Standpunt van de Dorpsraad Adinkerke

In verband met de toegang tot Plopsaland en tot De Panne Centrum,
de fileproblematiek in Adinkerke en de mogelijke oplossingen.

In verband met de teloorgang van het dorp:
Adinkerke is geen rustig, veilig, gezond en zorgzaam dorp meer.


Traduction automatique - Automatic Translation:


In 2004 werd - in opdracht van De Lijn - door Tritel, een (Vectris) studie uitgevoerd om maatregelen uit te werken, om de doorstroming van de tram op grondgebied De Panne te verbeteren.

In 2007 werd een doorstromingsstudie voor de N34 voor alle gemotoriseerd verkeer uitgevoerd waaruit eveneens bleek dat een omleidingstracé noodzakelijk is. In augustus 2007 werd in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een nieuwe doorstromingsstudie uitgewerkt die als doel had de problematiek van de doorstroming te verruimen en ook oplossingen te zoeken voor het overige gemotoriseerde verkeer (problemen ontsluiting Plopsaland, congestie op de E40, circulatie en parkeren centrumgebied De Panne ...). De moeilijke ontsluiting voor het autoverkeer had immers een duidelijke relatie met de doorstromingsproblematiek van de kusttram.

2 september 2008: het mobiliteitsprobleem naar Plopsaland van de baan ?

In december 2009 werd een bedrag van 393.000 euro besteed door de Vlaamse overheid, om een Milieu Effecten Rapport (MER) van de omgeving van Plopsaland uit te voeren en om te onderzoeken welk effect die bypass zou hebben op mens en milieu van Adinkerke.

5 februari 2010 :  Dorpsraad Persbericht en krantenartikel

15 februari 2010 : parlementaire vraag. De dorpsraad mag geen vertegenwoordiger sturen noch naar de stuurgroep, noch naar de projectgroep en niet naar de werkgroep ...


In verband met die MER kwam er op 7/2/2011 een kennisgevingsvergadering waarbij werd medegedeeld dat de Vlaamse Overheid - in nauw overleg met het gemeentebestuur van De Panne - had gekozen voor een oostelijke omleidingsweg met drie mogelijke varianten, waarbij de spooroverweg ter hoogte van de Stationsstraat zou worden afgesloten. De bevolking van Adinkerke kreeg hierover helemaal geen inspraak.

De resultaten van het MER (weggemoffeld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012), wezen erop dat de oostelijke omleidingsweg een zware belasting voor mens en milieu zou betekenen, onder andere op het vlak van geluidsoverlast en lawaaivervuiling (bijvoorbeeld geluidswerende berm nodig ter hoogte van de sociale woonwijk en de nieuwe verkaveling Bellewerf/Houtstraete), visuele hinder, gezondheidsrisico voor de omwonenden door uitlaatgassen en fijn stof van de duizenden auto's die dagelijks tijdens de warme zomerdagen, zich naar De Panne-Bad en Plopsaland begeven enzovoort


En wat was het antwoord van het gemeentebestuur op het resultaat van deze eerste MER studie ? : opdracht aan een studiebureau om een tweede MER op te stellen onder andere om de weerslag van parking P4 te onderzoeken.

Zie website De Panne >>>

Op de foto te zien, de voorgestelde bypass ten oosten van Adinkerke, dicht bij de dorpskern en de mogelijk bijkomende Parking P4 voor Plopsaland, aan de oostzijde van De Pannelaan en achter de huizenrij aldaar.


En NA deze verkennende MER moet nog komen, volgens de website van de gemeente De Panne

1. Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de aanstelling van een ontwerpbureau om de ligging van de oostelijke omleidingsweg in detail uit te werken. Hiervoor zullen opmetingen op het terrein gebeuren.

2. Voorafgaand aan de opmaak van een stedenbouwkundige vergunning moet er ook nog een project-MER worden uitgevoerd, waarbij de gevolgen van het project op mens en milieu meer in detail worden onderzocht.

3. Ook moet er nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt waarin het gekozen omleidingtracé juridisch vastgelegd wordt.

4. Vervolgens kan er gestart worden met de nodige onteigeningen.

Wanneer de onteigeningen rond zijn, kan het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de uitvoering.

