus minstens worden gehalveerd en de toeristische dienst moet worden ondergebracht in de afdeling Tijd en Ontspanning. De afdelingen Wonen & Omgeving en Leven & Welzijn moeten een groter deel van het budget krijgen en worden opgewaardeerd. En dit alles in het kader van een reorganisatie van het gemeentelijk personeelsbeleid en facilitair beleid. Het tijdperk van het potverteren en van de openbare feesten op andermans kosten, is voorbij. De sociale, financiële en economische crisis wordt steeds meer ingrijpend, ook in Vlaanderen.Daarenboven 'De Panne is 't Bad, al de rest is parking' wordt ook niet meer aanvaard door een groot deel van de inwoners.

 24. Indien Adep Belang aan de macht komt na de volgende gemeenteraadsverkiezing, zullen we - onder andere - de contracten met de privé bedrijven, zoals NV Plopsaland, Napoleon Games en Vinci park (Indigo) verbreken en opnieuw onderhandelen. De jurisprudentie van de klacht van stad Poperinge toont bijvoorbeeld aan dat onrechtmatig verkregen subsidies tussen de Vlaamse Overheid en de gemeenten, door de gemeenten moeten worden terugbetaald. Dit is dan ook van toepassing op subsidies uitbetaald door de gemeenten aan bedrijven.

 25. Het personeelsmanagement - het HR management - het facilitair management dat gevoerd wordt door het gemeentelijk bedrijf De Panne is ouderwets en/of onbestaande. Hopelijk zal het schepencollege de visie volgen van het studiebureau cc Consult : opdoeken van de baronie' s van de dienst en vzw toerisme en deze geldverspillende diensten integreren in de afdeling "Tijd en Ontspanning". Ook afstappen van de horizontale structuur maar uitbouwen van de drie afdelingen: Wonen en Omgeving, Tijd en Ontspanning, Leven en Welzijn. En het huidige beschikbare budget zullen we herverdelen binnen die drie afdelingen: veel minder gemeentelijke subsidie voor Tijd en Ontspanning, veel meer voor Leven en Welzijn en Wonen en Omgeving.

 26. Adep Belang zal een performant facilitair bedrijf uitbouwen en het organogram van het gemeentebedrijf volledig herschikken. Op sommige diensten werken er veel te veel personeelsleden, op andere veel te weinig. Ook de efficiëntie van de ambtenaren op sommige diensten moet beduidend hoger.
  Er komt een fusie tussen het OCMW en de gemeentelijke administratie. Het facilitair bedrijf zal in functie daarvan uitgebouwd worden. De administratie wordt volledig ICT gestuurd, de mogelijkheid van thuiswerk wordt voorzien, de functie van de lokettenzaal en het contact met het publiek zal herbekeken worden, een centrale dispatching voor de bezoekers wordt tot stand gebracht, er worden open werkruimtes voorzien enzovoort.
  Binnen het kader van een performant facilitair bedrijf, zal Adep Belang zoveel mogelijk werken met raamcontracten, bijvoorbeeld wat betreft wagenpark, ICT uitrusting enz. Gedaan met de canapépolitiek, de achterkamertjespolitiek en de vriendjespolitiek.
  Het gemeentelijk patrimonium (o.a. openbare gebouwen) is totaal verouderd en wordt slecht onderhouden. De huidige schepen bevoegd voor het gemeentelijk patrimonium, heeft gefaald over de ganse lijn.

 27. Iedere inwoner en bezoeker van De Panne is vrij de taal te spreken die hij of zij wil. Ook de commerçanten zijn niet gebonden aan taalwetten: de klant is koning - wiens brood men eet, diens woord men spreekt. De gemeentelijke ambtenaren zijn wél verplicht worden om de taalwetten te volgen bij hun contact met het publiek. Aan de loketten van het gemeentehuis, OCMW en bibliotheek mag er uitsluitend Nederlands worden gesproken. Indien een gemeentelijke ambtenaar van De Panne de taalwetten niet volgt, kan dit een negatieve evaluatie tot gevolg hebben. Nederlandsonkundigen die zich aanbieden aan de loketten bij de gemeentelijke overheid, kunnen zich laten bijstaan door een tolk of een kennis die wel de Nederlandse taal machtig is.

 28. Momenteel is het college samengesteld uit 1 burgemeester, 6 schepenen, 1 OCMW voorzitter en 1 voorzitter van de gemeenteraad (dus 9 mandaten). En dit in een gemeente met nauwelijks 11.000 inwoners. In Antwerpen bijvoorbeeld, een stad met 500.000 inwoners, slechts 8 schepenen naast de burgemeester die daarenboven nog zelf de gemeenteraad voorzit. Als besparing en om meer efficiëntie te bekomen, zal Adep Belang het aantal mandaten beperken en de gemeente De Panne besturen met 2 schepenen minder dan in de huidige bestuursperiode 2013 - 2018.

 29. Gezien de grote parkeerproblemen voor de inwoners. Programmapunt van ons verkiezingsprogramma: invoeren van blauwe zone op het volledige grondgebied van Adinkerke/De Panne (met enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld in de villawijk van de Westhoekverkaveling), gekoppeld aan bewonerskaarten voor de inwoners. Bewonerskaarten geldig voor het ganse grondgebied van de gemeente Adinkerke/De Panne, waar de blauwe zone van kracht is. Zelfde regeling voor de tweedeverblijvers gezien ook zij een belangrijke bijdrage leveren door taksen en belastingen te betalen aan de gemeentekas van De Panne.

 30. De WC's en het sanitair op het strand moeten gekuist en onderhouden worden door het gemeentepersoneel van De Panne, op bevel van de gemeenteraad.
  Voor de toeristen is het gebruik echter gratis. Een deel van de inwoners wenst dat de gemeente dat niet meer bekostigt en dat hun belastinggeld daarvoor niet wordt gebruikt. Ze willen dat de gebruikers van die openbare toiletten minstens een halve euro bijdrage per keer, moeten betalen - volgens het principe: "de vervuiler betaalt" en "gratis bestaat niet".

 31. Enkele van de bovenstaande principes, concreet toegepast op het gemeentelijk beleidsveld Reinigingsdienst:
  1°. Een deel van de belastingbetalers van De Panne wil niet nóg meer betalen voor de reinigingsdienst en de afvalverwerking voor de toeristen - zoals reiniging van het strand; onderhoud en ophaling van de inhoud van de afvalbakjes op het strand, op de parkings, in de natuurgebieden; het onderhoud en de reiniging van de toiletten op het strand enzovoort -.
  De gemeentelijke reinigingsdienst neemt nu reeds een (te) grote hap uit het gemeentebudget. En een euro kan men maar 1 keer uitgeven. Zelfs al is die euro overheidsgeld, verworven uit belastinggeld. En al het overheidsgeld dat hieraan wordt uitgegeven, kan niet gebruikt worden voor de zozeer noodzakelijke duurzame investeringen en de structurele veranderingen door en binnen het gemeentebedrijf van  De Panne.
  2°. De inwoners van Adinkerke en De Panne zijn niet ondergeschikt aan de toeristen. De inwoners moeten niet ten dienste staan van de toeristen. De inwoners moeten niet betalen om het vuil en de afval van de toeristen op te ruimen.
  3°. Als het gemeentebestuur het probleem ten gronde wil aanpakken, moeten de ééndagstoeristen verplicht worden om mee te betalen voor de diensten die ze krijgen van de gemeente zoals WC's en sanitair op het strand, een proper strand, gratis afvalzakjes, openbare vuilnisbakken enz.
  4°. De dagjestoeristen en ééndagstoeristen zijn de belangrijkste (milieu)vervuilers van Adinkerke en De Panne. En niet alleen op het vlak van afval maar nog veel meer door de luchtvervuiling, de lawaaivervuiling, de verkeersonveiligheid, de parkeerproblemen etc. die ze veroorzaken.
  ---> Conclusie: de woonkwaliteit voor de inwoners zou veel hoger zijn en het zou veel aangenamer wonen zijn, met meer levenskwaliteit voor de inwoners van Adinkerke en De Panne, zonder al die dagjestoeristen of ééndagstoeristen.
  5° De herorganisatie van de reinigingsdienst van De Panne steunt op improvisatie en niet op wetenschappelijke studie en planning.
  6° De huidige ophaling en verwerking van huishoudelijk afval kost duur voor de inwoners maar werkt goed. De vuilniszakken worden op tijd opgehaald, de bevolking sorteert het afval zeer doorgedreven, het containerpark werkt goed. En als men een kapotte plastieken emmer meeneemt naar het containerpark, mag die bij het grof huisvuil worden gegooid. Volgens het nieuwe tarief zou daarvoor 5x € 0,170 = 0,85 euro moeten worden betaald.
  7°De schepen bevoegd voor de reinigingsdienst is schepen Deblieck. De voortdurende kritiek van schepen Degrieck op het beleid van zijn collega-schepen is onterecht.
  8° Een hondenstront is geen milieuprobleem. Milieuproblemen zijn de luchtvervuiling (waarvoor het gemeentebestuur van De Panne echter geen aandacht heeft), watervervuiling, lawaaivervuiling, lichtvervuiling.
  9° De Panne kan nooit de properste gemeente van Vlaanderen worden. De toeristen krijgen in De Panne veel te veel vrij spel. En er wonen veel te veel kansarmen en marginalen in De Panne. Die mensen weten zelfs niet wat hygiëne is en properheid en netheid is voor hen geen issue. Ook zijn er in De Panne veel te veel verwaarloosde openbare gebouwen. Het voorbeeld dat de gemeente geeft op het vlak van properheid en netheid is beneden alles. Zie bijvoorbeeld het verkrotte gebouw van het oud gemeentehuis in Adinkerke waar de tientallen automobilisten die iedere dag door de Dorpsstraat rijden, moeten naar kijken en dit sedert 10 jaar.
  10° Een verklikkersysteem (Facebookpagina van de gemeente: "de Melders Proper De Panne")waarbij de ene burger de andere "aangeeft" bij de overheid wegens een hondenstront, past niet in een gemeente waarvan de burgemeester schrijft in het editoriaal van het gemeentelijk propagandablad De Panne Leeft over een warm gevoel en dat "ze denkt dat we ons zeker een van de warmste gemeenten mogen noemen".

 32. Indien de burgers een meer propere en nettere gemeente De Panne willen, moeten ze zelf de handen uit de mouwen steken. Nog meer gemeentebudget besteden aan nog meer facilitaire voorzieningen en nog meer gemeentepersoneel is niet mogelijk. Indien Adep Belang aan de macht komt na de gemeenteraadsverkiezing zullen we het voorstel van vrijwilligers/bermmeesters steunen. Het voorbeeld van stad Veurne kan worden genomen: het stadsbestuur brengt binnen het project van de bermmeesters mensen samen. Ook materieel springt het stadsbestuur bij, met name door vuilzakken, handschoenen, grijpers, fluo-hesjes,.. ter beschikking te stellen. Ze zorgen daarbij ook voor de kleine lettertjes: zowel qua verzekering als naar de vrijwilligerswetgeving toe.

 33. De grote milieuproblemen zijn niet het afvalzakje dat op straat staat of de hondenstronten (zijn daarenboven biologisch afbreekbaar en minimaal ten opzichte van de bemesting door de uitheemse dieren in de duinen die nu tot begrazingszones zijn omgevormd). De grote milieuproblemen zijn vooral de lawaaivervuiling, de lichtvervuiling, de watervervuiling en de luchtvervuiling. Zo veroorzaakt leven in een verhoogde concentratie fijn stof (bijvoorbeeld als gevolg van de plopsafiles in Adinkerke), niet alleen longkanker, astma, hart- en vaatziekten maar ook een verhoging van de incidentie van alle soorten kankers, zoals bijvoorbeeld ook borstkanker. Adep Belang zal in Adinkerke een lage emissiezone (LEZ) invoeren zoals nu bijvoorbeeld in Antwerpen geldt. Met ook de mogelijkheid tot aankoop van een LEZ dagpas.

 34. De gemeente Adinkerke/De Panne heeft nood aan een OCMW woonzorgcentrum. En aan openbare assistentiewoningen. Groei in de toeristische sector zit er niet meer in. Eerder krimp. De toekomst ligt in de zorgsector. Zorgsector die zoals de toeristische sector een dienstensector is maar dan met een meerwaarde, met name de zorg en de tewerkstelling die daarmee gepaard gaat voor medici, paramedici, verzorgenden, hotelfunctie enz.

