Milieuvergunning N.V. Plopsaland - december 2016


Traduction automatique - Automatic Translation:


Volgens een persbericht dd. 15/12/2016, van de provincie West-Vlaanderen werd een milieuvergunning toegekend - onder voorwaarden - aan de N.V. Plopsaland

De rollercoaster Heidi The Ride mag dus (nog) niet in gebruik worden genomen.

16/12/2016 : Meester Sepelie, jurist gespecialiseerd in milieurecht, zegt op Radio 2 dat hij beroep zal aantekenen tegen de milieuvergunning die aan de N.V. Plopsaland werd toegekend door de bestendige deputatie.


Sedert meer dan 10 jaar krijgt het dorp Adinkerke af te rekenen met toenemende overlast (verkeersonveiligheid, lawaaihinder, luchtvervuiling, ontoegankelijkheid van Adinkerke-dorp, De Panne-dorp, De Panne-Bad enz.) door de autofile, grotendeels veroorzaakt door de bezoekers van Plopsaland . Een beeldverslag van 6/5/2016, door Focus TV, geeft hiervan een voorbeeld.

Burgemeester krijgt schuld van ellenlange 'Plopsafiles', volgens de openVLDStandpunt van CD&Vplus Adinkerke-De Panne, verschenen in het plaatselijke partijblad (december 2016).

En welke stappen er nog allemaal moeten worden genomen, is ook te lezen op de webstek van de gemeente De Panne.


Standpunt van de Dorpsraad Adinkerke - Evaluatie van de milieuvergunning december 2016

De plot van de afgelopen sage heeft aangetoond dat de N.V. Plopsaland reeds sinds verschillende jaren in de onwettigheid leefde en in de onwettelijkheid werd uitgebaat. En dat bijvoorbeeld - onder andere - de rollercoaster Heidi The Ride werd gebouwd zonder milieuvergunning en dus zonder uitvoerbare bouwvergunning. Ook heeft het milieueffectenrapport duidelijk gemaakt dat de draagkracht van het dorp Adinkerke de voorbije jaren reeds ruimschoots werd en wordt overschreden en dat een bijkomende belasting van de dorpsgemeenschap niet meer mogelijk is.

Dank zij de milieuvergunning die de provincie heeft toegekend, kan de N.V. Plopsaland nu opnieuw binnen een wettelijk kader opereren. Hopelijk zal de N.V. Plopsaland in de toekomst wel de wetten, decreten en milieubepalingen volgen en toepassen. En meer aandacht hebben voor het welzijn en de leefbaarheid van het dorp Adinkerke en zijn inwoners.
Toch een goede zaak dat die milieuvergunning er is. Adinkerkenaars die niet langer willen wonen in deze leefomstandigheden, kunnen verhuizen (bijvoorbeeld naar De Dumontwijk of de villawijk van de Westhoekverkaveling van De Panne - ook in Oostduinkerke zijn er nog enkele stiltegebieden zoals de Witte Burg).
En mensen die er over denken om naar Adinkerke te komen wonen, weten nu tenminste wat hen te wachten staat.

De voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning bieden weinig of geen garanties voor de bewoners van Adinkerke.

1. Alle betrokken spelers in het mobiliteitsverhaal jaarlijks bijeenbrengen, lijkt een lachertje - het gekende zoethoudertje, de fopspeen, het kluitje om de mensen in het riet te sturen.

De dorpsraad Adinkerke heeft daarmee in alle geval slechte ervaringen. Zeven jaar geleden antwoordde de toenmalige bevoegde minister op een parlementaire vraag dat er zelfs drie commissies zouden worden opgericht: een werkgroep, een stuurgroep en een projectgroep. De dorpsraad heeft nooit een vertegenwoordiger - zelfs niet naar 1 van die groepen - mogen sturen en sedert 7 jaar werd er van die groepen niets meer gehoord. Lees het antwoord op de parlementaire vraag >>>.