En wat er niet vermeld wordt in de informatie die kan gelezen worden op de webstek van de gemeente De Panne: dat de bewoners van Adinkerke tot nog toe  geen inspraak kregen en dat er dus tot nog toe geen bezwaarschriften konden worden ingediend maar dat kan wel in latere fases alsook gerechterlijke en andere procedures bij de Raad van State, bij de Europese instanties enz.


Standpunt van de dorpsraad Adinkerke (dd. 22/07/2014)

1. De oostelijke bypass rond Adinkerke dichtbij de woonkern van Adinkerke, zal er zeker in de eerste tien jaar niet komen (als er al zes jaar nodig is voor de verkennende MER en als men weet welke stappen en procedures er dan nog moeten volgen). En naar alle waarschijnlijkheid komt die oostelijke omleidingsweg er nooit. Is daarenboven ook onaanvaardbaar voor de bevolking van het dorp Adinkerke.

2. Het voorstel dat de dorpsraad Adinkerke - sedert meer dan 10 jaar - doet, is de enige haalbare oplossing indien de toeristische sector van De Panne-Bad wil groeien. Met name een bijkomende afrit tussen Adinkerke en Veurne waar er nu al een brug over de autosnelweg ligt. Deze bijkomende afrit - op die plaats en van daar uit ontsluiting naar de Noordhoekstraat en het Artiestenpad - is de enige mogelijk haalbare oplossing voor een betere toegankelijkheid van De Panne-Bad en Plopsaland.Het argument dat de afritten van de autosnelweg E40 dan te dicht bij elkaar zouden liggen, gaat niet op. Rond Brugge liggen de afritten nog dichter. En de Vlaamse regering is zelfs bereid om een bijkomende afrit te maken voor het nieuw voetbalstadion van Brugge. Ook voor Uplace Machelen is de Vlaamse regering bereid om volledig nieuwe autostrade infrastructuur aan te leggen.

Eénmaal het kanaal over, moet ook aansluiting komen naar de Noordhoekstraat, het Artiestenpad en De Pannelaan. Een beperkte parking kan verbinding geven met de huidige P1, P2 en P3 van Plopsaland, bijvoorbeeld met een monorail tram in de lucht.


9 december 2015

De vraag wordt aan de dorpsraad Adinkerke gesteld wat we denken over de huidige evolutie en ontwikkelingen bij Plopsaland.

We lezen in de pers dat er een nieuwe houten buitenattractie (Heidi the Ride) komt van 618 meter lang. Hopelijk wordt hierdoor niet nog meer lawaaihinder veroorzaakt want de limieten zijn nu reeds ver overschreden. Al die kermisattracties - op het vroegere zo mooie natuurdomein van de Meli - zijn geen meerwaarde voor Adinkerke en ook de tewerkstelling voor de plaatselijke bevolking daardoor is niet zo groot: laaggeschoolden, werknemers uit Frankrijk die bereid zijn om weekend, avondwerk, onregelmatige uren etc. aan lage lonen te werken, jobstudenten enz. Ook de vuurwerken en de concerten in open lucht veroorzaken veel lawaaioverlast.

Het huidige Plopsatheater vinden we een aanwinst en een meerwaarde, ook voor de inwoners van Adinkerke.

Het nieuwe restaurant (Prinsessia) met een capaciteit van 350 personen zal mogelijk ook een meerwaarde zijn voor Adinkerke. En brengt ook tewerkstelling mee en niet alleen van laaggeschoolden.

Plopsaqua wordt betaald - op basis van een subsidiecontract dat 20 jaar loopt - door de gemeente De Panne waarbij de gemeente zich volgens ons in de luren heeft laten leggen. Gedurende 20 jaar 750.000 euro gemeentelijke subsidies moeten betalen voor een zwembad waar niet rustig kan worden gezwommen en dan nog subtropisch (ongezond bij sommige lichaamsaandoeningen zoals hart- en vaatziekten, longziekten enz.), wijst op een slecht  contract voor de overheid, vinden we.