 35. Ons economisch systeem is gebaseerd op de vrije markt economie waar de wet van vraag en aanbod speelt. En niet op een geleide communistische staatseconomie.
  Concrete cijfers zijn niet bekend over de tewerkstelling in de verschillende economische sectoren van De Panne. Is een opdracht van de schepen van lokale economie om hierover eens de cijfers en gegevens bekend te maken. Volgens onze schatting werkt hoogstens 15 % van de inwoners in de toeristische sector. Bijvoorbeeld, de zorgsector en vastgoedsector is belangrijker dan de toeristische sector.
  Waar halen de inwoners/kiezers van de gemeente Adinkerke/De Panne hun inkomsten vandaan ?
  • meer dan 50 % van de bevolking is gepensioneerd, werkloos, leefloon, mindervalide, rentenier enzovoort
  • veel tewerkstelling in de zorgsector: ziekenhuizen, woonzorgcentra, rusthuizen, thuiszorg, dienstencheques, medici en paramedici enz.
  • tewerkstelling in de vastgoedsector
  • tewerkstelling in de bouwsector: zelfstandigen en werknemers als stielmannen (elektrieker, ijzervlechter, metser, dakwerker, timmerman, loodgieter enz.) - als chauffeur, kraanmannen - als architecten, veiligheidsdeskundigen, opleiders enzovoort
  • in de primaire en secundaire economiesector: industrie - fabrieksarbeiders - landbouwsector
  • de overheidssector: tewerkstelling bij de gemeente, OCMW, provincie, intercommunales, Vlaamse overheid, OCMW ziekenhuizen en gemeentescholen
  • de quaternaire sector: bankwereld, verzekeringswezen, onderwijs
  • de vrije beroepen
  • enzovoort
  Besluit: de gemeentelijke overheid van De Panne geeft veel te veel geld aan de privé toeristische sector en veel te weinig ondersteuning voor de samenlevingsopbouw van de meer dan 80% van de inwoners die hun inkomsten niet putten uit de toeristische sector. De 80 % van de inwoners die niet leven van het toerisme, zijn dan ook niet langer meer bereid om hiervoor zoveel belastingen te betalen. En de toekomst van De Panne ziet er niet goed uit indien geen groter deel van het gemeentebudget gaat naar duurzame investeringen in openbare voorzieningen en openbare infrastructuur.

 36. Reclame campagne van de provincie West-Vlaanderen tegen peuken op het strand en uitdelen van gratis asbakken aan de rokers. De niet-rokers moeten nu dus ook al betalen voor de asbakken van de rokers. De taks op de tabak en sigaretten gaat naar de Federale Overheid. Dergelijke dure reclame campagne zou dan ook moeten betaald worden met overheidsgeld uit de Federale kas en niet met geld uit de provinciebelasting. br>De provincie stuurt jaarlijks het aanslagbiljet voor de provincietaks: 39 euro. En die provincietaks is het topje van de ijsberg. Een extraatje voor de provincie, de kers op de taart. Bijvoorbeeld ook een deel van de belasting op het kadastraal inkomen van de eigendom, gaat naar de provincie. En ook de tweedeverblijvers moeten een taks betalen aan de provincie. Enzovoort.
  Afschaffen die provincies. Zal een jaarlijkse besparing geven van vele miljarden euro en de enkele nuttige taken en opdrachten die de provincies uitvoeren kunnen gemakkelijk worden overgenomen enerzijds door de steden en de gemeenten en anderzijds door het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapsinstellingen.

 37. Vraag naar een sociaal restaurant, uit te baten door de gemeente De Panne. Ons antwoord:  dat het OCMW van De Panne nu geen enkele residentiële voorziening voor zorgbehoevende bejaarden in zijn patrimonium meer heeft, is inderdaad erg. Hopelijk zal een deel van de kiezers (en niet alleen de senioren want iedereen wordt ooit zorgbehoevend) dergelijk beleid afstraffen in het stemhokje. Een sociaal restaurant moet wel worden ingebed in een kansarmoedebeleid. Het komt er vooral op aan, om de kansarmen te steunen in het eigen leven terug in handen te nemen, zoals bv. gezonde voeding zelf bereiden.
  Nota Bene: de Boare werd voorgesteld als dienstencentrum. Werd niet gerealiseerd. De Boare voldoet zelfs niet aan de voedselhygiëne normen (HACCP) en in feite mogen daar geen warme maaltijden worden opgediend en zeker niet bereid.

 38. Vraag naar sponsering van een Hollywoodfilm, door de gemeente De Panne. Ons antwoord: het is niet de taak of opdracht van een gemeente om te functioneren als evenementenbureau, managementbureau voor artiesten of filmproducties te financieren. Als dit een gemiste kans is, is het de toeristische privésector en de horecasector die de kans gemist heeft. Het overheidsgeld moet worden gebruikt om duurzame investeringen en structurele maatregelen te nemen om van de gemeente een propere, rustige, veilige, gezonde en zorgzame gemeente te maken, waar het aangenaam om te wonen is.

 39. Vraag naar de opportuniteit van de verkaveling van de camping Duinpark, om er huizen op te bouwen. Ons antwoord: voor de bouwpromotors is er veel meer geld te verdienen met nieuwbouw dan met renovaties. Maar inderdaad, in Adinkerke/De Panne is vooral inbreiding en renovatie van bestaande gebouwen nodig. En iedereen die eens de tram neemt van Adinkerke over de Esplanade tot aan het Canadaplein, kan vaststellen hoe hoog de nood is, in Adinkerke/De Panne aan dorpskernvernieuwing en herwaarderingsgebied.

 40. Indien Adep Belang aan de macht komt na de volgende gemeenteraadsverkiezing, zullen we een volledig ander natuurbeleid voeren dan wat in Adinkerke/De Panne de laatste 20 jaar is gebeurd. Momenteel zijn de natuurgebieden en de duinen nauwelijks nog toegankelijk en zeker niet toegankelijk voor mindermobiele mensen zoals rolstoelgebruikers, senioren per fiets, kinderkoetsen enz. Overal paaltjes en prikkeldraad. De duinen worden omgevormd tot een begrazingszone voor uitheemse dieren zoals Konik paarden en Schotse hooglander runderen, die daarenboven de duinen iedere dag bemesten met grote hoeveelheden urine en stront. De duinen zijn hun aantrekkelijkheid kwijt. Duinen dat was vrijheid, stilte, rust, lopen en spelen en vrijen waar men wilde en wanneer men wilde. Nu zijn er alleen nog wandelingen onder leiding van een gids in een beperkt afgebakend gebied, tussen stekkerdraad. De mensen zitten nu in de kooi (met metershoge ursusdraad met nog een prikkeldraad er bovenop), de uitheemse dieren bekijken de mensen. Komt daarbij het verhoogde gezondheidsrisico door de lintwormen van de vossen (binnenkort nergens nog honden toegelaten) en de teken. Binnen 10 jaar loopt er geen mens meer in de duinen en zeker geen toeristen.

 41. De Koekuithofstede in Adinkerke werd door de Vlaamse overheid veroverd in het kader van het duinendecreet. Wat de Vlaamse overheid toch niet verhinderd heeft om - in dat nieuwe natuurgebied - de historische hoevegebouwen af te breken en er in de plaats een lelijke hangar in ersatzmaterialen nieuw te bouwen. Cabour is een 90 hectaren gebied in Adinkerke, eigendom van de intercommunale van 6 Westhoekgemeenten.
  Geef de duinen en de openbare natuurgebieden terug aan de kinderen en aan de mensen. Openbare domeinen zijn eigendom van alle inwoners want de Staat dat zijn wij, alle inwoners tezamen. Deze openbare domeinen voorbehouden voor de nieuwe kasteelheren van ANB en voor de elite van politici en hun vazallen, is onaanvaardbaar.

 42. Als gevolg van de toevoeging van de gemeente Adinkerke aan de gemeente De Panne in 1977, is het dorp Adinkerke volledig verwaarloosd en verweesd achtergebleven. De politici uit Adinkerke hebben zich genesteld in de pluchezetels van het centralistische, ultraliberale bestuur van De Panne. En hebben de parels van het dorp Adinkerke en zelfs hun hart en ziel verkocht voor een appel en een ei en enkele zilverlingen. De 20 hectaren grond (Koekuithofstede, zandwinningsgebied Florizoone NV, Markey putten, Garzebekeveld) die het hart van het Zuiden van Adinkerke uitmaken, hebben ze laten stelen door de kasteelheren van de nieuwe natuur en de Adinkerkenaars zijn zelfs geen vazallen maar lijfeigenen geworden.

 43. De Schengen akkoorden (de verdragen van Schengen) worden misbruikt door mensen die onze westerse samenleving willen ten gronde richten. De gemeente De Panne grenst aan Frankrijk. Er zullen opnieuw sluitende grenscontroles moeten worden ingesteld. Zeker nu de bevolking van Groot-Brittannië gekozen heeft voor de Brexit. Onder andere, door grenswachters en douaniers. Uiteraard niet door douaniers zoals op de oude postkaarten maar grenswachters uitgerust met de meest geavanceerde technieken en toestellen: nummerplaatherkenning, gelaatsherkenning, drones, performant communicatiesysteem  enzovoort.

 44. De wet op de privacy laat niet toe dat er sociale controle wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld een adressenboekje met de inwoners mag niet worden uitgegeven door de gemeentelijke overheid. Bijvoorbeeld mag er niet aan de buurtbewoners worden medegedeeld wie de nieuwe inwoners zijn die in de buurt komen wonen. Misbruik van de wet op de privacy moet worden verhinderd. Het is zeer belangrijk dat de gemeentelijke overheid weet wie op zijn grondgebied woont en verblijft. Een sluitend bevolkingsregister is absoluut noodzakelijk en is het zwaartepunt, de essentie, de kwintessens in de bestrijding van terrorisme. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de wijkagent. De wijkagent moet toezien op iedere woning en wie daar verblijft. Sociale controle is eveneens belangrijk. Zo zou het wenselijk zijn dat de gemeente jaarlijks een adressenboekje uitgeeft zodat de bewoners opnieuw weten wie in hun buurt woont of komt wonen. De wet op de privacy moet worden aangepast en er moet opnieuw meer sociale controle komen. Ook moet het gemeentebestuur investeren in samenlevingsopbouw en herstel van het sociale weefsel in de gemeente De Panne.

 45. Ook misbruik van de godsdienstvrijheid moet worden tegengegaan. Godsdienst is opium én morfine voor het volk. De katholieke godsdienst had in het verleden veel impact op de geesten van de westerse mensen, nu minder. De islam is een achterlijke en bekrompen godsdienst. Alle Europese politieke leiders hebben toegegeven dat de multiculturele samenleving de voorbije 20 jaar is mislukt. Iedereen kan in de moslimlanden zoals Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Libië enz. vaststellen wat het sociale en economische resultaat is van hun samenleving: racistische godsdienstoorlogen, rampspoed, armoede, ellende, miserie enz.
  De Vlaamse samenleving mag niet toelaten dat kinderen hier opgroeien in kansarmoede, bekrompenheid, achterlijkheid, verdrongen seksualiteit, onderdrukking van de vrouw en borderline denken.

 46. Met misbruik van de godsdienstvrijheid bedoelen we dat de godsdienstvrijheid niet wordt gebruikt om de oorlogen tussen bevolkingsgroepen te doen stoppen maar integendeel om ze te doen aanwakkeren. Godsdienstvrijheid is een verworvenheid van de Verlichting en de Renaissance waardoor de godsdienstoorlogen, tussen protestanten en katholieken die we hier ook in het Westen - in de 16de eeuw - hebben gekend , een einde namen. Wie de westerse geschiedenis kent, weet dat. Prachtig boek over die periode van de geschiedenis in (groot)Vlaanderen, bij het Davidsfonds uitgegeven.

