De historiek van de Zeedijk De Panne
1985 - 2016


Tussenkomst op de gemeenteraad van 26/05/2009 betreffende de Zeedijk De Panne
Tekst ooit verschenen op de webstek van CD&Vplus Adinkerke/De Panne.

Garages onder de zeedijk waren ook in 1985 onder een VDA-beleid (blauw en rood) een heet hangijzer die via herhaalde discussies in de gemeenteraad op de korrel werden genomen door de oppositie VD.

Uiteindelijk werd aan de nv Belgian Contractors –Exporters (BC&E) de opdracht toevertrouwd tot de bouw van ondergrondse garages onder het centrale gedeelte van de zeedijk tussen de Halmenstraat en de Mijnstraat.
Dit project van 451 garages werd gerealiseerd in de periode 1985 – 1987 met inbegrip van de renovatie van het centrale gedeelte van de zeedijk en de bouw van een paviljoen met sanitaire installaties voor een prijs van 5 400 000fr

Ook toen was er heel wat te doen omtrent dit belangrijk project dat toen gemotiveerd werd door de noodzaak om meer parkeerplaatsen ter beschikking te stellen in deze zone. Ook toen werd er in fasen gewerkt doch dit kon niet beletten dat deze werken grote hinder veroorzaakt hebben bij de uitvoering. Bepaalde handelszaken zij in die periode genoodzaakt geweest de boeken neer te leggen. Bovendien werd vastgesteld dat eens de garages voltooid waren de verkoop ervan niet verlopen is zoals verwacht: het heeft jaren geduurd om ze allemaal aan de man te brengen.
Er zijn dus lessen te trekken uit dit eerste project tot herwaardering van de Zeedijk.

Maar wat stellen we vandaag vast ?

Er wordt hier een dadingovereenkomst ter goedkeuring aan de raad voorgelegd om een einde te maken aan de geschillen tussen de betrokken partijen zijnde de gemeente De Panne en BC&E tot realisatie van 923 garages onder de Zeedijk

Als CD&Vplus zijn wij totaal niet verrast door deze wending.

Wij hebben bij herhaalde tussenkomsten gewezen op mogelijke manifeste onregelmatigheden bij de gunning in dit voor onze gemeente strategisch dossier.

- Op 19 februari 2004 werd door de gemeenteraad een principebeslissing genomen tot renovatiewerken van de zeedijk.
- Op 13 september 2004 werd het studiebureau Plantec uit Oostende aangesteld als ontwerper en veiligheidscoŲrdinator.
- Er werd op 24 maart 2005 door de gemeenteraad beslist tot de bouw van een garagecomplex onder de Zeedijk tussen de Bortierlaan en de Halmenstraat (eventueel Vuurtorenplaats) met verkoop van garages, via een promotiecontract en een algemene offerteaanvraag om de volgende redenen:
∑ dat het wenselijk is alvorens de renovatiewerken aan te vangen, te voorzien in de verdere bouw van garages onder de Zeedijk
∑ dat deze voorziening van garages onder de Zeedijk genoodzaakt wordt door de toenemende bouwactiviteit langs de Nieuwpoort- en Duinkerkelaan, waarbij geen garages kunnen worden voorzien; dat ook vanuit de als dorpsgerichte geklasseerde Dumontwijk een bijkomende vraag naar garages is ontstaan
∑ dat de verkoop van de ondergrond, het gemeentebestuur moet toelaten de geplande bovengrondse werken renovatiewerken uit te voeren met de opbrengst van deze verkoop.
- Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten inzonderheid artikel 9 handelend over de aanneming van werken deze  bij wege van promotieovereenkomst te realiseren.
- Hiertoe werd een algemene offertevraag uitgeschreven met bekendmaking in het Bulletin van aanbestedingen op 8 april 2005. De inschrijvingen werden geopend op 30 mei 2005 waarbij 3 inschrijvingen werden ingediend. In deze aanbestedingen werden 2 loten voorzien met name Lot 1: de zone Halmenstraat  - Bortierlaan met de optie Vuurtorenplein en Lot 2: Canadezenplein – Mijnstraat.
- Uit het verslag van het schepencollege van 6 juni 2005 blijkt dat van de 3 deelnemers de firma Vuylsteke uit Meulebeke de meest voordelige inschrijving heeft ingediend met een bod van 4 053 250€ zowel voor lot 1 en lot 2
- Merkwaardig is evenwel dat de gunningcriterium de prijs voor aankoop van de grond het belangrijkste criterium is (met een maximum van 50 punten). Naargelang het lot wordt daar voorvermelde firma voor lot 1 Bortierplaats -Halmenstraat (300 garages) en Vuurtorenplein (27 garages), een grondprijs per garage van 9050€ geboden.
Voor lot 2 Canadezenplein – Mijnstraat (263 garages) wordt een grondprijs per garage van 5088€ geboden. Zo komt men tot het voorvermelde bedrag van
4 053 250€ voor beide loten met een totaal van 590 garages.
 