Het nieuwe Plopsahotel zal waarschijnlijk ook een meerwaarde zijn voor het dorp Adinkerke: gediversifieerde tewerkstelling binnen het bedrijf. En mogelijk in de omgeving van  Plopsaland / Plopsaqua / Plopsahotel, ontstaan en ontwikkeling van wat lokale economie: streekgebonden restaurants, juwelen, parfums, pralines, streekbieren, tabaksproducten en andere luxe artikels die hotelgasten als aandenken willen meenemen.

Ook zal de gemeente hierdoor verplicht worden om betere openbare infrastructuur te voorzien in Adinkerke. Ook bijvoorbeeld de toestand van het fietswegennet in Adinkerke (Duinhoekstraat, Langgeleedstraat, Smekaertstraat, Stationsstraat, Dorpsstraat, Noordhoekstraat) is momenteel erbarmelijk slecht.


dd. 20/04/2016

     


20 april 2016 - Heidi de Ride - nog meer lawaaihinder en geluidsoverlast in het dorp Adinkerke ?

Bovenstaande informatie is ook belangrijk voor de mensen die naar Adinkerke zouden willen komen wonen en aan het uitkijken zijn, om in Adinkerke eventueel een huis of appartement te kopen.


Bijvoorbeeld belangrijk voor de eventuele nieuwe bewoners van de Heldenwijk. Die nieuwe verkaveling is een kleine 15 jaar geleden opgestart en van de meer dan 100 huizen zijn de helft van de huizen ondertussen reeds van eigenaar gewisseld. Waarom de mensen daar hun huis verkopen, wordt niet in kaart gebracht: echtscheidingen, financiële moeilijkheden, overlijden maar ook een deel wegens de ligging en de milieuproblemen als lawaaihinder (door Plopsaland en de spoorweg).

Zo ook is het belangrijk voor de mensen die eventueel een huis zouden willen kopen in de nieuwe verkaveling Bellewerf/Houtstraete of die oostelijke omleidingsweg dicht bij Adinkerke, er al dan niet komt.

En voor de bewoners van de oostzijde van de Pannelaan is het belangrijk om weten of de Parking P4 er, al dan niet, komt. Enzovoort ...


Vrijdag 6 mei 2016
Een zoveelste media filmpje zonder aanbieden van een oplossing. Nu op Focus TV . Blijkt achteraf wel een interessant document om de aanhoudende autofiles (met de daarmee gepaard gaande lawaaihinder, luchtvervuiling, verkeersonveiligheid, kost aan diesel en benzine, mobiliteitsprobleem ook voor toegang De Panne-Bad etc.) nogmaals duidelijk in beeld te hebben gebracht.

Maar naar de mening van de inwoners van Adinkerke wordt nooit gevraagd. Zelfs geen tweederangsburgers maar derderangsburgers.
Conclusie: Plopsaland biedt geen meerwaarde voor het dorp Adinkerke. Integendeel dat bedrijf op het grondgebied van Adinkerke doet steeds meer en meer de leefbaarheid, de woonkwaliteit en de levenskwaliteit in het dorp afnemen.

Adinkerke is :

  1. geen gezond (luchtvervuiling door uitlaatgassen en fijn stof, lawaaivervuiling, lichtvervuiling, watervervuiling ...) en
  2. geen rustig (lawaaihinder, geluidsoverlast, vuurwerken, nocturnes, druk autoververkeer ...) en
  3. geen veilig (autofiles, geen of onveilige fietspaden, snelheidsovertredingen, parkeerproblemen ...) en
  4. geen proper (afvalwater, zwerfvuil van de toeristen zoals resten van junk food, vuile babyluiers, plastiek ballonnen ...)
  5. geen zorgzaam  ... dorp meer.
Enige oplossing, als men zijn kinderen niet wil laten opgroeien of zelf niet in dergelijke leefomgeving wil wonen, verhuizen ?
In De Panne zijn er twee reservaten voor de elite: de Dumontwijk en de Westhoekverkaveling. Ook in de buurgemeente Koksijde zijn nog enkele woonplaatsen in stiltegebied te vinden (zoals bijvoorbeeld de Witte Burg in Oostduinkerke).