 47. Zomer 2106: werknemers van Plopsaland NV regelen het verkeer op het openbaar domein en in de straten van Adinkerke. Het gevoel ontstaat, als iedereen zo maar politie of rechter etc. mag spelen, dat we dan in Far-West toestanden verzeilen met cowboys, sheriffs en de indianen als wijze mannen. Bij navraag bij de gemeente wordt geantwoord dat "12 werknemers een opleiding tot gemachtigde opzichter hebben gevolgd bij de lokale politie. De wettelijke basis is gebundeld in het ministerieel rondschrijven dd. 5 juli 1999 betreffende de gemachtigde opzichters (B.S. 14/08/1999)." Na lezing van dit rondschrijven: gemachtigde opzichters mogen geen bevelen geven aan andere burgers op de openbare weg en mogen het verkeer niet regelen. Als ze wel bevelen geven, kan de burger dat aanzien als machtsmisbruik door die opzichter. En als die opzichters de burgers willen wijzen op hun burgerplichten, mogen ze dat niet doen als een gemachtigd opzichter (want dat behoort niet tot de bevoegdheid).
  N.B. als de regel aanvaard wordt dat burgers de andere burgers (Belgen en niet-Belgen) op hun burgerplichten moeten of mogen wijzen, dan is dat een volledig ander soort politiek beleid dan wat nu van toepassing is. De wet op de privacy verhindert nu bijvoorbeeld zelfs dat de gemeente een adressenboekje kan uitgeven waarin alle inwoners vermeld staan en de buurt waar ze wonen etc.

 48. De politieke partijen die in de gemeenteraad van De Panne vertegenwoordigd zijn, zijn éénpotnat en denken alleen maar aan eigenbelang en electoraal belang. De gemeentepolitici durven over geen enkel gemeentelijk beleidsdomein een duidelijk, klaar en transparant standpunt innemen. De lokale politici steken de kop in het zand en hopen dat de mensen dat allemaal zullen vergeten zijn tegen de volgende gemeenteraadsverkiezing van oktober 2018.
  Iedere politieke partij en zeker de 4 politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van De Panne, zouden een woordvoerder moeten aanstellen. Die in naam van de partij de standpunten toelicht en deelneemt aan het openbare debat, onder andere, bijvoorbeeld in de facebookgroep van Roeland Schoonbrood. Zou veel duidelijk maken. Maar dergelijke transparantie durven de vastgeroeste stereotiepe politieke partijen niet aan. Het zou al te duidelijk zijn hoe groot de verdeeldheid is binnen die partijen en hoe zwak hun inzicht en argumentatie over de verschillende beleidsdomeinen en beleidsvelden is.

 49. Een conclusie uit de bespreking van het beleidsveld parkeerbeleid binnen het beleidsdomein mobiliteit, is dat een toenemend deel van de inwoners van Adinkerke/De Panne niet meer ten dienste wil staan van de toeristen. Het is duidelijk dat een toenemend aantal van de inwoners niet meer ondergeschikt wil zijn aan de toeristen. Een toenemend aantal inwoners wil een verkeersveilige, rustige, gezonde en zorgzame gemeente waar het aangenaam om wonen is voor hen, het ganse jaar door.

 50. Welzijnsbeleid: gezinsbeleid, jeugdbeleid, bijzondere jeugdbijstand (POS- en MOF-jongeren), gehandicaptenbeleid, armoedebeleid, minderhedenbeleid, seniorenbeleid, ouderenzorg, samenlevingsopbouw.
  Het sociaal beleid en het welzijnsbeleid dat de gemeente De Panne voert, is rampzalig en dateert nog van in de tijd van den Disch (de Dis, burelen van weldadigheid, liefdadigheid, Centra Openbare Onderstand, COO), 120 jaar geleden. In De Panne is de omvorming tot OCMW (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) in 1977 nooit beseft en geprofessionaliseerd en blijft het welzijnsbeleid hangen in een sfeer van vrijwilligerswerk, naastenliefde, barmhartigheid, liefdadigheid.

 51. De politici steken de kop in het zand. Voor hen telt alleen maar de mooie façade, de goednieuwsshow, het ophouden van de schone schijn. De illegalen, de clochards, de daklozen, de verslaafden, de landlopers willen ze niet zien. De politici doen alsof dit een probleem is van de politie en/of van het gerecht. Het gerecht kaatst de bal terug naar de politici. Het wil landlopers die kleine diefstallen plegen, niet meer opsluiten. Duidelijk signaal van politie en gerecht aan de politici dat dit een maatschappelijk probleem is dat moeten worden opgelost door de politici en dat de politiek meer moet investeren in welzijnsbeleid en samenlevingsopbouw in plaats van steeds meer voor de toeristen.
  De landlopers hebben veelal een persoonlijkheidsstoornis naast verslavingsproblematiek (alcohol, drugs ...), psychiatrische stoornis, relatieproblemen enz. Die moeten worden behandeld door gespecialiseerde zorgverleners. En reeds jaren geleden heeft de chef van de politie Westkust aangeklaagd - openbaar in de gemeenteraad van De Panne - dat de politici hun verantwoordelijkheid niet nemen. Bijvoorbeeld dat het OCMW zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Dat het OCMW zelfs gesloten is tijdens de weekends en geen crisisopvang voorziet. Dat de politie zich moet bezig houden met echtelijke ruzies, met conflicten ten gevolge van echtscheidingen waarbij de ene de andere pest en stalkt, met kinderen die van huis weglopen enzovoort. En dat het niet de taak is van de politie om sociaal assistent of kindermeid te spelen. En het gerecht is het duidelijk ook beu om het vuile werk te doen voor de politici en de schuld van alles te krijgen terwijl de politici iedere week lachend op de foto's in de kranten staan en zoals Pontius Pilatus hun handen in onschuld wassen.
  En het afschaffen van de wet op de landloperij in 1993, is een historische vergissing, nogmaals door politici die alleen de schone schijn wilden ophouden en zich sociaal wilden voordoen. Armoede is inderdaad geen misdrijf maar niet zorgen voor de kwetsbare mensen wel.

 52. De vraag wordt gesteld hoe het komt dat de huizen in Adinkerke nog verkocht geraken. Antwoord: het dorp Adinkerke heeft groot potentieel. Indien de politici de voorbije 40 jaar het dorp niet hadden verkocht voor een appel en een ei en enkele zilverlingen aan (buitengemeentelijke) kapitaalgroepen en lobbygroepen maar integendeel gekoesterd, dan had het dorp Adinkerke één van de meest charmante dorpen van Vlaanderen kunnen zijn. En die huizen geraken verkocht omdat een gelijkaardig huis bijvoorbeeld in Koksijde het dubbele kost (dus maal 2) als in Adinkerke. Gelijkwaardig als huis maar alleen de ligging maakt het prijsverschil. En zoals beschreven door de journalist in de Morgen en de CEO van Plopsaland, er treedt ook een natuurlijke selectie op. Mensen die de overlast beu zijn, verhuizen bijvoorbeeld naar een huis dat aansluit bij een stiltegebied zoals de Calmeynduinen of naar de reservaten als de Dumontwijk en de villawijk van de Westhoekverkaveling. Maar sommige schepenen van De Panne beginnen het te snappen. Er is misschien toch nog hoop voor Adinkerke. Zie maar eens de 20 foto's van het voortgangsrapport van Adinkerke, voorjaar 2016.

 53. Het schepencollege van heden wordt meer en meer een afspiegeling van het ultraliberale, centralistische vorige bestuur. En de gemeente De Panne wordt nog bestuurd zoals ten tijde dat Hendrik Conscience zijn boeken Bella Stock en baas Ganzendonck schreef. Er is geen communicatie naar de bevolking toe en het bestuur verwart communicatie en informatie met propaganda en reclame. En beschouwt de bevolking als onmondige kleuters en/of seniel dementen. En het CBS (College van Burgemeester en Schepenen) heeft nog nooit gehoord van inspraak of dialoog. Programmapunt: het jaarlijks weekend van de tweedeverblijvers vervangen door een tweedaags gemeentelijk congres waarbij in werkgroepen het gemeentebeleid wordt doorgelicht. Waarbij deskundigen uit binnen- en buitenland het hedendaagse management van een overheid komen toelichten en dat toetsen aan de mening van de inwoners én de tweedeverblijvers. En uiteraard moet dit weekend niet georganiseerd worden door de dienst toerisme maar door het CBS.

 54. De gemeenteraad wordt gevormd door 21 leden in De Panne. De meerderheid bestaat uit 15 leden, de minderheid uit 6 gemeenteraadsleden. Er kan een constructieve of een destructieve oppositie door de minderheid worden gevoerd. De gemeenteraadsleden die momenteel (legislatuur 2013 - 2018) deel uitmaken van de minderheid in De Panne hebben gekozen voor een destructieve oppositie. Wij kiezen voor een constructieve oppositie. En dit door er steeds op te wijzen dat de noodzakelijke structurele hervormingen en duurzame investeringen er niet komen. En hopelijk zal het kiespubliek bij de volgende verkiezing de schepenen niet beoordelen op hoeveel keren ze lachend op foto in de krant hebben gestaan maar op de duurzame investeringen en de noodzakelijke structurele veranderingen (onder andere ook in het personeelsbeleid en het facilitair management van het gemeentebedrijf), die ze hebben verwezenlijkt.

 55. En in de gemeente Adinkerke/De Panne wordt nooit naar de mening van de inwoners gevraagd. Zelfs niet geluisterd. Eénmaal verkozen, duldt het bestuur geen inspraak van de bevolking en dit tijdens de volledige duur van de legislatuur, zes jaar lang. In Mechelen heeft het bestuur zelfs ooit eens een referendum georganiseerd over de vraag of de wijzerplaten van de klok op de Romboutstoren moesten hersteld worden. Waarom dan niet eens een referendum organiseren in De Panne waarbij aan de mensen een tiental vragen wordt voorgelegd. Eén (1) van die vragen zou kunnen zijn of de inwoners de herinrichting van het marktplein van De Panne wensen en of ze daarvoor belastinggeld willen betalen.

 56. Chantage, afdreiging, afpersing, omerta, beroepsverbod, broodroof, machtsmisbruik, achterkamerpolitiek, canapépolitiek, knevelarij, corruptie, bedrog, leugen, gefoefel, omkoping, belangenvermenging, machtsverstrengeling ...

 57. Bij veel inwoners van Adinkerke (en van De Panne blijkbaar ook) heerst het gevoel dat ze door het gemeentebestuur van De Panne, als tweederangsburgers of zelfs als derderangsburgers worden behandeld. In een oneliner samen te vatten: "De Panne is 't bad en Adinkerke is Plopsaland, al de rest is parking". De inwoners van Adinkerke/De Panne zijn geen derderangsburgers die ondergeschikt zijn aan - en ten dienste moeten staan van - de toeristen en de tweedeverblijvers. De inwoners moeten niet zorgen en niet financieel opdraaien voor het plezier en het amusement van de toeristen en de tweedeverblijvers. De inwoners moeten ook betalen voor de opkuis van het afval en het vuil (onder andere de luchtvervuiling door fijn stof) dat de toeristen hier achterlaten. Het principe "de vervuiler en de consument betaalt" moet door het gemeentebestuur worden ingevoerd. Gedaan met de lasten voor de overheid, de winsten voor de privé sector.

 58. De kans is op een grondige renovatie van de Zeedijk is verkeken. Anno 2016 bevindt de gemeente zich in de algemene context van een sociale, financiële en economische crisis. De voorbije 30 jaar hebben de bestuurscoalities van De Panne het overheidsgeld over de balk gesmeten aan feesten en evenementen en personeelskosten. En werd ook het dossier van de Zeedijk mismeesterd. De gemeentekas is leeg en de gemeente zit opgezadeld met een totaal verouderde openbare infrastructuur en heeft binnen het gemeentebedrijf geen facilitair bedrijf opgebouwd. Er zal ook fundamenteel moeten bespaard worden op personeelskosten en vooral op de toeristische dienst die moet worden ondergebracht in de afdeling Tijd en Ontspanning. Het budget van die afdeling moet daarenboven worden ingekrompen en er moet meer overheidsgeld ter beschikking komen voor de afdelingen Leven en Welzijn / Wonen en Omgeving. In de komende meerjarenplanning 2019 - 2025 - die moet worden opgesteld in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezing - zal er dan ook niet veel (budgettaire) ruimte en/of overheidsgeld zijn voor de vernieuwing van de Zeedijk.

