Website Gemeente De Panne:

Van 2 tot 15 juli en van 20 augustus tot 2 september (2018) organiseren AWV en het gemeentebestuur een expo waarop de voorkeursroute voor de omleidingsweg wordt voorgesteld.

Met de aanleg van een omleidingsweg rond Adinkerke wil de Vlaamse Overheid een duurzame en efficiënte oplossing bieden voor het mobiliteitsprobleem op weekend- en vakantiedagen. Op basis van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek ligt er vandaag een voorkeursroute voor de omleidingsweg op tafel. Deze voorkeursroute wordt voorgesteld in een expo in het stationsgebouw van Adinkerke, Stationsplein 9.

 

Samenvatting van het standpunt van de Dorpsraad Adinkerke (20/08/2018) :

1. De enig mogelijk haalbare oplossing heeft de dorpsraad meer dan 10 jaar geleden voorgesteld. De politici hebben niet willen luisteren en hebben toen hun kans gemist om van Adinkerke een welvarend en modern dorp te maken.

2. De eerstvolgende tien jaar kan die omleidingsweg niet in gebruik worden genomen. Wie het tegenovergestelde beweert, moet dit bewijzen aan de hand van een tijdschema.

3. De getoonde plannen zijn maar een ruwe schets. Veel is nog onduidelijk.
Eén voorbeeld: de op- en afrit van de autosnelweg vanuit Adinkerke wordt afgesloten. De autostrade zou moeten worden opgereden vanaf de omleidingsweg. Hoe gebeurt de aansluiting vanuit de dorpskern en vanuit het Zuiden van Adinkerke op de nieuwe omleidingsweg ?

4. In afwachting moeten maatregelen worden genomen om dat deel van het dorp Adinkerke nog enigszins leefbaar te houden.


 

Meer dan 10 jaar geleden deed de Dorpsraad Adinkerke onder voorzitterschap van wijlen Etienne Breem, het voorstel om een bijkomende afrit te maken van de autosnelweg tussen Veurne en Adinkerke, waar nu reeds een brug ligt over de autostrade. En in die afrit de brug over het kanaal te integreren en ter hoogte van de Noordhoekstraat en de spoorweg aldaar een randparking te maken. Waarbij de verbinding naar Plopsaland bijvoorbeeld per monorail zou kunnen worden gemaakt. Een attractie à la Heidi the Ride.

De dorpsraad Adinkerke is er nog altijd van overtuigd dat dit de enige mogelijke haalbare oplossing was en is.


 

De dorpsraad Adinkerke werd dank zij parlementaire vragen in 2010 op de hoogte gebracht dat er een werkgroep, steungroep en projectgroep werd opgericht. Plopsaland en de gemeente maakten deel uit van die groepen, de dorpsraad werd echter niet toegelaten.

 

Op 7/2/2011 werd een kennisgevingsvergadering gehouden in het kader van het MER waarbij werd medegedeeld dat de Vlaamse overheid in nauwe samenspraak met het gemeentebestuur van De Panne gekozen had voor een oostelijke omleidingsweg met 3 mogelijke varianten waarbij de variante ‘afsluiting spooroverweg in de Stationsstraat’ de voorkeur had.


Er werden
twee milieueffectenrapporten opgesteld. Eerste MER in december 2009 (minister Crevits investeert 393.000 euro enz.) De conclusie van die twee MER was dat de oostelijke omleidingsweg zo dicht bij de dorpskern van Adinkerke, een zware belasting zou vormen voor mens en milieu.


Op
22/06/2017 wordt door de Vlaamse regering een milieuvergunning aan Plopsaland N.V. toegekend. Die milieuvergunning omvat 19 pagina’s, legt bepaalde voorwaarden op en legt onder andere vast welke lawaainormen en luchtvervuilingsnormen niet mogen worden overschreden.

Op
14/07/2017 verschijnt de nota aan de Vlaamse regering “opstart van de procedure GRUP inzake de verkeersafwikkeling E40 – N34 te Adinkerke”. Die procedure zal moeten verlopen volgens het geïntegreerd planningsproces (RUP- PLAN MER etc.).

Het gaat om een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zonder onteigeningplan.


 

Van 20/8 tot 2/9/2018 worden er plannen betreffende de oostelijke bypass ten toon gesteld in het stationsgebouw van Adinkerke.

Volgens die tentoon gestelde plannen: de spooroverweg ter hoogte van de Stationsstraat wordt afgesloten; de belangrijke ontsluitingsweg Noordhoekstraat wordt nog moeilijker bereikbaar en minder bruikbaar; de huidige rotonde en de oprit naar de autosnelweg wordt afgesloten waardoor de Dijk van Adinkerke nog moeilijker bereikbaar wordt. Wat er gebeurt met het kruispunt Noordhoekstraat-Dorpsstraat-Stationsstraat (NDS) is niet duidelijk en ook niet hoe en waar juist vanuit Adinkerke-dorp de verbinding met de nieuwe omleidingsweg wordt gemaakt. Er is geen aandacht voor de bewoners en voor de lokale economie van het Zuiden van Adinkerke (wel voor de nachtdieren in het natuurgebied van de Koekuithofstede ...).

