Het Zuiden van Adinkerke,
veroverd door de natuurfanatici,
onttrokken aan de inwoners.
1984 - 2016

Het Zuiden van Adinkerke

KoekuithofstedeCabour gebied 

De natuurfundamentalisten hebben het Cabour gebied in hun macht gekregen dank zij de medeplichtigheid van de politici.

Anno 2018, is het Cabour domein van een 90-tal hectaren - dat op het grondgebied van Adinkerke ligt maar afgesloten wordt en niet toegankelijk is voor de inwoners en dat nochtans overheidseigendom is - meer dan ooit onttrokken aan het dorp Adinkerke en aan zijn inwoners.

Die grond is nooit écht ten goede gekomen van de inwoners van Adinkerke. In het verleden heeft er wel een kasteelheer er zijn kasteel gehad, is er een militair hospitaal geweest, heeft de IWVA er aan waterwinning gedaan, was er de postkolonie "Geluk en Gezondheid" enz. Dit alles wordt gedetailleerd beschreven in het prachtige boek van 2005, Cabour 80 jaar IWVA.

Nu is het domein vooral overgeleverd aan de vossen en de konijnen die daarenboven veel schade toebrengen aan de omliggende akkers van de landbouwers die daar ook geleidelijk worden weggepest door de natuurfundamentalisten.


Zandwinning in Adinkerke anno 1985

Zandwinning door de firma N.V. Florizoone

Hondenloopweide anno 2016 in het gebied van het Garzebekeveld Adinkerke, ter hoogte van de Doornstraat. 

Werd er voorafgaand aan de ingebruikneming van die hondenweide een risicoanalyse en bodemonderzoek etc. uitgevoerd ?

Het gemeentebestuur van De Panne had de vlakte van de vroegere zandwinning van de N.V. Florizoone als hondenweide moeten aanduiden en in gebruik nemen in plaats van de huidige beperkte zone waar blijkbaar bodemvervuiling is.

Gedurende een 15-tal jaren (periode 1998 - 2013) is er een juridische procedure geweest tussen de N.V. Florizoone uit Nieuwpoort en de overheid betreffende dat zandwinningsgebied. Dat zandwinningsgebied was vrij toegankelijk voor de bevolking van Adinkerke gedurende een 15-tal jaren.
 
Uiteindelijk heeft de overheid het pleit gewonnen en dat gebied kunnen veroveren. Maar duidelijk niet om het terug te geven aan de bevolking maar om het af te sluiten en voor te behouden aan de nieuwe kasteelheren van de politici en natuurfundamentalisten (wat begin 2016 is gebeurd). De landbouwer wordt niet meer gewaardeerd. Stilaan groeit er toch wat verzet hiertegen: onder andere bij de Boerenbond ("stop de waanzin") en Chris De Stoop heeft er een mooi boek over geschreven: dit is mijn hof


Markey putten in Garzebekeveld te Adinkerke
debat in de gemeenteraad De Panne - 1985 


"Meteen wordt verwezen naar de, onlangs door de Dorpsraad Adinkerke, uitgebrachte enquêteverslagen, waarin ..."

In 2016: uit 1 Markey put wordt het visbestand verwijderd ("afvissing"), om er kamsalamanders te kweken.
En wellicht ook daar binnenkort verboden toegang voor mensen en honden, om de kamsalamanders niet te storen

Visbestand in Markey put wordt vernield


Jaar 2.000: De Vlaamse Overheid verwerft de Koekuithoeve en landerijen, door het feit dat de hoeve niet meer kan dienen voor landbouw, omdat ze ingekleurd werd als vallende onder het duinendecreet.

2012: hoevewoning en hoevegebouwen van de Koekuithofstede te Adinkerke, worden afgebroken en in de plaats daarvan wordt er een nieuwe hangar gebouwd in ersatz materialen (plastieken dakpannen, plastieken bakstenen etc.).
En dit in een natuurgebied dat daarenboven valt onder het duinendecreet.

Afbraak hoevegebouwen Koekuithofstede AdinkerkeBetreft aanvraag bouwvergunning door de Vlaamse Overheid, ANB, voor afbraak hoevewoning Koekuithof - gelegen Kromfortstraat 27 te Adinkerke.

Schrijven van 25/01/2011 van de Stedenbouwkundig ambtenaar kenmerk 8.00/38008/869.7 gelegen derde afd. Sectie E, nummers 953Y, 955A en 957A. Openbaar onderzoek tot 3/3/2011.

De dorpsraad heeft een bezwaarschrift ingediend.

Indien het mogelijk blijkt om de woning en hoevegebouwen af te breken, om deze te vervangen door een nieuwbouw van hangar en werkplaatsen - dan moet het eveneens mogelijk zijn om een nieuwbouw van een woonerf (met bijkomende educatieve, recreatieve, toeristische functie in een historische erfgoedcontext enz.) aldaar te realiseren.

Het algemeen belang wordt immers veel meer gediend met een woonerf dan met een hangar ten voordele van lokalen en werkplaatsen voor zichzelf en voorbehouden aan het ANB van de Vlaamse Overheid.

De dorpsraad is benieuwd of de minister (als eigenaar en bouwheer) hiervoor een bouwvergunning zal verkrijgen. Ook omdat deze nieuwbouw zou gerealiseerd worden binnen een zone die valt onder de bepalingen van het duinendecreet en in een natuurgebied.

Anno 2016: het voorstel van de dorpsraad Adinkerke was dus om die hoevegebouwen te bewaren en te renoveren, daar een landbouwersgezin te vestigen onder het statuut van Vlaamse ambtenaren en die hoeve ecologisch uit te baten, gekoppeld aan kinderboerderij, stopplaats voor fietsers, museum roerend agrarisch erfgoed enzovoort.

Het heeft niet mogen zijn. Het dorp Adinkerke werd nog maar eens in steek gelaten door de politici van De Panne die sedert de fusie in 1977, het dorp Adinkerke beschouwen als een wingewest en als parking van De Panne-Bad.