 59.  Lawaaivervuiling is een even groot milieuprobleem als luchtvervuiling en voor de mens een groter gezondheidsprobleem dan watervervuiling. Voor de vogels maken de politici habitatrichtlijnen en stiltegebieden ("in een stiltegebied in landelijke omgeving overheersen natuurlijke geluiden, afkomstig van zowel fauna als flora") maar in Adinkerke/De Panne vinden de huidige politici dat voor de mens blijkbaar niet nodig. Adep Belang zorgt voor uw welzijn en gezondheid en dus voor een rustige, veilige en gezonde gemeente in de toekomst. En dus komt er een verbod op Jetski's op het strand en in de kuststrook van de zee, ter hoogte van De Panne. Die Jetski's produceren tot 90 decibel en produceren een scherp afgelijnd geluid. Die tuigen hebben geen enkel nut, verstoren het strandtoerisme, emissie van CO2 enzovoort. Nergens voor nodig en is een symptoom van de ontspoorde borderline samenleving.

 60. De gemeentelijke profielschets van De Panne (van de studiedienst van de Vlaamse regering - agentschap binnenlands bestuur) bevat een schat aan informatie: aantal inwoners, aantal 65 plussers, aantal leefloontrekkenden, aantal verkeersongevallen enz. en dit alles getoetst aan de gemiddelden van de andere kustgemeenten en van alle Vlaamse gemeenten.

 61. December  2016. De emoties lopen hoog op in De Panne-Bad. De adepten van "De Panne is 't bad, al de rest is parking" vinden nu ook dat er teveel geld wordt verkwist aan prestigeprojecten en megalomanie ten voordele van de toeristen. Het marktplein van De Panne is het onderwerp van discussie en politieke spelletjes. De inwoners van Adinkerke kijken er naar en staan er hoofdschuddend bij.

 62. Kostprijs voor de gemeentekas van de eindejaarevenementen 2016 - kerstverlichting door externe privéfirma, kosten eigen technisch gemeentepersoneel, ijsschaatspiste, reclame- en promotiedrukwerk, personeel toeristische dienst en reinigingsdienst etc., kerstboomverbranding, vuurwerk etc. - meer dan 250.000 euro ?

 63. Dat de gemeente eens stopt met gratis onderhoud van het strand en van de WC's voor de toeristen. De kostprijs die daarvoor door de belastingbetalers van De Panne moet betaald worden, is zeer hoog. Nog een groter deel van het gemeentebudget gebruiken voor de reinigingsdienst is onverantwoord. Dat gaat ten koste van de openbare voorzieningen en openbare infrastructuur van de gemeente want een euro kan men maar 1 keer uitgeven. In alle statistieken en wetenschappelijke studies (leefbaarheid, welzijnsvoorzieningen, kansarmoede, ongeschoolden en leefloners enz.) bengelt de gemeente De Panne achteraan en eindigt bij de laatste tien van de 307 Vlaamse gemeenten.

 64. Samenlevingsproblemen. Ook in Adinkerke steeds meer en meer. Gevolg van jarenlang gemeentelijk wanbeleid - ook op het vlak van welzijnsbeleid en samenlevingsopbouw, naast de verwaarloosde openbare infrastructuur en openbare voorzieningen. Jaarlijks miljoenen euro voor reclame en propaganda voor het toerisme en voor evenementen voor de toeristen. Geen budget en geen aandacht door het gemeentebestuur van De Panne, voor welzijnsbeleid en samenlevingsopbouw. Gevolg: verdwijnen van het sociale weefsel en steeds meer kansarmoede, marginalisering en verpaupering van de gemeente. Gevolg, gemeente niet meer interessant voor bekwame, dynamische mensen waardoor vicieuze cirkel: 'si tous les dégoutés s'en vont, il n'y a que les dégoutants qui restent.'

 65.  De gemeente De Panne loopt op zowat alle vlakken en in alle beleidsdomeinen minstens 30 jaar achterop:
  * geen informatie en geen transparant beleid (maar vriendjespolitiek, canapépolitiek en achterkamertjespolitiek),
  * geen aandacht voor de echte milieuproblemen (zoals luchtvervuiling en lawaaivervuiling),
  * verouderde openbare infrastructuur en openbare voorzieningen,
  * geen samenlevingsopbouw maar een sociaal beleid zoals ten tijde van den Disch en de burelen van weldadigheid,
  * geen facilitair en HR management binnen het interne gemeentebedrijf
  * geen seniorenbeleid gericht op zorg en geen residentiële voorzieningen voor zorgbehoevende bejaarden
  * geen debatcultuur
  * enzovoort
  Maar in Veurne hetzelfde. Schepen Jan Verfaillie met 20 jaar topervaring in de politiek maakt een duidelijke en hoogstaande (politieke) analyse (interview in het Wekelijks Nieuws van 18/01/2017). Maar wordt direct de mond gesnoerd en afgeschilderd alsof hij de omerta doorbreekt. En zelfs de oppositie doet daaraan mee. Hoe achterlijk kan politiek in de Westhoek toch zijn ...

 66. Op die manier zou het financieel mogelijk blijven dat de inwoners een halve kilo grof huisvuil afgeven op het containerpark, zonder ervoor te moeten betalen. Dat de schepen van toerisme begint met de toeristen te laten betalen voor het gebruik van de WC's op het strand. Dat zal toch al wat meer het gevoel aan de inwoners geven dat het principe van "de vervuiler betaalt" ook geldt voor de toeristen. Laat de schepen ook de toeristen doen betalen aan de gemeente voor het afval dat ze achterlaten. Bijvoorbeeld op de parkings of op het strand. Laat de gemeente ook maar toeristentaks instellen (hoteltaks, verblijfstaks voor toeristen, belasting op overnachtingen in toeristische logies). En het voorstel: 1 euro taks voor de gemeentekas op ieder parkeerticket dat Plopsaland verkoopt. Waarom moeten de inwoners steeds worden gestraft (onder andere financieel en door luchtvervuiling) omdat ze in een gemeente wonen waarvan De Panne-Bad of Plopsaland deel uitmaakt ? Waarom zijn alle baten voor de privé en alle lasten voor de gemeentelijke overheid, in casu belastingbetalers ?

 67. Zoals reeds zo dikwijls gemeld, onder andere op de sociale media, zoals Facebook, de eerstkomende tien jaren is er geen overheidsgeld voor de vernieuwing van de Zeedijk. Die kans werd verkeken op het ogenblik dat de dading werd afgesloten in een achterkamertje. Momenteel heerst in Vlaanderen een economische, financiële en sociale crisis. Die grotendeels moet betaald worden door de mensen met wat spaarcenten: geen intrest op de spaarcenten en iedere maand draait de Europese bank er een miljard euro bij uit het niets en ongedekt. Alsof men iedere maand een paar liters water in een goed vat wijn zou bijgieten. Daardoor daalt de koopkracht van de mensen met wat spaarcenten in snel tempo. En niettegenstaande dat het geld bijna gratis wordt weggegeven, herpakt de economie zich nauwelijks en blijft de economische motor sputteren. De jonge dynamische krachten komen niet naar De Panne of verlaten een gemeente als De Panne, wegens totaal oninteressant.
  Komt daar bovenop voor De Panne. Het dorp Adinkerke werd beschouwd als een wingewest waarop roofbouw à volonté werd gepleegd (nog altijd) en de gemeentekas werd leeggezogen door een ultraliberaal bestuur dat alle lasten naar de gemeentelijke overheid schoof en de winsten in hun privé zakken lieten verdwijnen. Na al die jaren van potverteren op de rug van de gemeente is het resultaat goed zichtbaar: aftands gemeentelijk patrimonium en gemeentelijke gebouwen, openbaren voorzieningen zoals 100 jaar geleden, erbarmelijke openbare infrastructuur enz. Dus overal krotte en armoe troef. De toekomst van Adinkerke/De Panne ziet er niet goed. Ook omdat het huidige schepencollege zich heeft opgesloten in zijn ivoren toren, lijdt aan een Stockholmsyndroom en mekander bewieroken en laten bewieroken door mauwefrotters. En uiteindelijk hun eigen wanen en propagandapraatjes zelf gaan geloven.

 68. Statistiek Vlaamse steden en gemeenten: de belastingdruk op inwoners en tweedeverblijvers is zeer hoog in De Panne.
  Show us the money. Waar is al dat belastinggeld naar toe ? De Panne, één van de meest achtergestelde gemeenten van Vlaanderen. Zonder OCMW woonzorgcentrum, zonder veilige fietspaden, verwaarloosde openbare gebouwen en openbare pleinen, wegennet zoals 50 jaar geleden, vervuilde lucht door de autofiles enz. Waar is al dat belastinggeld naar toe ? Verdwenen aan feestjes, evenementen en reclame voor de toeristen, verdwenen aan personeelskosten, verdwenen in de zakken van de privé...

 69. Het academische antwoord is dat kansarmoede op een wetenschappelijke basis moet benaderd worden en op een doorgedreven en volgehouden structurele manier moet behandeld worden door een professionele overheid. De Panne leeft nog in de mentaliteit van de commissies van openbare onderstand (COO) en zelfs nog in de tijd van de Disch en de burelen van weldadigheid. Vijftig jaar geleden zijn de academici en politici tot het inzicht gekomen dat de zorgsector een belangrijke economische sector is en dat deze moest worden geprofessionaliseerd. De omvorming van de commissie van openbare onderstand tot openbaar centrum voor welzijnszorg (OCMW) was hiervan de concretisering. Wie dit wil begrijpen moet de toenmalige wetteksten en parlementaire besprekingen bestuderen. In eerste instantie ging het om het professionaliseren van de ziekenzorg en de ouderenzorg die tot dan nog deels stoelde op "roeping" van de zorgverleners, liefdadigheid, vrijwilligerswerk veelal op basis van religieuze motieven (kloosterzusters, broeders) enz. Naderhand kwam dan de totale welzijnszorg. De nood aan een Sociaal Huis (waarmee niet een echt huis wordt bedoeld maar een virtuele omgeving) en in veel gemeenten een dienstencentrum. Enzovoort. Ook die boot heeft De Panne gemist. Nu komt het inzicht dat het OCMW best geïntegreerd wordt in de gemeentediensten en als volwaardige entiteit binnen een gemeente moet worden aanzien. En zelfs hoger in aanzien moet staan dan bijvoorbeeld de toeristische dienst. In De Panne snappen de mensen dat allemaal nog niet. Meer zelfs, het gebouw waarin het OCMW personeel is gehuisvest, is verkocht en het OCMW personeel wordt door de politici in het ongewisse gelaten over zijn toekomst en lotsbestemming.

 70. Politici kunnen niets zonder de medewerking van de bevolking. Ook niet in verband met armoede. Politici kunnen alleen maar proberen om de kudde bijeen te houden en te activeren.  En de Staat is niet productief en genereert geen geld. De overheid kan alleen maar het geld dat binnenkomt vanuit de bevolking, opnieuw uitgeven. Het grondprobleem is dat een steeds groeiend aantal Vlamingen niet meer écht wil werken. Ze willen wel een job maar hij moet goed betaald zijn, met vakantiegeld, dertiende maand en bedrijfswagen bovenop. Job moet ook van 9 tot 5 uur, geen weekendwerk, geen nachtwerk, niet vuil, niet lastig, niet zwaar, uitsluitend werk zonder inspanning of verantwoordelijkheid. Gevolg, buitenlandse gastarbeiders moeten het werk hier in Vlaanderen komen doen. Gevolg, als men een stielman (dakwerker, elektrieker, chauffagist, geneesheer-specialist etc.) nodig heeft voor een niet dringend werk, moeten we hier (is reeds lang bezig in de steden maar nu zelfs hier ook in de Westhoek - zie bijvoorbeeld de Franse verplegenden die in het ziekenhuis van Veurne werken) maanden wachten. Meer en meer Vlamingen en nieuwe Vlamingen kennen niets, kunnen niets, willen niets tenzij borderline profiteren. Het onderwijssysteem is daarop afgestemd. Veel jongeren denken dat de huidige welvaart en luxe waarin ze nu leven, er vanzelf is gekomen en vanzelf zal blijven bestaan. Ze dwalen ...

