Het Kerkhof van AdinkerkeIn 1979 voerde de dorpsraad Adinkerke actie voor het behoud van het kerkhof van Adinkerke.


Kerkhof van Adinkerke: 100 nieuwe begraafplaatsen ?

In juni 2004, groot kabaal tussen de politiekers. Een gemeenteraadslid van de oppositie had de verwaarloosde toestand van de begraafplaats aan de kerk van Adinkerke aangeklaagd. Verwijten over en weer tussen meerderheid en minderheid in de gemeenteraad. Enkele persartikels van toen (16/06/2004 en 18/06/2004).

Met spijt in het hart moeten we dan ook schrijven dat het kerkhof van Adinkerke symbool staat voor de toestand waarin Adinkerke is verzeild na de fusie in 1977 met De Panne. Vandaag (16/06/2005), n jaar later is er nog niets veranderd.

En nog n jaar later, 21/07/2006 is er blijkbaar nog steeds niets veranderd volgens een artikel in de plaatselijke krant.


Op 1 oktober 2004 werden er "PV's van verval" op de graven geplaatst. Vandaag september 2005 staan er nog vele tientallen bordjes en vervallen graftekens. Na n jaar, is er weinig respons gekomen, blijkbaar.

Onze vraag: wat zal er gebeuren vanaf 1 oktober 2005. Is er al een tuinarchitecturaal plan opgesteld ? Is er al een aannemer aangesteld die de verfraaiingwerken zal uitvoeren ?

Terug naar onze Adinkerkse overledenen. En waarschijnlijk een beter argument om dat kerkhof zo vlug mogelijk te verfraaien. De mensen die daar begraven liggen, waren nog van de oude stempel en hielden van orde, netheid, bloemen en een tuintje. Indien ze nog zouden kunnen spreken, zouden ze zeker verkiezen dat het verroest ijzer en die kapotte vuile stenen zo snel mogelijk worden verwijderd.

Wat het "statuut" van dit kerkhof is, weten we niet. Momenteel wordt er niet meer begraven, tenzij bijzetting in een bestaande grafkelder. En we vragen ons af, of er reeds een duidelijke beleidsbeslissing is genomen over de toekomst en de sanering van deze begraafplaats (veel kisten werden in de volle grond begraven, wat dus pijnlijk zichtbaar is op dit kerkhof ).

We roepen de beleidsmensen dan ook op, om er voor te zorgen dat vr Allerzielen (of vr Halloween. Halloween en zijn danse macabre, kent de jeugd nu blijkbaar beter...) de begraafplaats aan de Kerk van Adinkerke in orde wordt gebracht. Zelfs de dienst Toerisme (!) van De Panne, organiseert een dodenherdenking in het kader van een driedaagse Halloween, o.a. eerst heksenverbranding op 31/10 en daarna opnieuw heksenjacht op 3/11/2005 "in het park".
Halloween (of Allhallows Eve, de avond vr Allerheiligen), zou zich in alle geval moeten beperken tot n nacht, waaraan reeds sedert de middeleeuwen (in Ierland en Groot-Brittanni), allerlei heidense gebruiken zijn verbonden, betrekking hebbend op geesten en de zielen van de afgestorvenen. Later heeft men er eveneens spoken, 'boze' geesten en zwarte katten bijgehaald en blijkbaar nu ook heksen, zombies, saters, vampiers enz.

In hoeverre onze dierbare overledenen moeten vereenzelvigd worden met al deze griezels uit de onderwereld is de vraag. En in hoeverre men kinderen met dergelijke rituele vieringen van hun angsten afhelpt en hun geestelijke gezondheid bevordert is ook de vraag. Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde. Dum veneris... Met andere woorden, laat het onderbewustzijn en de onderwereld met rust en roept niet teveel geesten op want zwarte magie en voodoo is geen kinderspel.

Zou het niet wenselijk zijn, om het gemeentebudget te herorinteren en bijvoorbeeld het geld dat men beschikbaar heeft voor dit Halloween evenement of voor het Leopold I evenement, aan te wenden voor een (begin van) oplossing van dit probleem ?
Bovenstaande schreven we enkele weken geleden. Ondertussen werd het kerkhof door de gemeentelijke groendienst met man en macht, opgekuist en proper gemaakt en was "toonbaar" tegen Adinkerke kermis 2005. De fundamentele vraag blijft echter: wat is de toekomst van dit kerkhof en welke beleidsopties worden hier al dan niet genomen ?