Welke impact zal het afsluiten van de rotonde en van de huidige op- en afrit van de autosnelweg hebben, onder andere op de lokale economie van het Zuiden van Adinkerke en van de Dorpsstraat en de Stationsstraat ?
Welke impacht zal het afsluiten van de spooroverweg thv. van de Stationsstraat hebben in de relatie dorp Adinkerke-De Panne ?
Welke gronden moeten worden ingenomen om de nieuwe oprit naar de omleidingsweg (en naar de autostrade) te maken ?
Op hoeveel meter van de nabijgelegen school, komen deze opritten en afritten van de omleidingsweg ?
Zal de infrastructuur voor de lokale mobliteit ook in de werken opgenomen worden. Zoals bijvoorbeeld, waarbij het kruispunt Noordhoekstraat-Dorpsstraat-Stationsstraat eindelijk een veilig kruispunt wordt, ook in relatie met de twee nabijgelegen scholen ?


Nog vele andere vragen kunnen worden gesteld.

 


Besluit: die plannen zijn maar een ruwe schets. Veel is nog onduidelijk en voor veel problemen wordt geen oplossing aangereikt.

 

Vinden de inwoners van Adinkerke en de politieke partijen (lijsten) die zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018, deze plannen in de huidige vorm zoals tentoongesteld, aanvaardbaar voor het dorp Adinkerke en zijn leef- en woongemeenschap ?


 

Augustus 2018. Hoe ver staat het met de procedure van dat GRUP (na 1 jaar): voorontwerp (teksten en plannen reeds geschreven ?) – voorlopige vaststelling - openbaar onderzoek – bezwaarschriften – adviezen – goedkeuring GRUP door de gemeenteraad en Vlaamse regering - publicatie in het Staatsblad - beroep bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen ?

Adviezen nodig onder andere van de Gecoro, Vlaamse agentschappen omgeving, wegen & verkeer, leefmilieu, landbouw, wonen-Vlaanderen, ruimte Vlaanderen enz.

 

Na de publicatie van het GRUP moet dan een onteigeningsprocedure volgens het Vlaams onteigeningsdecreet, worden gevoerd. Vraag is of de gronden voor Parking 4 zullen kunnen worden onteigend en door wie (openbaar nut ? – motivatie in de projectnota: doel noodzaak, algemeen belang, die specifieke gronden etc.).

Het Vlaams onteigeningsdecreet beschrijft een bestuurlijke fase, omvattende het voorlopig onteigeningsbesluit, openbaar onderzoek, mogelijke bezwaren, publicatie van het definitieve onteigeningsbesluit, mogelijke procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en daarna de gerechtelijke fase.

Procedure tot het bekomen van een omgevingsvergunning omleidingsweg


Daarna moeten de werken uiteraard nog worden gebudgetteerd en gegund aan aannemers en worden uitgevoerd. Onder andere een viervaksbrug over het kanaal en een viervakstunnel onder de spoorweg.


Realistisch bekeken, de eerstvolgende tien jaar komt die omleidingsweg er niet.

 

Wie het tegenovergestelde beweert, moet dat staven aan de hand van een tijdslijn of tijdschema:

 

Die omleidingsweg komt er wellicht nooit want Brussel weet de Westhoek blijkbaar niet liggen: zie bijvoorbeeld de Duinhoekstraat (30 jaar bezig), het fietspad langs de N-35 Oosthoek naar Veurne (reeds 15 jaar gepalver), het fietspad langs de Noordhoekstraat (15 jaar bezig), de baan Veurne - Ieper (50 jaar plannen maken en politieke beloften en ondertussen al honderden, zoniet duizenden, doden en zwaargekwetsten op die weg) etc.In afwachting, moeten er
maatregelen worden genomen om dat deel van het dorp Adinkerke nog enigszins leefbaar te houden. Zoals bijvoorbeeld:

 

1. Verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Noordhoekstraat-Dorpsstraat-Stationsstraat.

 

2. In de Stationsstraat te Adinkerke, snelheidsbeperking van 30 km/uur met trajectcontrole van aan de spooroverweg tot aan het kruispunt NDS.

 

3. Permanente meting van de luchtkwaliteit en luchtvervuiling (stikstof, zwavel, fijn stof P10 en P2,5) in de Stationsstraat te Adinkerke. Een uurgemiddeldewaarde van 200 μg NO2/m³ en een daggemiddeldewaarde van 40 μg PM10/m³ moet als norm en limiet worden genomen.

 

4. Ook de meer dan 20 andere zwarte punten op het vlak van verkeer en mobiliteit in Adinkerke, moeten worden opgelost. Door de inwoners van Adinkerke werden deze knelpunten aangebracht tijdens de "denkavond" ingericht door het studiebureau SWECO op 14-11-2017 en geïnventariseerd door dat studiebureau (zie het pdf verslag).

 

 

 Dorpsraad Adinkerke

e-postadres: dorpsraadadinkerke@skynet.be

p/a: Stationsstraat 32, 8660 Adinkerke