 71. Gemeenteraadszitting 6/2/2017 over de heraanleg van het marktplein. Conclusies:
  1. Dat het bestek en de gunning van de studie volgens gemeenteraadslid Van Damme (openVLD) niet op correcte manier is gebeurd. En dat het studiebureau geen goed werk heeft geleverd en geen plan heeft kunnen ontwerpen dat het marktplein zal opwaarderen.
  2. Dat gemeenteraadslid Van Damme (openVLD) in de gemeenteraad heeft herhaald dat alle administratieve en juridische middelen door de openVLD fractie zullen aangewend worden, om stokken in de wielen te steken. En er expliciet heeft gevraagd dat de secretaris deze dreiging in het verslag zou noteren.
  3. Dat het CBS beweert dat de werken zullen starten na de zomer 2017 en gerealiseerd zullen zijn tegen de zomer van 2018 en dus zeker vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

 72. Als men de huidige financiële, economische en sociale situatie én de gebrekkige openbare infrastructuur en openbare voorzieningen, kent van het dorp Adinkerke, moet de vraag toch gesteld worden hoelang de inwoners van Adinkerke nog bereid zullen blijven om belastingen te betalen voor die feesten, evenementen en grootheidswaanzin van De Panne-Bad.

 73. Tijdens de procedure voor toekenning van een milieuvergunning aan Plopsaland (december 2016), welk standpunt heeft de milieuraad ingenomen betreffende de lawaaivervuiling, de watervervuiling en de luchtvervuiling in Adinkerke ?

 74.  Informatie naar de burgers toe en communicatie, kent een CBS zoals dat van De Panne - dat nog bestuurt zoals ten tijde van toen Ernest d'Arripe burgemeester was - niet. Het gemeentelijk informatieblad is opgesteld op kleuterniveau en is een reclame- en propagandablad en geen informatieblad. De informatie/communicatiedienst van De Panne is vooral bezig met de activiteiten- en evenementenkalender zodat er iedere dag bezigheidstherapie zou zijn voor de residenten zoals in de rustoorden, waarvan ze dan fotootjes kunnen trekken om in het gemeentelijk "informatieblad" te zetten. De schuld van het slecht functioneren van het gemeentepersoneel ligt in zijn globaliteit volledig bij het schepencollege van De Panne, dat niet weet wat facilitair management is, wat human resource management is, kortom wat een gemeente besturen inhoudt enz. Want er zijn veel bekwame ambtenaren in De Panne. In feite zouden enkele wijze bewoners (inwoners en tweedeverblijvers) van de gemeente Adinkerke/De Panne moeten worden aangesteld om de schepenen te onderwerpen aan een evaluatiegesprek en een functioneringsgesprek. En dan eens de SWOT-analyse van het interne gemeentebedrijf De Panne opstellen. Want de vele bekwame ambtenaren van het gemeentebedrijf De Panne verdienen een betere leiding en aansturing. Nu worden ze verstikt door de sclerose en het conservatisme van de "Ernest d'Arripe groep".

 75. Renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis van De Panne. Tekst uit het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 december 2016: "De beslissing van het schepencollege d.d. 17 oktober 2016 houdende goedkeuring van het plan van aanpak voor het opstarten en realiseren van het PPS-project voor de uitbreiding en realisatie van het administratief centrum Zeelaan 21, zoals opgemaakt door de firma Blue Strategy, Moestuinstraat 6 te 9000 Gent; Gelet op de financiële voorziening, zijnde: - een bedrag van 7.000.000 euro (btw inclusief) in het meerjarenplan 2014-2019, onder de volgende rekeningcombinatie: 2211000/011900; BESLIST met 16 ja-stemmen. Art.1: Er zal een opdracht worden gegund voor de uitbreiding en renovatie van het bestaande gemeentehuis van de gemeente De Panne (Design & Build & beperkt onderhoud)."

 76. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezing in oktober 2018 zullen er nogal wat lijsten opkomen in Adinkerke/De Panne: naast de landelijke lijsten van cd&v, sp.a, openvld, n-va, Vlaams belang, ook een lijst van de senioren, een lijst van de aangespoelden, een lijst van de echte Pannenoars, van de Adinkerkenaars, van de malcontenten, van de Franstaligen. En natuurlijk niet te vergeten, de lijst van Adep Belang.

 77. Alles draait om centen. Ook goed bestuur. Goed bestuur heeft als kerntaak een goed beheer van het gemeentebudget. In geval van de gemeente De Panne bedraagt dit ongeveer 25 miljoen inkomsten en 25 miljoen euro uitgaven per jaar. En de huidige verwaarloosde openbare voorzieningen en openbare infrastructuur van De Panne, zijn een gevolg van 40 jaar slecht bestuur. Veel te groot deel van het overheidsbudget van De Panne gaat naar de dienst en vzw toerisme, naar de groendienst en naar de reinigingsdienst. En een euro kan men maar 1 keer uitgeven zodat veel te weinig geld wordt geïnvesteerd in duurzame infrastructuur. In die zin kan men zich afvragen of het wel nodig is om 13 bijkomende contractuelen (seizoen 2017) aan te werven voor de groendienst/waterploeg, de reinigingsdienst en de evenementenploeg.

 78. Veel zitpenningen en vergoedingen gaan naar de afgevaardigden in de intercommunales van de gemeente De Panne. Die nauwelijks verslag geven van hun activiteit. Een lijst van alle intercommunales maar ook het autonoom gemeentebedrijf, de politieraad, de GECORO, RESOC enz. zou nuttig zijn. In het teken van transparantie zou het gemeentebestuur die lijst met de vertegenwoordigers en hun vergoeding, moeten publiceren in het gemeentelijk blad De Panne Leeft. Dat zou tenminste echte informatie zijn ...

 79. De onverdraagzamen binnen een samenleving zijn diegenen die overlast en hinder veroorzaken en vinden dat de "anderen" hun hinder en overlast moeten verdragen. De échte onverdraagzame is diegene die de andere verwijt onverdraagzaam te zijn en nodeloos hinder en overlast veroorzaakt.

 80. De gemeenschapswachten moeten goed nadenken vooraleer een GAS (gemeentelijke administratieve sanctie) uit te schrijven. Die GAS-ambtenaren mogen alleen maar een vaststelling doen en niet oordelen (dus geen rechter spelen). Diegenen die de vaststelling door de gemeenschapswacht moet beoordelen (dus jureren als rechter), moet minstens over een universiteitsdiploma in de rechten beschikken (academisch geschoold zijn onder andere in het abstract denken en ook kennis van het rechtssysteem en de jurisprudentie).

 81. De gemeente Adinkerke/De Panne wordt slecht bestuurd. Het beleid is erop gericht zoveel mogelijk overheidsgeld te laten verdwijnen in de zakken van de privé-sector. Het gevolg van dergelijk beleid wordt steeds duidelijker zichtbaar: minstens 50 jaar achterstand op het vlak van openbare infrastructuur, openbare voorzieningen en samenlevingsopbouw.

 82. Zoals de gemeente Adinkerke/De Panne er nu bij ligt, is de gemeente niet aantrekkelijk voor bekwame dynamische mensen. De politici van Resoc Westhoek mogen nog zoveel dure promotiecampagnes voeren, naar dergelijke verwaarloosde gemeente - onder andere op het vlak van openbare infrastructuur, openbare voorzieningen en samenlevingsopbouw -  zullen ze niet komen. Indien er geen omslag van de mentaliteit komt bij de heersende politici en er geen verandering in het beleid wordt doorgevoerd, zullen er steeds minder interessante mensen naar Adinkerke/De Panne komen en steeds meer mensen De Panne verlaten. En de gemeente zal verder leegbloeden en marginaliseren.

 83. Belangrijk voor Adinkerke/De Panne en voor de Westhoek: een bijkomende afrit van de autosnelweg E40 tussen Veurne en Adinkerke (om het fileprobleem in Adinkerke op te lossen en de ring rond Veurne te ontlasten) en een meer veilige baan N8 Veurne-Ieper waarmee de politici al 40 jaar mee bezig zijn en waar op die baan, in de voorbije 40 jaar al honderden doden zijn "gesneuveld". De openVLD is voorstander van de doortrekking van de A19 van Ieper tot aan de E40 (A18). De CD&V is nu blijkbaar ook voorstander van die doortrekking. Vandaag ook in het Nieuwsblad een krantenartikel daarover. In plaats van 400.000 euro te besteden aan een marketingcampagne onder andere om de inwoners van de Westhoek "fier" te maken, zou Resoc Westhoek beter daaraan geld besteden.

 84. De politici van De Panne hebben al veel te lang potverteerd op de rug van de belastingbetalers. En hebben reeds toegelaten dat de Zeedijk volledig is volgebouwd en dat de duinen zijn afgezet met prikkeldraad en ingenomen door uitheemse dieren. Nu ook nog het strand volbouwen met strandbars etc. is blijkbaar de natte droom van de kapitalisten. Al die ultraliberale wanen mogen wel eens stoppen in De Panne. "De winsten voor de privé en de lasten voor de gemeente" heeft de gemeente 50 jaar achterstand opgeleverd op het vlak van openbare voorzieningen, openbare infrastructuur, sociaal weefsel en samenlevingsopbouw.

 85. Het probleem van het zwerfvuil, plastic vervuiling van de zee enz. Proberen de mensen te sensibiliseren voor het probleem is goed. En de lobbygroepen kunnen hierbij helpen. Maar het zijn uiteindelijk de beleidsmensen en de politici die het probleem moeten oplossen door concrete maatregelen: statiegeld op blikjes en plastic flessen, minder plastieken wegwerpzakjes, minder plastiek verpakkingen enz. Het onderwijs en de opvoeding zit gevangen in de consumptiemaatschappij van de borderline wereld en de moderne mens wil alleen maar luisteren als hij het voelt.

 86.  In het jaar 1900 woonden op onze planeet 1 miljard mensen. Anno 2017 wonen er meer dan 7 miljard en er komen iedere dag nog een paar miljoen mensen erbij. In de anarchistische visie van sommigen moeten er best 6 miljard mensen worden uitgeroeid zodat de natuur minder belast wordt door de mens. Indien men dat niet wil, dan is er geen plaats in Vlaanderen voor schadelijke dieren. Zeehonden eten 5 kilogram kabeljauw per dag, vossen doden kippen, meikevers vernietigen planten, kamsalamanders verdrijven de vissen zoals in de Markey vijver die voor hen werd leeggevist, ook zien wij liever gewone koeien en paarden dan die steriele schotse hooglanders en konikpaarden enzovoort. Allemaal "mooie" nutteloze dieren (en sluwe zoals de vos) maar de laatste 15 jaar zijn er 600.000 inwoners bijgekomen in Vlaanderen. De beleidsmensen moeten weten wat ze willen. Een terugkeer naar het obscurantisme van de Middeleeuwen is ook niet te verdedigen. De genetica of erfelijkheidsleer is een belangrijke wetenschap en een exacte wetenschap, in tegenstelling bv. met de sociologische wetenschappen. En dat er aan veredeling van rassen worden gedaan (hondenrassen, varkens enz.) is een vaststaand feit. En dat ook de gewassen genetisch worden gemanipuleerd eveneens (GGO). En dat bij de mens in vitro fertilisatie gebeurt met vooraf gemanipuleerd sperma en eicellen, ook. De kernvraag is of de 7 miljard mensen op de wereldbol zullen kunnen blijven gevoed worden zonder GGO's en blijvend energie krijgen zonder kernenergie. Ook de genetische evolutie van de bijen kan niet worden tegengehouden. En bijen zijn zeer belangrijk voor het in stand houden van het biosysteem en ecosysteem. Als men er echter van uit gaat dat er best 6 miljard mensen van onze wereldbol zouden verdwijnen, dan vertrekt men van een andere premisse.

 87. Iedereen wenst uiteraard dat de toeristische sector als economische sector goed draait. Maar we leven in een vrije markteconomie waar de wet van vraag en aanbod geldt. De toeristische sector in De Panne-Bad kan geen groei meer kennen gezien de slechte toegankelijkheid van de gemeente, de parkeerproblemen, de luchtvervuiling, het lawaaiprobleem, het steeds meer en meer wegblijven van de Vlamingen en de senioren enz. De dagjestoeristen kosten zeer veel geld aan de gemeente. Alleen al aan rechtstreekse gemeentelijke subsidies aan de dienst en vzw toerisme 900.000 euro met daarbovenop de facilitaire, logistieke en personeelskosten. Personeelskosten nog verhoogd door het feit van veel weekend werk en avondwerk en werk buiten de uren. Wat Adinkerke betreft, de dagjestoeristen verstikken niet alleen figuurlijk maar letterlijk het dorp. De luchtvervuiling is zeer hoog. Ozon en fijn stof veroorzaken gezondheidsproblemen. De VMM durft zelfs de piekwaarden van PM10 en PM2,5 niet meten in de Stationsstraat tijdens de warme dagen als er autofile staat, want veel kans dat die straat dan zou moeten worden afgesloten voor het verkeer indien de wetten en decreten en de milieunormen, die de politici zelf hebben gemaakt, zouden worden toegepast.