Die autofiles in Adinkerke zijn onaanvaardbaar wegens de lawaaihinder, de luchtvervuiling, de verkeersonveiligheid, kost aan diesel en benzine, tijdverlies voor de plaatselijke bewoners en lokale economie, het mobiliteitsprobleem, de ontoegankelijkheid (ook voor toegang tot De Panne-Bad) etc.
Die oostelijke omleidingsweg (bypass) zal er waarschijnlijk nooit komen. De bewoners van de sociale wijk en van Bellewerf/Houtstraete en van De Pannelaan zullen die grote bijkomende parking P4 niet aanvaarden. Ook het daarmee gepaard gaande afsluiten van de spooroverweg in de Stationsstraat en het supprimeren van de belangrijke ontsluitingsweg voor Adinkerke - de Noordhoekstraat - is voor velen onaanvaardbaar.
Maar vooral, die bypass lost het probleem van de luchtvervuiling (fijn stof, uitlaatgassen dieselmotoren etc.) in Adinkerke niet op. Ecologie en de gezondheidsdoelstellingen worden belangrijke politieke thema's de komende jaren.
Enige mogelijke oplossing: een bijkomende afrit van de autosnelweg tussen De Panne en Adinkerke zoals reeds meer dan 10 geleden werd voorgesteld door de toenmalige voorzitter van de Dorpsraad, wijlen Etienne Breem.

Conclusie: De oostelijke omleidingsweg dicht bij de dorpskern van Adinkerke - die reeds meer dan 10 jaar ter studie ligt - komt er de eerstvolgende tien jaren niet en wellicht nooit.


2. Geluidsmetingen kunnen slechts in beperkte mate de lawaaioverlast in beeld brengen. Wat vooral telt, is de hinder en overlast die de bevolking (subjectief) ervaart door het lawaai.

Het lawaai wordt niet alleen geproduceerd door de attractietoestellen, door de muziek, door de technische installaties in open lucht, door het verkeer enz. maar ook door het gegil en het geschreeuw en de angstkreten van de gemartelde mensen op die zogenaamde "attracties".

Geluidsmetingen door technici zijn momentopnames tenzij er continue registratie gebeurt tijdens de opening van het attractiepark. Registraties die achteraf dan kunnen geanalyseerd worden door de geluidspecialisten.

Zoals vermeld in het MER en in de milieuvergunning worden de geluidsnormen overschreden. En daarenboven wordt in het MER en de milieuvergunning, de bijkomende lawaaiproductie door de nieuwe houten rollercoaster dan nog niet in acht genomen en wordt er geen rekening gehouden met de nabijgelegen bewoning en wijken zoals de gemeentelijke werkplaatsen, de Kerkhoekwijk (Heldenwijk), de wijk De Mikke, de Stationsstraat - kortom de volledige dorpskern van Adinkerke.

Er kan verwacht worden dat de huidige ontoelaatbare decibeloverschrijdingen - zoals gemeten en vermeld in het MER - Supersplash alleen al 103 decibels dB(A) bijvoorbeeld -  nog meer zullen toenemen,  bij het in gebruik nemen van de houten rollercoaster Heidi the Ride. Komt daar nog bij dat de windrichting zeer belangrijk is. Bijvoorbeeld de coaster Heidi is gericht naar het Zuiden en daardoor zal de Adinkerkse Heldenwijk (Kerkhoekwijk) en de dorpskern van Adinkerke een nog grotere geluidsimpact ondergaan bij windrichting uit het noorden of noordwesten of noordoosten, dan tot op heden.

De huidige overschrijding van de geluidsnormen wordt omfloerst omschreven in de milieuvergunning met de simpele zin dat de huidige situatie "precair" is. Onwetenschappelijke term om niet te moeten schrijven, ontoelaatbaar hoog.

Conclusie: minstens permanente meting van het geluid (voortdurende registratie van het lawaai) ter hoogte van de rollercoaster en ter hoogte van de Heldenwijk te Adinkerke, is noodzakelijk tijdens de perioden van gebruik en niet alleen van het lawaai geproduceerd door de technische installaties zonder passagiers maar ook van de volgeladen karretjes op de houten rails, in combinatie met het geschreeuw en het getier van de mensen op die rollercoaster (ook vooral bij wind uit het Noorden of Noordoosten).