Tot hiertoe is er geen vuiltje aan de lucht.

Op 6 juni 2005 beslist het schepencollege:
art. 24. stelt vast het verslag inzake de algemene offerteaanvraag tot bouw van een garagecomplex onder de Zeedijk, lot 1 en lot 2
art. 25. de nv Algemene Ondernemingen Chris Vuylsteke wordt uitgenodigd tot een bespreking met het schepencollege omtrent de verdere uitwerking van het dossier.

In hetzelfde schepencollege wordt ook van het volgende gewag gemaakt:
- gelet op de akte van verkoop van onroerend  goed dd. 28 juni 1983 afgesloten tussen het gemeentebestuur en de nv BCE inzake de verkoop van de ondergrond van de zeedijk en het strandhoofd tussen Mijnstraat en Halmenstraat en dit voor de bouw en verkoop van garages
- gelet in het bijzonder op artikel 5 van bovenvermelde akte van verkoop luiden als volgt: “de verkoper verbindt er zich toe, ingeval beslist wordt tot uitbreiding van het bestaande project of tot het realiseren  van een gelijkaardig project op de Zeedijk, aan de koper het voorverkooprecht aan te bieden van de nodige gronden, waarvan de verkoper eigenaar is, gedurende een termijn van ťťn jaar. Deze periode wordt verminderd tot 4 maand vanaf de datum der voorlopige overnamen der werken”

en beslist het schepencollege als volgt:
art. 1 aan de nv Belgian Contractors-Exporters wordt het recht van voorverkoop aangeboden inzake de bouw van een garagecomplex onder de Zeedijk en het strandhoofd,  resp. tussen Bortierplein  - Halmenstraat (met inbegrip van het Vuurtorenplein) en tussen het Canadezenplein – Mijnstraat.
 Art. 2 het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend mits de prijs van 4 053 250€
Art. 3 het lastenkohier betreffende de algemene offerteaanvraag wordt overgemaakt aan de nv Belgian Contractorts Exporters.
Bij deze dient opgemerkt te worden dat BCE 923 garages zou bouwen op 2 niveaus met andere woorden er wordt hen ten onrechte een voordeel toegekend van 2 836 443€ daar een grondprijs dient betaald te worden voor elk te bouwen garage.
In deze zou de totale vergoeding ten bate van de gemeente 4.053.250€ + 2.836.443€ zijnde 6.889.693 euro bedragen.

Bij monde van haar raadsman betwist de firma Vuylsteke  op 16 sept. 2005 de beslissing van het schepencollege. Het bestaan van het voorkoop recht zou destijds niet goedgekeurd zijn door de gemeenteraad ???
De formulering van art. 5 in de verkoopakte is onduidelijk en voor interpretatie vatbaar en wellicht zeker bedoeld voor het toenmalig project. De werken zouden inmiddels al 15 jaar beŽindigd zijn zodat  verbintenis van de gemeente De Panne reeds lang voorbij is.
Bovendien wordt in het lastenkohier geen enkele melding gemaakt van een voorkooprecht wat in elk geval een fout uitmaakt van het opdrachtgevend bestuur.  Voor zover het voorkooprecht kon uitgeoefend wordt loopt het vanaf 08/04/05, zijnde de datum van bekendmaking van de beslissing tot nieuw project. Vanaf dan zou BCE 4 maanden hebben. De uiterste datum voor de uitoefening van het voorkooprecht was 08/08/05 en de uitoefening veel later.