 88. Juli 2017: De vraag is of het claimen van het opstarten van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan oostelijke omleidingsweg Adinkerke, door de politici van De Panne, politiek en electoraal lonend zal zijn. De bevolking kreeg geen inspraak wat betreft die oostelijke omleidingsweg zo dicht bij de woonkern van Adinkerke, waarbij ook de spooroverweg in de Stationsstraat wordt afgesloten en de Noordhoekstraat nog verder zal worden gedegradeerd en zijn huidige functie van ontsluitingsweg voor Adinkerke naar de Oosthoek en naar Koksijde zal verliezen. Dat RUP zal ook duidelijk maken hoeveel privé-eigendommen zullen moeten onteigend worden en dat de huizen gelegen ten oosten van De Pannelaan hun zicht op de weidse vlakte en open ruimten vanuit de achterbouw zullen verliezen. Komt daar nog bij dat het MER dat gekoppeld is aan het RUP zal aantonen hoe slecht het gesteld is met onder andere de luchtkwaliteit in Adinkerke ...

 89. Blijven klagen en altijd maar hetzelfde schrijven op de weblogs en sociale media zoals Facebook, heeft geen zin. Volgend jaar in oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Nu wordt het tijd dat de inwoners zelf de handen uit de mouwen steken en zich kandidaat-gemeenteraadslid stellen op een lijst. Opstellen van een verkiezingsprogramma, bestuderen van de verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen, verkiezingslijst samenstellen, verkiezingsbudget verwerven, reclame- en propaganda campagne uitwerken enz. vergt minstens een jaar tijd.

 90. Uitslag gemeenteraadsverkiezing De Panne in 2012.

 91. Campagnes om de inwoners van De Panne te sensibiliseren om nog meer het afval van de toeristen op te kuisen, hebben weinig impact. Zeker als er opnieuw wordt vertrokken van het culpabiliseren van de inwoners en het nog meer repressief optreden van de GAS ambtenaren en zelfs een oproep tot verklikking. Door nog meer gratis straatvuilbakjes voor de toeristen en nog meer gratis strandreiniging voor de toeristen enerzijds en anderzijds een taksverhoging van 50 % op de restafvalzakken, zullen de inwoners nog meer hun afval proberen kwijt te geraken als "toeristen".
  De politici durven geen moedige structurele maatregelen nemen: statiegeld op de blikjes en de plastiek flessen, soort recupel-taks op de plastiek zakjes die de warenhuizen uitdelen, vermindering van de taks op de restafvalzak voor de bewoners, plastiek bak om de afvalzak in te zetten (in Oostende nu aan te kopen voor 5 euro), toeristen doen betalen voor het gebruik van de WC's op het strand, reorganisatie van de gemeentelijke reinigingsdienst enzovoort. In alle geval, nog meer gemeenschapsgeld besteden aan de reinigingsdienst is niet verantwoord. Het deel van het gemeentebudget dat gaat naar de afvalophaling en reinigingsdeel is nu al veel te hoog. Die diftar containers zullen nog meer het milieu belasten. Veel mensen zullen hun huishoudelijk afval in een goedkope plastiek zak in die container plaatsen om niet iedere week die container te moeten uitwassen en ontsmetten. Die goedkope plastiek zakken zullen allicht niet biologisch afbreekbaar zijn. De oplossing die nu in Oostende wordt voorgesteld, is een beter alternatief voor die dure diftar containers, waarvoor in De Panne daarenboven een bijkomend circuit van ophaling moet worden uitgewerkt.

 92. 90 % van de inwoners leven niet van inkomsten uit het toerisme. De vastgoedsector en de zorgsector is een veel belangrijker sector geworden dan de toeristische sector. En de inwoners zijn geen derderangsburgers die ten dienste moeten staan van de toeristen en de tweedeverblijvers. We leven niet meer in de tijd dat Ernest d'Arripe burgemeester van De Panne was. En iedereen kan iedere dag vaststellen dat de toeristen en de tweedeverblijvers voor de gemeentelijke infrastructuur weinig voorspoed en welvaart hebben gebracht. De Panne staat in alle statistieken en wetenschappelijke studies op het vlak van openbare infrastructuur, openbare voorzieningen, welzijnsbeleid enz. helemaal onderaan en achteraan ten opzichte van de 306 andere Vlaamse gemeenten.

 93. Een voorakkoord tussen twee of meerdere lijsten zonder dat de kiezers daarvan op de hoogte worden gebracht, is niet democratisch. Een voorakkoord waarvan de kiezers voor de verkiezing op de hoogte worden gebracht (bv. DAS/CD&V in 2012), is al transparanter. Voor de komende gemeenteraadsverkiezing van 2018 zou een kartellijst (lijst van de burgemeester) in de maak zijn en die is op zich wel democratisch. Iedereen is vrij om een lijst op te stellen en daar de kandidaten op te plaatsen naar wens. En het verkiezingsprogramma van die kartellijst moet gesteund zijn op een meerjarenplanning met daaraan gekoppeld de budgetweerslag. Dat in het programma van die lijst verschillende ideologische opvattingen verzoend worden, is geen probleem. Het staat iedereen vrij om tegenlijsten in te dienen. Bijvoorbeeld indien het aangekondigde kartel CD&V/SP.a niet de meerderheid behaalt en de lijst van ADEP belang 1 of 2 verkozenen, kan er een coalitie worden aangegaan met de kartellijst. Wie dan de schepen wordt voor de lijst ADEP belang, zal dan worden bepaald.


 94. Kansarmoede kan maar worden verminderd door op de combinatie van factoren in te werken. De woonomgeving en leefomgeving (onder andere lawaaivervuiling, luchtvervuiling, verkeersonveiligheid, onveilige fietspaden, natuurgebieden niet toegankelijk voor mindermobiele mensen enz.) gaat er op achteruit in Adinkerke/De Panne. Niet iedereen kan gaan wonen in de villawijk van de Westhoekverkaveling of in de Dumontwijk. Eén van de armoedefactoren, is wonen in een ongezonde woning en omgeving. Ook een alcohol verslavingsproblematiek in Adinkerke/De Panne. De openbare geestelijke gezondheidszorg (CGG) is eveneens ondermaats. Ook het onderwijs is zeer belangrijk. In het atheneum zijn er blijkbaar ook enkele probleempjes. Dus geen nood aan nog meer nieuwe structuren en organisaties maar wel nood aan beter werkende bestaande structuren. En in de beginjaren 70 werden de commissies van openbare onderstand (COO) omgevormd tot openbare centra voor welzijn (OCMW), juist met de bedoeling om een coördinerende taak toe te kennen aan het OCMW op het vlak van samenlevingsopbouw, welzijnsbeleid, sociaal beleid, uitkeren van leefloon, verminderen van de kansarmoede enz.

 95. Armoede werd gelenigd door giften en naastenliefde en liefdadigheid ten tijde van de Disch, de Bergen van Barmhartigheid en de openbare onderstand (COO). De verandering van wetgeving en oprichten van OCMW 's in de jaren 70, moest de armoede op een menswaardige en systematische manier lenigen zoals door het geven van een leefloon (een eufemisme want heeft niets te maken met loon naar werken) enz. En eind de jaren 90 waren de politici hoopvol dat dit mogelijk zou zijn. En werd zelfs de wet op de landloperij afgeschaft (een grote vergissing blijkt nu). Maar toen kwamen nine eleven en de godsdienstoorlogen enz. Kansarmoede kan wel structureel worden benaderd en dank zij goede structurele maatregelen kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat kinderen vanuit een kansarme situatie gans hun leven in de armoede verzeilen. Tijd dat er in De Panne een schepen komt die iets af weet en kent van sociaal beleid, welzijnsbeleid, seniorenbeleid, preventieve geestelijke gezondheidszorg, samenlevingsopbouw enzovoort. En dat in deze sociale doelstellingen geld wordt geïnvesteerd in plaats van in jukeboxen en gratis evenementen voor de toeristen.

 96. De huidige meerderheid CD&V/DAS in de gemeenteraad van De Panne scoort de ene blunder na de andere. Na het misbaksel van het marktplein en de verkoop van het OCMW gebouw en de serviceflats, de 50 % taksverhoging op de restafvalzakken, nu het jukeboxmuseum. Onvoorstelbaar hoe dit schepencollege van De Panne er telkens in slaagt om zijn eigen ruiten in te smijten en vanuit een comfortabele positie bij het begin van de legislatuur, zich meer en meer in een onmogelijke situatie manoeuvreert.

 97. De gemeente De Panne heeft geen OCMW of gemeentelijk woonzorgcentrum. Het gemeentelijk seniorenbeleid in De Panne beperkt zich tot af en toe een gratis boterkoek en een tas koffie en het organiseren van bezigheidstherapie voor de senioren, die zelf niet creatief genoeg zijn om hun vrije tijd in te vullen. De buurgemeenten van De Panne hebben altijd een OCMW rust- en verzorgingstehuis gehad. En recent hebben ze allemaal een nieuw woonzorgcentrum gebouwd met name bijvoorbeeld de gemeenten en steden Alveringem, Nieuwpoort, Diksmuide, Veurne. Koksijde heeft de KEI en recent een mooi nieuw WZC op het plein waar de cinema is en waar nu ook het nieuwe politiegebouw komt. Senioren die zorgbehoevend worden in De Panne en zeker in Adinkerke, moeten gaan bedelen om hulp te krijgen in de buurgemeenten waar ze meestal te horen te krijgen dat er een lange wachtlijst is en dat inwoners van de eigen gemeente voorrang hebben. Onlangs heeft het OCMW van De Panne de enkele serviceflats die het in eigendom had, verkocht. Dat is het probleem met die tweedeverblijvers. Ze komen hier een tijdje in vakantie, komen niet verder dan De Panne-Bad, stellen hoge eisen aan de inwoners wat betreft dienstverlening aan hen en fantaseren over de demografie en de situatie van de inwoners van de gemeente. N.B. één van de belangrijkste programmapunten van adep belang en een breekpunt bij de eventuele onderhandelingen voor een coalitievorming, wordt een gemeentelijk woonzorgcentrum in Adinkerke, op de bouwgrond rond villa Emma.

 98. Binnen exact 1 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tijd om de situatie in De Panne te evalueren.
  1. De CD&V schepen van openbare werken heeft enkele mooie duurzame infrastructuurwerken gerealiseerd. De afwerking faalt echter. Zie bv. het zicht op het kerkhof na de afbraak van die krotwoning op het kerkplein.
  2. DAS/SP.a heeft als grootste fractie geen website en communiceert niet met de bevolking langs de sociale media. Bestuurt nog op een manier zoals ten tijde van Mommerency in Nieuwpoort, Laridon in Oostende en Bossuyt in Menen. En voert een welzijnsbeleid zoals ten tijde van den Dish en de openbare onderstand.
  Heeft geprobeerd het zwalpende schip van het gemeentebedrijf drijvende te houden maar heeft niet gedurfd om de noodzakelijke structurele maatregelen te nemen, met name invoeren van drie afdelingen binnen het gemeentebedrijf: wonen & omgeving; tijd & ontspanning; leven & welzijn.
  3. OpenVLD heeft de uitbreiding van de begraafplaats van De Panne niet verteerd en heeft gedurende 5 jaar een destructieve oppositie gevoerd.
  4. De enige geloofwaardige N-VA politicus van De Panne is Pieter Goderis maar hij mag geen lijsttrekker worden omdat hij van Adinkerke is en te sociaal denkt.
  5. De eenmanslijst Degrieck onderlijnt de malaise binnen het schepencollege. De meerderheid van de schepenen twijfelt of een politiek voeren van potverteren en grootheidswanen van De Panne-Bad, op kosten van de inwoners, nog een toekomst heeft.

 99. De bedoeling van adep belang is om de mensen kritisch te leren nadenken en politiek bewust te maken. Een bijna onmogelijke opdracht in De Panne. Maar de stamvader van Nederland zou gezegd hebben: "Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour perséverer". En ook is het de bedoeling om de kiesstrijd van de komende gemeenteraadsverkiezing in 2018, zich niet te laten beperken tot enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezing op basis van dure kiesfolders geschreven door reclamebureaus. Analytisch denken, kritisch vermogen, politiek inzicht wordt verwacht van de kiezers...