3.  Gezondheidsdoelstellingen plaatselijke bevolking Adinkerke - Luchtemissie.

In de milieuvergunning wordt nauwelijks aandacht gegeven aan de luchtemissie van ongezonde en gevaarlijke gassen en fijn stof. Geen meting van de luchtkwaliteit op de parkings van het bedrijf en bij uitbreiding in de Stationsstraat en De Pannelaan die eveneens meerdere uren per dag als tijdelijke openbare parking fungeren voor Plopsaland (dit wordt ook erkend in de milieuvergunning vermits melding wordt gemaakt van gemachtigde toezichters van Plopsaland op de openbare weg, waar vele uren per dag autofile, onder andere in de Stationsstraat en De Pannelaan waar werknemers van Plopsaland het verkeer mogen regelen - zoals vermeld in de milieuvergunning). De luchtvervuiling in de dorpskern van Adinkerke werd niet in kaart gebracht.

De impact op de gezondheid van de bewoners van Adinkerke, onder andere door de luchtvervuiling, werd door de bestendige deputatie in de milieuvergunning niet in overweging genomen.

Anderzijds komt er meer en meer aandacht in het Vlaams parlement voor onderzoek naar de impact van het milieu op het lichaam en de mogelijke nefaste effecten op de volksgezondheid.

"...door
minister Vandeurzen, waarbij werd aangekondigd dat hij een onderzoek zal laten uitvoeren naar de impact van het milieu op het lichaam. Daarvoor zou er de komende drie jaar 2,8 miljoen euro worden uitgetrokken. Minister Vandeurzen zou twee initiatieven willen monitoren wat betreft de impact van het milieu op onze gezondheid. Het eerste luik gaat over leefomgeving en mobiliteit. Een tweede onderzoek gaat meer specifiek in op de rol van het milieu bij ziektes waarmee de Vlaming naar zijn huisarts trekt..."

Schriftelijk verslag van de commissiezitting

Minister Joke Schauvliege (dd. 24/01/2017): "wat betreft de vraag naar hoe men in de ruimtelijke ordening omgaat met omgeving, is het zo dat als er milieueffectenrapporten en dergelijke worden opgemaakt, daar uiteraard rekening mee wordt gehouden en er alternatieven worden bekeken. Dat speelt door in de planning. Heel concreet zijn er bij vergunningen adviezen van de diensten – onder andere wat de luchtkwaliteit betreft – die telkens mee in het dossier zitten en mee beoordeeld worden."

"Health in all policies" : de Vlaamse ministers die in onderstaande video één voor één hun zegje komen doen, zouden wel eens de daad bij het woord mogen voegen. Hopelijk menen de politici en de ambtenaren ook wat ze in die gezondheidsconferentie zijn komen vertellen.

Conclusie:

1. Een LOGO studie moet worden gemaakt om de kankergevallen en zware infecties bij de bevolking (ook bij jonge mensen) van Adinkerke en De Panne in kaart te brengen en de reden hiervan na te gaan. Wonen in een ongezonde omgeving (lawaai, luchtvervuiling) is ook de oorzaak van vele ziekten bij de kinderen. Karakterstoornissen, leerstoornissen, gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen, verslaving aan antidepressiva en slaappillen bij kinderen als gevolg van voortdurend leven in het lawaai. Ook allergieën en luchtwegenstoornissen door luchtvervuiling enz.

2. Het dorp Adinkerke moet afgebakend worden als een lage-emissiezone (LEZ), zoals ook in Antwerpen is gebeurd.

3. In de Stationsstraat en in De Pannelaan ("een street canyon") is een permanente meting van de luchtkwaliteit en voortdurende registratie van de luchtvervuiling nodig. Bij overschrijding van de milieunormen, moeten die straten worden afgesloten voor vervuilende auto's.


22/06/2017 : De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ondertekent het besluit tot het verlenen van een milieuvergunning aan de nv Plopsaland (het besluit omvat 19 pagina's).

14/07/2017 : Opstart procedure GRUP voor verkeersafwikkeling E40-N34 Adinkerke. Goedkeuring door de Vlaamse regering. Er wordt niet vermeld of aan het GRUP al dan een onteigeningsplan zal worden gekoppeld. Ook wordt niet vermeld dat de procedure moet verlopen volgens het geïntegreerd planningsproces (RUP, PLAN-MER, ...) 


dd. 21/07/2017