Inmiddels is bekend dat sinds het eerste bouwvergunning aanvraagdossier  van 18/01/2006  in totaal 5 bouwvergunning aanvraagdossiers werden ingediend.
Tevens werd op 16/06/2006 aan de provinciegouverneur een schrijven gericht met betrekking tot de bouw van 923 garages.
Inmiddels werden ook klachten ingediend bij het agentschap voor binnenlands bestuur betreffende de beslissing van het schepencollege tot het verlenen van de voorvermelde promotieopdracht.
Een nieuwe klacht werd ingediend op 7/11/2008 betreffende de promotieopdracht.
Uiteindelijk werd een verzoekschrift ingediend door 3 inwoners van De Panne tot nietigverklaring bij de Raad van State van de stedenbouwkundige vergunning van 16/09/2008.
De vordering tot schorsing werd verworpen doch dezelfde inwoners dienden een verzoek in bij de Raad van State tot voortzetting van de vernietigngsprocedure.

Inmiddels stelde het gemeentebestuur de nv BCE in gebreke voor wat betreft de te betalen koopprijs van de promotieovereenkomst.

Het resultaat van dit alles is dat hier (26/05/2009) aan onze gemeenteraad een voorstel van overeenkomst van dading wordt voorgelegd tussen de gemeente De Panne en de nv BCE betreffende de promotieovereenkomst. De promotieovereenkomst betekend op 13/03/2006 wordt met wederzijdse toestemming van beide partijen onherroepelijk en met onmiddellijke ingang beŽindigd en ontbonden.
………………………..

26/05/2009
Eric Engelbrecht
Fractieleider CD&V


Vervolgverhaal

Anno 2016 zijn er geen ondergrondse garages gebouwd.
De ondergrond van de Zeedijk werd met rust gelaten.
De bovengrond van de Zeedijk werd niet vernieuwd.
Er werden enkele herstellingswerken uitgevoerd door herleggen van de betonblokjes waardoor de waterplassen verdwenen zijn.
De afgrenzing op de Zeedijk tussen zone voor voetgangers en anderzijds de zone voor recreatieve fietsen en billenkarren en nu zelfs elektrische (!) voertuigen voor kinderen, bestaat nog.
Enkele jaren geleden werd de verlichting vernieuwd en volgens sommigen geeft die verlichting een wit, ongezellig licht.
Er werd een aanzet gegeven tot mogelijke uitbouw van de strandterrassen (vaste constructies, muziek etc.).

Het momentum voor de vernieuwing van de bovengrond van de Zeedijk situeerde zich in 2006 toen er gemeld werd, in het officiŽle gemeenteblad, dat de ondergrond verkocht werd voor het bedrag van 4 miljoen euro.


 

In 2009 liep dit alles dus faliekant af met een dading (waarbij enerzijds het schepencollege van de gemeente en anderzijds de privť vastgoedontwikkelaar besloten om alles blauwblauw te laten en hun aanzienlijk verlies stilzwijgend te incasseren).

Anno 2017 - de kans op een significante vernieuwing van de Zeedijk van De Panne is verkeken. Duidelijk dat veel bewoners nog altijd de omvang van de huidige sociale, economische en financiŽle crisis niet beseffen. En niet willen inzien dat tijdens de vette jaren het gemeentebestuur van De Panne het geld heeft verkwist aan feesten en evenementen voor de toeristen en aan het gemeentepersoneel. De voorbije 30 jaar hebben de bestuurscoalities van De Panne het overheidsgeld over de balk gesmeten aan feesten en evenementen en personeelskosten. In de eerstkomende tien jaar is er geen overheidsbudget beschikbaar voor een hertekende Zeedijk. Hoogstens wat onderhoudswerken en wat opfrissing mogelijk.  De gemeentekas is leeg en de gemeente zit opgezadeld met een totaal verouderde openbare infrastructuur en heeft binnen het gemeentebedrijf geen facilitair management gevoerd. Er zal ook fundamenteel moeten bespaard worden op de toeristische dienst die moet worden ondergebracht in de afdeling Tijd en Ontspanning. Het budget van die afdeling moet daarenboven worden ingekrompen en er moet meer overheidsgeld ter beschikking komen voor de afdelingen Leven en Welzijn / Wonen en Omgeving.

In de komende meerjarenplanning 2019 - 2025 die moet worden opgesteld in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezing, zal er dan ook niet veel ruimte en/of overheidsgeld zijn voor de vernieuwing van de Zeedijk, hoogstens voor het onderhoud.