 100. Op welke lijst zullen de misnoegde en mistevreden kiezers bij de gemeenteraadsverkiezing van 2018 in De Panne stemmen ? Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2006: Vlaams Belang 784 stemmen (11,55%) - blanco of ongeldig: 436 (6,04%). Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2012: Vlaams Belang 418 stemmen (5,8%) - Anders 352 stemmen (4,8%).

 101. Inderdaad die heimwee naar die "goeie, oude tijd" heerst in De Panne. Vandaar de stelling dat De Panne een rustoord is. Maar wel voor valide ouderen van dagen. Want eenmaal ze zorgbehoevend worden, moeten ze naar een andere gemeente om daar te gaan bedelen voor een plaatsje in een woonzorgcentrum. Die heersende mentaliteit in De Panne maakt iedere vooruitgang quasi onmogelijk, waardoor De Panne meer dan 50 jaar achter loopt, onder andere op het vlak van openbare voorzieningen, openbare infrastructuur, welzijnsbeleid. etc. Wat dan weer tot gevolg heeft dat jonge mensen na hun studies niet willen terugkeren naar De Panne of dat moderne mensen niet naar De Panne willen komen wonen. En vergeet niet, de belle époque was "belle" of mooi voor 10 % van de mensen, 90 % van de mensen leefden in bittere armoede. Kan men nog lezen in de romans van toen. Zoals Cyriel Buysse, Conscience, Boon (roman Daens) maar Streuvels is nog het best leesbaar want hij beschrijft zonder moraliserend te zijn. De eerste roman "Langs de Wegen" uit 1902 is een sprekend voorbeeld van het leven tijdens die belle époque tijd. Deze prent uit 1912 illustreert duidelijk hoe de mensen toen de belle époque aanvoelden.

 102. Onderzoek naar de houding van de inwoners tegenover toeristen: "70 % vindt dat de voordelen opwegen tegen de nadelen". Dus 30 procent vindt dat niet. Meer en meer inwoners van Adinkerke en De Panne stellen vast dat hun leefomgeving en woonomgeving er steeds verder op achteruit gaat. En dan nog vooral tijdens de mooiste maanden van het jaar. En dat ze tevens verondersteld worden om te betalen voor de opkuis van het vuil en de afval die de toeristen hier achterlaten. En ook nog moeten betalen voor het vermaak en het amusement en de evenementen voor de toeristen. Ten andere die onderzoeken worden alleen maar gedaan door lobbygroepen om de politici hun twijfels proberen weg te nemen. Maar veel politici beseffen ook dat die onderzoeken worden gedaan door belangengroepen die hun subsidies willen veilig stellen. Meer en meer politici beseffen dat veel inwoners die toeristenstroom onleefbaar vinden en dat ze de inwoners belangrijker moeten achten dan de toeristen en daarom stellen de politici lage emissiezones (LEZ) in, daarom het nieuwe circulatieplan in Gent enz. Omdat de politici voelen dat het zo niet verder kan omdat veel inwoners dit niet langer meer aanvaarden. En dit wel eens zou kunnen tot uiting komen in het stemhokje.

 103. Bij de komende gemeenteraadsverkiezing zal er ook meer aandacht moeten uitgaan naar de beleidsvelden natuur en milieu. Twee verschillende beleidsvelden maar toch met raakvlakken. Zoals ook het beleidsveld landbouw. Deze drie beleidsvelden zouden in hetzelfde beleidsdomein moeten worden ondergebracht, onder de bevoegdheid van 1 en dezelfde schepen.
  Twee programmapunten:
  1. Dieren die schadelijk zijn voor de mensen en/of hun huisdieren moeten worden bestreden.
  2. Natuurgebieden die eigendom zijn van de Overheid, moeten vrij toegankelijk zijn voor alle inwoners van die Staat.
  De huidige Vlaamse minister van milieu, natuur en landbouw komt ook stilaan tot dit inzicht.

 104. Nog een groter deel van het gemeentebudget van De Panne spenderen aan de reinigingsdienst en afvalverwerking is onmogelijk. In De Panne wordt veel geld door de gemeentekas en dus door de belastingbetalers betaald voor de reinigingsdienst en de ophaling van het huisvuil. De bewoners van De Panne moeten daarenboven nog betalen voor de opkuis van het vuil en het afval dat de toeristen hier achterlaten, op het strand, in de straatvuilbakjes, in de WC's van de gemeente enz. In De Panne geldt dus geenszins de vervuiler betaalt. Het politieke beleid moet de toeristen doen betalen voor het gebruik van de WC's en sanitaire voorzieningen op het strand; de dagjestoeristen verplichten om hun afval mee naar huis te nemen in plaats van straatvuilbakjes te plaatsen; innen van statiegeld op blikjes en PET flessen; instellen van lage emissiezone (LEZ) en vervuilende auto's doen betalen voor toegang; toeristentaks te betalen door de hotels en door de eigenaars die hun tweedeverblijvers verhuren aan toeristen; vermindering van de taks op de restafvalzak; stoppen met doen betalen in het recyclagemark indien minder dan 2 kilogram afval enzovoort.

 105.  Statiegeld op blikjes en plastiek (PET) flessen. Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle PET flessen en blikjes worden ingevoerd.” cfr. statiegeldalliantie
  Mooimakers die het vuil en de afval verzamelen, mogen het niet achterlaten op het strand maar moeten het ook meenemen naar huis. Zoals de toeristen die met een volle frigobox en propere Pampers hier toekomen, ook hun afval zouden moeten meenemen naar huis. Indien het afval waarde heeft, zullen de mooimakers en ook de toeristen deels bereid zijn om het afval mee te nemen. Het doel moet 100 % recyclage zijn. Fostplus moet zich naar deze beleidsdoelstelling voegen.

 106. Het officiële tijdschrift van de gemeente De Panne - De Panne Leeft - is één en al marketing, reclame en propaganda. Bevat niets van bestuursinformatie voor de inwoners - zelfs iedere maand 1 volle pagina (gratis ?) reclame voor Plopsaland. Het voorwoord van de burgemeester in De Panne Leeft gedurende al die jaren, typeert haar manier van denken: de problemen van Adinkerke/De Panne niet willen zien en/of niet begrijpen, een goednieuwsshow, de mooie façade, de schone schijn ophouden. Na het opgeven van het mandaat van volksvertegenwoordiger, zal de burgemeester hopelijk meer tijd hebben om de basisbegrippen van bestuurskunde, administratief recht, wet op overheidsopdrachten, wet op openbaarheid van bestuur, personeelsmanagement, facilitair management etc. in te studeren. En leest ze wetenschappelijke literatuur en laat ze de beslissingen niet meer over aan (duurbetaalde) studiebureaus. Want Adinkerke/De Panne verdient een beter bestuur en een performant college van burgemeester en schepenen, met hopelijk ook een paar schepenen minder in de volgende legislatuur. Zonder potverteerders maar met goede rentmeesters.

 107. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing 2018 zal de politieke groepering ADEP BELANG regelmatig een enquête online houden. De digitale burgerbeweging moet een belangrijke stem hebben in de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 2018.
  Zie de drie vragenlijsten. Uw antwoorden worden volledig anoniem geregistreerd. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van cookies.

 108.  De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is niet bekend. Tot nog toe (1 januari 2018) zal er kunnen gestemd worden voor vier  verschillende lijsten: lijst van de burgemeester, lijst Degrieck, N-VA lijst en lijst Actie. Misschien komen er nog lijsten bij. Wat het kiesprogramma zal zijn van die lijsten, is nog niet gekend. En ook niet de standpunten in verband met Adinkerke. Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma wordt toch wat rekening gehouden met de mening van de kiezer. Voorbeeld van een enquêteformulier. Ook zal belangrijk zijn als men kiest om op de "lijst van de burgemeester" te stemmen, goed te bezinnen op welke persoon van die lijst men stemt. Dit bepaalt wie schepen zal worden als die lijst de absolute meerderheid behaalt.

 109. Inderdaad de natuurfundamentalisten hebben nu het Cabour gebied in hun macht gekregen dank zij de medeplichtigheid van de politici. In alle geval is dat Cabour domein van een 90-tal hectaren - dat op het grondgebied van Adinkerke ligt maar afgesloten wordt voor de inwoners en dat nochtans overheidseigendom is - nooit ten goede gekomen van de inwoners van Adinkerke. In het verleden heeft er wel een kasteelheer er zijn kasteel gehad, is er een militair hospitaal geweest, heeft de IWVA er aan waterwinning gedaan, was er de postkolonie "Geluk en Gezondheid" enz. Nu is het domein vooral overgeleverd aan de vossen en de konijnen die daarenboven veel schade toebrengen aan de omliggende akkers van de landbouwers die daar ook geleidelijk worden weggepest door de natuurfundamentalisten.

 110. Sommige mensen vinden het blijkbaar nog altijd normaal dat de inwoners moeten betalen voor de opruiming van het vuil en het afval dat de toeristen hier ongegeneerd achterlaten. Hoeveel kost de dagelijkse opruiming en opkuis tijdens de zomermaanden van het strand ? Waarom moeten de WC's en het sanitair op het strand gratis zijn en gekuist worden door gemeentepersoneel ? Waarom geen toeristentaks zoals in andere toeristische gemeenten ? Waarom geen statiegeld op blikjes en PET flessen ? Waarom geen taks op de parkings van Plopsaland of op de verkoop van tickets ? Waarom een jaarlijkse geïndexeerde gemeentelijke subsidie van 750.000 euro voor Plopsaqua ? En vooral de inwoners van Adinkerke ondergaan dat allemaal passief. Het dorp Adinkerke wordt leeggezogen om De Panne-Bad te kunnen laten feesten en wordt kapot gemaakt door Plopsaland. Door op de verkiezingspeiling te antwoorden, kan nu al een indicatie gegeven worden wat u als inwoner hiervan denkt.
  Maar het echte antwoord komt pas op 14 oktober 2018. Zullen de potverteerders niet meer herkozen worden en treden de goede rentmeesters aan ?

 111.  Minstens 750.000 euro jaarlijkse subsidie voor Plopsaqua, minstens jaarlijks 1 miljoen euro rechtstreekse subsidie voor de vzw toerisme De Panne, 1 miljoen euro voor de surfclub, minstens 1,2 miljoen euro voor de zeilwagenclub, minstens 400.000 euro voor het Jukebox museum, Casa Casiers, minstens 2 miljoen euro voor het marktplein enz. Zullen de inwoners van Adinkerke, van de Oosthoek, van De Panne-dorp bereid blijven om te betalen voor al die onnozelheden en zotternijen van De Panne-bad en van de politiekers in hun ivoren toren van de Zeelaan 21 ? Terwijl in Adinkerke bijvoorbeeld er zogezegd geen geld is om een veiligheidsspiegel aan te kopen om zicht te geven vanuit de Noordhoekstraat op de auto's die komen vanuit de Stationsstraat.

 112. Gedurende 25 jaar werd de gemeente bestuurd door ultraliberalen, met als ideologie: de winsten voor de privé, de lasten voor de gemeente. Bij het begin van de legislatuur 2013 - 2018 kon gehoopt worden dat de nieuwe coalitie socialisten-christendemocraten op een andere manier zou besturen. En zou besturen op basis van inspraak en overleg met de inwoners en tweedeverblijvers. Dit blijkt nu (maart 2018) niet het geval. Er wordt bestuurd vanuit de ivoren toren van de Zeelaan 21, de gemeentelijke informatie beperkt zich tot goednieuwsshow en de schone schijn ophouden, er wordt door de bestuurders niet probleemgericht gedacht en probleem-oplossend gehandeld. Ook het maximaal uitmelken van het gemeentedecreet om het maximaal aantal mandaten te laten betalen door de gemeentekas. En het enige waarmee de schepenen bezig zijn, is om de komende verkiezing te overleven en hun postje te behouden. Hoe het zo ver is kunnen komen, zou uitgebreid antwoord vergen. Twee belangrijke elementen: enerzijds politieke inteelt (weten van niet beter - hebben altijd zo politiek zien bedrijven), anderzijds gebrek aan academisch denken en wetenschappelijk inzicht.