De toekomst van Adinkerke ziet er dan wel niet goed uit. Adinkerke lijdt nu al aan bloedarmoede en zal langzaam verder leegbloeden en meer en meer wegzinken in de kansarmoede en een marginaal dorp worden. Kortom, het wordt de kroniek van een aangekondigde dood voor het dorp.
 Zaterdag 21 mei 2016 - Een donderslag bij heldere hemel - VTM film:  Moet Plopsaland de deuren sluiten ? >>>


Welk het effect is van het bedrijf Plopsaland in zijn globaliteit - op de mens en zijn omgeving en op het milieu (dus op het dorp Adinkerke) - moet worden uitgeklaard en wetenschappelijk vastgelegd in een Milieu Effecten Rapport (MER).
Pas na het opmaken en de goedkeuring van het MER, kan Plopsaland een milieuvergunning aanvragen. De bestendige deputatie (in casu van West-Vlaanderen) moet oordelen - onder andere aan de hand van het MER en van de resultaten van het openbaar onderzoek - over het effect van dit bedrijf op de levenskwaliteit en de leefbaarheid van het dorp Adinkerke.

Een bedrijf dat geen milieuvergunning heeft, mag niet worden uitgebaat. Dit werd ook gezegd en aangetoond op basis van de Vlarem wetgeving, door advocaat Guido Sepelie in het VTM nieuws van  21/05/2016.

Dit wordt bevestigd door de gedeputeerde Bart Naeyaert in onderstaand Focus TV verslag (dd. 18/07/2016):

16 juli 2016 : Eén klacht kan Plopsaland fataal zijn, nu milieuvergunning afloopt

20 juli 2016
: Heidi The Ride mag niet worden opgestart want krijgt geen milieuvergunning, onder andere wegens  het veroorzaken van te veel lawaaihinder en geluidsoverlast, in het dorp Adinkerke.

5 augustus 2016 : "het MER wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de initiatiefnemer maar hij moet hiervoor beroep doen op een team van erkende MER-deskundigen. Deze deskundigen zijn erkend en deze erkenning verplicht hen om een objectief en onafhankelijke houding aan te nemen. Zo kan de analyse en evaluatie van milieueffecten op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze gebeuren.", volgens een schrijven van de MER administratie.

28/08/2016 : in het Project-MER PR2202 (364 pagina's) van het attractiepark Plopsaland De Panne, staat beschreven dat de draagkracht van het dorp Adinkerke wordt overschreden, dat de milieugeluidsnormen en milieuluchtkwaliteitsnormen worden overschreden en dat een bijkomende belasting van het dorp Adinkerke niet meer mogelijk is gezien de draagkracht van het dorp nu reeds ruim wordt overschreden.

03/11/2016 : OpenVLD legt de schuld voor de plopsafiles bij burgemeester Ann Vanheste (D.A.S.)

15/12/2016 : Provincie verleent milieuvergunning, onder voorwaarden, aan pretpark Plopsaland Adinkerke

17/12/2016 : CD&Vplus legt de schuld van de plopsafiles bij de N-VA en bij Vlaams minister Ben Weyts

22/06/2017 : De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ondertekent het besluit tot het verlenen van een milieuvergunning aan de nv Plopsaland (het besluit omvat 19 pagina's)

14/07/2017 : Opstart procedure GRUP voor verkeersafwikkeling E40-N34 Adinkerke. Goedkeuring door de Vlaamse regering. Het gaat blijkbaar om een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonder onteigeningsplan. Wat betekent dat na goedkeuring van het GRUP, er  een aparte procedure zal moeten worden gevoerd volgens het Vlaams onteigeningsdecreet.

Ook wordt niet vermeld of de procedure zal verlopen volgens het geïntegreerd planningsproces (RUP, PLAN-MER, ...).

Film Focus TV 29/06/2018: naast de burgemeester komt ook de woordvoerder van het agentschap wegen en verkeer aan het woord:  Geen aandacht voor het welzijn van de inwoners van Adinkerke ?
En "de werken voor de omleidingsweg starten ten vroegste in 2020" Als de werken zouden starten in 2030, zou al vlug zijn.

Augustus 2018: een "expo" waarop de voorkeursroute voor de omleidingsweg wordt voorgesteld. In het Stationsgebouw van Adinkerke.