Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden

Algemene financiering
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020 Fiscale aangelegenheden
0030 FinanciŽle aangelegenheden
0040 Transacties in verband met de openbare schuld
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090 Overige algemene financiering
 
Algemeen bestuur
Politieke organen
0100 Politieke organen
0101 Officieel ceremonieel
Algemene en ondersteunende diensten
0110 Secretariaat
0111 Fiscale en financiŽle diensten
0112 Personeelsdienst en vorming
0113 Archief
0119 Overige algemene en ondersteunende diensten
Administratieve dienstverlening
0130 Administratieve dienstverlening
Internationale samenwerking
0150 Buitenlandse relaties
0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
Hulp aan het buitenland
0160 Hulp aan het buitenland
Overig algemeen bestuur
0190 Overig algemeen bestuur
 
Zich verplaatsen en mobiliteit
0200 Wegen
0210 Openbaar vervoer
0220 Parkeren
0230 Spoorwegen
0290 Overige mobiliteit en verkeer
 
Natuur en milieubeheer
Afvalbeheer
0300 Ophalen van huisvuil
0301 Verwerken van huisvuil
0309 Overig afvalbeheer
Riolering, waterzuivering en gerelateerd waterbeheer
0310 Beheer van regen- en afvalwater
0311 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones
0312 Waterkering en waterbeheersing
Vermindering van de milieuverontreiniging
0320 Vermindering van de milieuverontreiniging
Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen
0330 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen
Overige milieubescherming
0390 Overige milieubescherming
 
Veiligheidszorg
Politiediensten
0408 Bijdrage aan de politiezone
0409 Overige verrichtingen betreffende de politiediensten
Brandweer
0418 Bijdrage voor de brandweer
0419 Overige verrichtingen betreffende de brandweer
Dienst 100
0420 Dienst 100
Civiele bescherming
0430 Civiele bescherming
Overige hulpdiensten
0440 Overige hulpdiensten
Rechtspleging
0450 Rechtspleging
Kinderbescherming
0460 Kinderbescherming
Dierenbescherming
0470 Dierenbescherming
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 
Ondernemen en werken
Handel en middenstand
0500 Handel en middenstand
Nijverheid
0510 Nijverheid
Toerisme
0520 Diensten voor toerisme
0521 Toeristische propaganda
0522 Kampeerterreinen
0529 Overige activiteiten inzake toerisme
Land- & bosbouw
0530 Land- en bosbouw
Visvangst
0540 Visvangst
Werkgelegenheid
0550 Werkgelegenheid
Overige economische zaken
0590 Overige economische zaken
 
Wonen en ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening
0600 Ruimtelijke planning
Stads- en plattelandsontwikkeling
0610 Stads- en plattelandsontwikkeling
Woonbeleid
0620 Grondbeleid voor wonen
0621 Bestrijding van krotwoningen
0629 Overig woonbeleid
Watervoorziening
0630 Watervoorziening
Elektriciteitsvoorziening
0640 Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
0650 Gasvoorziening
Communicatievoorzieningen
0660 Communicatievoorzieningen
Straatverlichting
0670 Straatverlichting
Parken en plantsoenen
0680 Parken en plantsoenen
Overige nutsvoorzieningen
0690 Overige nutsvoorzieningen
 
Cultuur en vrije tijd
Kunst- en cultuur
0700 Musea
0701 Cultuurcentrum
0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
0703 Openbare bibliotheken
0704 Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
0705 Gemeenschapscentrum
0709 Overige culturele instellingen
0710 Feesten en plechtigheden
0711 Openluchtrecreatie
0712 Festivals
0719 Overige evenementen
0720 Monumentenzorg
0721 Archeologie
0729 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Sport
0740 Sport
Jeugd
0750 Jeugd
Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen
0790 Bijdrage aan de besturen van de erediensten
0791 Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
0799 Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen
 
Leren en onderwijs
Basisonderwijs
0800 Gewoon kleuteronderwijs
0801 Buitengewoon kleuteronderwijs
0802 Gewoon lager onderwijs
0803 Buitengewoon lager onderwijs
Secundair onderwijs
0810 Algemeen secundair onderwijs
0811 Technisch secundair onderwijs
0812 Beroepssecundair onderwijs
0813 Kunst secundair onderwijs
0814 Leren en werken
0815 Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
0820 Deeltijds kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
0830 Centra voor volwassenenonderwijs
0831 Centra voor basiseducatie
Maatschappelijke ontwikkeling
0840 Maatschappelijke ontwikkeling
Sociale en andere voordelen
0850 Ochtend- en avondtoezicht
0851 Middagtoezicht
0852 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
0853 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
0854 Leerlingenvervoer basisonderwijs
0859 Andere voordelen
Ondersteunende diensten voor het onderwijs
0890 Administratieve dienst voor het onderwijs
0891 Flankerend onderwijsbeleid
0892 Publiciteit
0893 Huisvesting voor schoolgaanden
0899 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 
Zorg en opvang
Sociaal beleid
0900 Sociale bijstand
0901 Voorschotten
0902 Migranten
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904 Activering van tewerkstelling
0905 Dienst voor juridische informatie en advies
0907 Bijdrage aan het OCMW
0908 Andere sociale bijdragen
0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting
Ziekte- en invaliditeit
0910 Woningen voor personen met een handicap
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
Werkloosheid
0920 Werkloosheid
Sociale huisvesting
0930 Sociale huisvesting
Gezin en kinderen
0940 Jeugdvoorzieningen
0941 Gezinsvervangende tehuizen
0942 Onderhoudsgelden
0943 Gezinshulp
0944 Opvoedingsondersteuning
0945 Kinderopvang
0946 Thuisbezorgde maaltijden
0947 Klusjesdienst
0948 Poetsdienst
0949 Overige gezinshulp
Ouderen
0950 Ouderenwoningen
0951 Dienstencentra
0952 Serviceflats
0953 Rusthuizen
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Ziekenhuizen
0970 Ziekenhuizen
Dienstverlening inzake volksgezondheid
0980 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie
0981 Gemeentelijke tussenkomst in het verlies van ziekenhuizen
0982 Andere verrichtingen betreffende ziekenhuizen
0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
0984 Ontsmetting en openbare reiniging
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging
0990 Begraafplaatsen
0991 Crematoria
0992 Lijkbezorging

Beleidsvelden in beleids- en beheerscyclus gemeenten en OCMW

Beleidsdomeinen

Beleidsdomeinen Vlaamse Overheid - Gids van de Vlaamse Overheid (426 pagina's)


laatste aanpassing webpagina: 28/08/2012