 113. De Vlaamse filosofen en sociologen zijn totaal irrelevant geworden wegens blijven vastzitten in de (linkse) paradigma's van het communisme en de gelijkheid van de mens. Goed zichtbaar in sommige scholen: iedereen gelijk door allemaal even dom en ongeschoold. Kenmerkend dat in Vlaanderen een psychiater als De Wachter en een psycholoog/psychoanalyticus als Verhaeghe de academische inzichten in de werking van onze hedendaagse samenleving moeten bloot leggen. En de gemeenteraadsverkiezingen in De Panne anno 2018 kennen een gelijkaardig verloop als 6 jaar geleden. Bekwame, dynamische mensen met wetenschappelijke kennis van sociologie, bestuurskunde, administratief recht, HR en facilitair management etc. krijgen geen kans om zich kandidaat te stellen, want de particratie maakt een democratische verkiezing onmogelijk. En kunnen politici als baas Ganzendonck de gemeente Adinkerke/De Panne verder naar de afgrond leiden, in een vicieuze cirkel van steeds meer en meer bergaf.

 114. Merkwaardig artikel in KW – De Zeewacht van deze week: “Sterrenchef in de politiek start de War on De Panne”. Voor de zelfverklaarde echte Pannenaars die nog leven in de upstairs/downstairs belle époque mentaliteit van 1912, moet deze oorlogsverklaring toch even schrikken zijn. "De Panne is een log en lelijk slagschip" wordt ook beweerd door deze nieuwe politieke "warrior" (krijgsheer) met power. Voor de "échte" Pannenaars die alleen maar een goednieuwsshow willen en de mooie façade en de schone schijn ophouden, een bruusk ontwaken. En dat slagschip moet worden getorpedeerd (en dus tot zinken worden gebracht, is zijn conclusie. Of misschien bedoelt hij eerder het schepencollege of het interne gemeentebedrijf. De dag van vandaag met al die twitter taal en Engelse termen is dat niet zo duidelijk…

 115. Het gemeentebestuur van De Panne voert geen sociaal, geen gezond en geen zorgzaam beleid. En een asociale gemeente kan ook niet proper, niet veilig, niet kansrijk voor kinderen etc. zijn.

 116. Gemeenteraadsverkiezingen gaan over veel macht en nog veel meer geld. Bijvoorbeeld, alleen al het interne gemeentebedrijf: een jaarlijks budget van ongeveer 25 miljoen euro en meer dan 200 werknemers. In De Panne op de lijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen: "ieder en elk voor zich en zichzelf" want de schepenmandaten worden toegekend op basis van het aantal voorkeurstemmen. Komt er dus vooral op aan, om van die kiezer een voorkeursstem te krijgen en hopen dat die kiezer geen voorkeurstem aan de concurrent op de lijst geeft. Het toekennen van de schepenmandaten op basis van de voorkeursstemmen wordt niet voorgeschreven door het gemeentedecreet maar is het gevolg van een intern akkoord binnen de lijsten. Een verkeerd signaal want een schepenambt zou moeten uitgeoefend worden door een schepen die de competenties (bedrevenheid, bekwaamheid, capaciteiten, deskundigheid, kunde, meesterschap, slagvaardigheid, vakbekwaamheid) heeft op het vlak van zijn bevoegdheden.

 117. Alle openbare domeinen - dus domeinen eigendom van de Staat en de Staat dat zijn alle inwoners - moeten open gesteld worden voor alle eigenaars/inwoners en niet alleen voor de nieuwe kasteelheren. Tevens moeten er in de natuurgebieden ook verharde wegen (bv. in schelpenklei) worden aangelegd zodat de natuur ook toegankelijk is voor mindermobiele mensen zoals rolstoelgebruikers, kinderwagen, gewone fietsers (in plaats van BMX en mountainbikes) enzovoort.

 118. Ondertussen eind april 2018. De lijst Act!e schrijft dat ze naar de mensen wil luisteren en inspraak geven. De reacties op Facebook tonen aan wat die donkerblauwe liberalen verstaan onder inspraak: wierook zwaaien of verhuizen. N-VA De Panne is al even erg als die lijst Act!ie. N-VA Adinkerke kan daar mee niet overweg. Onvoorstelbaar dat die twee tegenovergestelde maatschappijvisies kunnen worden verzoend en dat die mensen op 1 N-VA lijst zouden kunnen staan. Lijst Plan B maakt handig gebruik van de zwakte van het schepencollege. Onafhankelijk schepen Degrieck schrijft dat hij burgemeester van De Panne wil worden. Als men ziet hoe de lijst van de burgemeester alles passief ondergaat en de dissidente schepen zijn gang laat gaan, zou men gaan denken dat de lijst van de burgemeester zich hierbij heeft neergelegd.
 119. De Lijst van de Burgemeester gooit voortdurend zijn eigen ruiten in: bij hun aantreden in 2013 kreeg het schepencollege en de nieuwe gemeenteraad veel krediet van de inwoners. En werd er gehoopt op een modern bestuur en management van de gemeente. Door in hun ivoren toren weg te kruipen waarbij hun enige doel was om wekelijks in de krant te staan met lachende foto en door iedere kritische stem van de burger in de kiem te smoren en door intern geruzie waarbij de burgemeester niet in staat bleek om als leider van het schepencollege op te treden, staat de gemeente nu waar ze staat. Toch onvoorstelbaar dat een coalitie die zoveel krediet kreeg van de bevolking, er zodanig is in geslaagd om de eigen ruiten in te gooien.
  Een niet limitatieve opsomming van het slechte management gedurende de periode 2013 - 2018:
  •  jukeboxmuseum,
  •  verkoop van de OCMW serviceflats,
  •  zeilwagencentrum van 1,5 miljoen euro,
  •  surfclub van 1 miljoen euro
  •  Casa Casiers,
  •  studiebureau zijn gang laten gaan wat betreft het marktplein,
  •  geen nieuw energiezuinig administratief centrum rond de Boare maar 7 miljoen euro voor de renovatie van het huidige gemeentehuis,
  •  slechte begeleiding van de verplichte (door minister Homans) integratie van het OCMW personeel in het gemeentelijk personeelskader
  •  geen oplossing van de verkeersonveilige situatie aan de voetgangersbrug over het kanaal in Adinkerke en voor het gevaarlijke kruispunt Noordhoekstraat - Dorpsstraat - Stationsstraat
  •  zelfs geen begin van oplossing voor het fileprobleem in Adinkerke
  •  enzovoort
 120. Het dorp Adinkerke werd opgeofferd aan het toerisme van Plopsaland en De Panne-Bad. Het dorp Adinkerke werd en wordt verder grotendeels kapot gemaakt door het toerisme. Maar dat is nog geen reden om de villawijk van de Westhoekverkaveling hetzelfde lot te doen ondergaan. Integendeel de inwoners moeten zich afzetten tegen de lijsten X (comme si comm ca of voila si of wat de naam ook zal zijn); N-VA De Panne en Act!e die de inwoners verder als derderangsburgers willen behandelen en ondergeschikt houden aan de toeristische lobby.

 121. Staking van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn, voor behoud van de pensioenvoordelen. De Portugezen die het marktplein aanleggen en de Polen die de sociale woningen bouwen in de Dorpstraat te Adinkerke, betalen geen sociale bijdragen aan de Belgische Staat. Nog een reden waarom de pensioenkas leeg loopt en de pensioenen (tot 6.000 euro bruto per maand) van ex-parlementairen, hoge ambtenaren etc. stilaan onbetaalbaar worden. De zekerheid die de vakbonden willen verkondigen, is dat de hedendaagse welstand, die werd opgebouwd door het harde labeur en spaarzame leven van onze Vlaamse voorouders, van zelf zal blijven bestaan. En dat de jongeren daarvoor niet moeten werken maar dat het leven bestaat uit feesten en vuurwerk. Doctrine die ten andere ook aangekleefd wordt door de drie éénpotnat lijsten (nv-a | act!e | plan b) van De Panne.

 122.   Inbraak in de openbare WC's van De Panne. Dat die openbare WC's op het strand en in de Zeelaan gratis toegankelijk zijn voor de toeristen en daarenboven ook nog moeten gekuist worden door gemeentepersoneel, steekt ook veel inwoners. Zoals sommige mensen hun restafval deponeren in de straatvuilbakjes als protest tegen de hoge taks op de restafvalzakken, is dat misschien ook een vorm van protest. In ons verkiezingsprogramma, voorzien we de bouw van een openbare WC en sanitair aan het Garzekeveldplein. En als de WC's op het strand kunnen worden onderhouden door gemeentepersoneel, dat ook dan.

 123. Zeilwagencentrum van 1,5 miljoen euro.  En wat denken de zorgbehoevende bejaarden daarover die momenteel in containers moeten leven vlak voor het gemeentehuis ? En wat denken de senioren hierover ? Het OCMW De Panne heeft zijn serviceflats verkocht. De gemeente De Panne heeft nooit een openbaar rustoord of RVT gehad. En of de realisatie van een gemeentelijke woonzorgcentrum in de verkiezingsprogramma's en in het meerjarenplan 2019 - 2025 zal worden opgenomen, valt nog af te wachten. Nochtans seniorenbeleid is meer dan wat bingo bezigheidstherapie inrichten in de namiddagen en af en toe een gratis boterkoek en tas koffie. Breekpunt in het programma van Adep Belang: de bouw van een gemeentelijk woonzorgcentrum rond Villa Emma te Adinkerke. Na 40 jaar verwaarlozing sinds de fusie, mag Adinkerke ook eens wat krijgen en niet alleen de kruimels van de rijkgevulde tafel van de Zeelaan 21. N.B. bij de coalitievorming - indien onze verkozen gemeenteraadsleden nodig zijn om aan een meerderheid te geraken - vragen we niet de post van burgemeester (zoals lijst plan B blijkbaar zal doen) maar vormt deze verkiezingsbelofte een breekpunt.

... wordt vervolgd ...


Een ander bestuur en beleid is nodig, op het vlak van zowat alle gemeentelijke beleidsdomeinen.

Niet limitatieve lijst van de gemeentelijke beleidsvelden, waarvan het bestuur en  het beleid rampzalig (catastrofaal, desastreus, funest, noodlottig, jammerlijk, erbarmelijk, ongelukkig, gebrekkig, beroerd, deerlijk, heilloos, treurig, miserabel, klote, lamlendig, fnuikend, dodelijk, fataal, pernicieus, rampspoedig, belabberd, schokkend, onthutsend, calamiteus, slecht, enzovoort) is en was de voorbije 25 jaar in de deelgemeenten Adinkerke en De Panne.

In het licht van de komende gemeenteraadsverkiezing van oktober 2018, de 10 voornaamste en belangrijkste programmapunten van de lijst ADEP BELANG :

 1. Organisatie intern gemeentebedrijf (personeelsbeleid, HR management, facilitair management, (raam)contracten met de privé sector zoals studiebureaus, parkeerbedrijf enz.) >>>

 2. Goed rentmeesterschap in plaats van het potverteren zoals bij de baronie vzw toerisme De Panne, zoals bij toekenning gemeentelijke subsidies (bv. subsidiecontract Plopsaqua) etc. >>>

 3. Gemeentepatrimonium - de verloedering van de openbare gebouwen (gemeentehuis, pastorie van Adinkerke, OCMW gebouw, villa Le Chalutier, gemeenteschool etc.) moet structureel en duurzaam worden tegengegaan en opgelost

 4. Verkeers- en mobiliteitsproblematiek | Adinkerke | De Panne >>>

 5. Fietspaden, voetpaden (zelfs de Zeelaan), openbare wegen (slechte staat, verkeersdrempels ...), parkeerplaatsen

 6. Milieubeleid (luchtvervuiling, watervervuiling, lawaaivervuiling, afval, rioleringen, waterlopen) >>>
  Natuurgebieden die eigendom zijn van de Staat, moeten vrij toegankelijk zijn voor de mensen >>>

 7. Reinigingsdienst, afvalophaling, afvalverwerking >>>

 8. Samenlevingsopbouw, sociaal beleid, welzijnsbeleid, onderwijs, kansarmoedebeleid >>>

 9. Seniorenbeleid, gemeentelijk woonzorgcentrum >>>

 10. Het dorp Adinkerke moet door De Panne-Bad behandeld worden als een volwaardige deelgemeente, niet als een wingewest >>>
E-postadres: ADEP BELANG

dd. 1 mei 2018