Disclaimer

Deze website (www.dorpsbelang.be) en de informatie erop, wordt u aangeboden op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden, zoals vermeld op deze pagina.
Onder "informatie" verstaat de auteur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid
Dorpsbelang.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische of wetenschappelijke kracht.
Deze website is een experimentele website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen. Dit betekent niet dat dorpsbelang.be de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
De auteurs noch hun providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciŽle doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook, die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Dorpsbelang.be controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat dorpsbelang.be de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen dorpsbelang.be en de uitbaters van deze sites.


Bijkomende informatie kunt u steeds bekomen door een mail te sturen naar dorpsbelang@skynet.be