Op 1/10/2004 werden een 300 tot 400-tal 'PV's van Verval' geplaatst. Op 1 oktober 2005 zullen veel concessies hierdoor (meer dan 200 ?) vervallen. We stellen ons de vraag wat er zal gebeuren met de plaatsen die vrij komen.jaar 2004 - PV van verval

Een onderscheid dient gemaakt tussen:

1. De "kale" plekken.

Gezien de lijken niet in een grafkelder werden begraven maar nogal ondiep in de volle grond, zullen hier steeds meer en meer beenderresten naar boven komen. Meestal zijn het kleinere beenderen die boven komen: wervels; stukken kaakbeen; ribben; sleutelbeen; stukken schedel enz.. Vooral pijnlijk om zien, zijn de beenderresten van kinderen.

Welke richtlijnen de gemeentewerklieden krijgen, zoals bijvoorbeeld hoe ze met die botten (knekels) moeten omgaan, is voor ons niet duidelijk. In alle geval kan het gemeentebestuur niet blijvend de verantwoordelijkheid ontvluchten. De gemeentewerklieden, die instaan voor het onderhoud van deze begraafplaats, moeten duidelijke richtlijnen krijgen van de beleidsverantwoordelijken. De oprichting van een Ossuarium zal waarschijnlijk een noodzakelijke optie zijn.

2. De beschadigde grafstenen en grafzerken. We weten niet welke grafstenen of grafzuilen, er enerzijds werden geplaatst op een grafkelder of anderzijds in volle grond. Feit is dat veel zerken scheuren en verzakken.

3. De zeer mooie en goed onderhouden grafzerken en concessies, moeten worden geherwaardeerd door een mooier omgevingskader en door de grondverzakkingen tegen te gaan.


We zijn van mening dat dit probleem niet langer kan worden doodgezwegen. We zijn tevens van mening dat de hulp van een gespecialiseerde firma zal moeten worden ingeroepen om de infrastructuurwerken uit te voeren en het kerkhof volledig te renoveren. De planning en het onderhoud achteraf, kan uiteraard door de technische dienst en de groendienst van de gemeente worden waargenomen.

We stellen de volgende beleidsopties voor:

1. een honderdtal nieuwe grafkelders plaatsen en nieuwe concessies toekennen.

Onder de bevolking van Adinkerke is er grote vraag om opnieuw te kunnen begraven worden op hun kerkhof en anderzijds moet er dan ook geen uitbreiding komen van het kerkhof in De Panne.
Momenteel zijn er reeds een 50-tal plaatsen volledig vrij (meestal braakliggende grond waar niets op groeit - door bewerking met herbiciden ? - waarop wat houtsprokkels werden gestrooid, wellicht om de menselijke beenderen die naar boven komen, minder te laten opvallen ?).
Op 1 oktober komen er zeker direct nog een 50-tal plaatsen vrij, waarover geen discussie zal zijn. Integendeel, de betrokkenen zullen tevreden zijn dat ze niet meer belast worden met de zorg voor de begraafplaats van hun overleden voorouders en dat ze die plaats kunnen afstaan aan familieleden van overledenen die de wens hebben uitgedrukt om aan de Kerk van Adinkerke begraven te worden.

2. Door het plaatsen van nieuwe grafkelders, zullen er ook minder grondverschuivingen optreden.

De mooie en dure grafzerken komen momenteel niet tot hun recht wegens de verwaarloosde omgeving. Tevens zijn veel zerken gekraakt door de grondverzakkingen. Ook funderingen van mooie zerken komen bloot te liggen. Deze herstellingen moeten door een gespecialiseerde firma worden uitgevoerd op kosten van de gemeente, want de grondverschuivingen (grondmigratie) zijn niet de schuld van de concessiehouder.

3. Dan hebben we nog de grafstenen of grafzuilen, zonder onderliggende grafkelder.

Op basis van de plattegrond van het kerkhof, moet een inventaris worden opgesteld van alle grafstenen en grafzuilen, al dan niet geplaatst op een grafkelder. Hier moet de vrijliggende grond worden afgevoerd tot op een diepte ofwel van een halve meter ofwel tot op een diepte van 2 3 meter. Te onderzoeken door een gespecialiseerde firma. Vervolgens moet nieuwe teelaarde worden aangebracht, waarop dan een grasveld en beplantingen kan worden aangebracht. De graszoden hebben niet alleen een esthetische functie maar zorgen er tevens voor dat de menselijke stoffelijke resten niet meer aan de oppervlakte kunnen komen.

Op de onderstaande foto, hebben we als voorbeeld uitgewerkt:

* hier kunnen vier nieuwe grafkelders worden geplaatst (en dus vier nieuwe concessies worden gegund).
* de grond moet worden afgevoerd vr de vrijstaande grafzuil en nieuwe teelaarde aangebracht, voor gras en beplanting.
* de blootliggende fundering van de mooie grafzerken moet worden hersteld op kosten van de gemeente

dd. juni - juli 2005 (zoals we hoger reeds schreven, juli 2006 blijkbaar nog niets veranderd...)


2016: Meer dan tien jaar later, nog steeds niets veranderd ....

In 2014 opnieuw ...