Gemeente Adinkerke/De Panne

Gemeentelijk seniorenbeleid is meer dan
af en toe voor de senioren een gratis tas koffie en een boterkoek en
's namiddags wat animatie zoals in de rustoorden.


Witboek gemeenteraadsverkiezingen 2006

De seniorenraad van De Panne-Adinkerke heeft een mooi werkdocument opgemaakt, in verband met de verwezenlijkingen en realisaties die de inwoners en de senioren verwachten van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden op 8 oktober 2006. De voorzitter van de seniorenraad gaf ons de toelating onderstaande tekst op onze website te plaatsen (25/07/2006).


De SENIORENRAAD van DE PANNE roept de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op, om werk te maken van de uitbouw van een ‘SENIORENVRIENDELIJKE GEMEENTE’ en legt daarom volgende AANDACHTSPUNTEN voor …

1. Inspraak en participatie

- De seniorenraad is een weerspiegeling van de seniorenpopulatie en wil participeren aan het beleid.
We vragen een respectvolle benadering van de ouderenadviesraad. Daarom dient de seniorenraad betrokken te worden en om advies gevraagd bij alle domeinen die senioren aanbelangen en alle aangelegenheden die de kwaliteit van leven van de ouderen in de gemeente be´nvloedt. Spontaan geformuleerd advies dient aanvaard te worden, indien dit advies niet kan worden opgevolgd dienen de antwoorden correct gemotiveerd te worden

- Er zijn nog geen uitvoeringsbesluiten die het decreet ‘beleidsparticipatie van ouderen’ regelen.
In afwachting van deze uitvoeringsbesluiten moet een samenwerkingsovereenkomst, afsprakennota of protocol tussen de seniorenraad enerzijds en gemeente - OCMW anderzijds, de daadwerkelijke participatiemogelijkheden garanderen

- Het seniorenbeleidsplan moet in samenspraak met de seniorenraad in het globaal lokaal sociaal beleidsplan worden opgenomen

animatie2. Evenwicht jeugd- seniorenwerking

Het beleid dient aandacht te hebben voor een evenwicht in de investeringen in de jeugd- en seniorenwerking. Dit zowel wat de middelen als het personeel betreft. Momenteel veel te veel gemeentelijke ambtenaren voor de jeugddienst dan voor de senioren en voor de seniorendienst.

3. Ondersteuning verenigingen

- Seniorenverenigingen dienen door het beleid verder ondersteund te worden. Het beleid moet blijvend randvoorwaarden scheppen voor een bloeiend sociaal cultureel verenigingsleven

- Het beleid drukt op duidelijke wijze haar waardering uit voor het vrijwilligerswerk als dam tegen verzuring en vereenzaming

- De seniorenraad rekent op ondersteuning om de opgestarte wijkwerking voor senioren verder uit te bouwen. Deze wijkwerking is bedoeld om senioren nauwer bij het gemeenschapsleven te betrekken en zo sociale isolatie en eenzaamheid tegen te gaan

- De senioren van Adinkerke dringen erop aan dat de Dorpsraad nieuw leven wordt ingeblazen.

4. Anderstaligen

- De seniorenraad vraagt een kordate aanpak van de integratie van anderstaligen. Dit om sociaal isolement en vereenzaming te voorkomen. Het beheersen van het Nederlands is de hefboom voor sociale, culturele en economische deelname aan onze samenleving

- Bij de inschrijving in de gemeente dient duidelijk gemaakt worden dat men zich inschrijft in een Vlaamse gemeente en dat Nederlands hier de streektaal is

- Het beleid dient werk te maken van het opzetten van een ‘inburgeringtraject’ en sociale woningen worden alleen toegekend aan hen die onze streektaal spreken of zich inburgeren

- Dat De Panne een Vlaamse kustgemeente is, moet in de eerste plaats door de beleidsmensen en de ambtenaren van de gemeente worden uitgestraald. De bibliotheek, ÚÚn van de eerste realisaties van het Cultuurpact, kan hiervoor het lichtbaken worden

- Het Vlaams karakter van onze gemeente moet ook in het straatbeeld duidelijk zijn door uitsluitend streektaal op uithangborden, benaming van gebouwen, bevlagging, … Naar anderstaligen toe vormt dit een duidelijk signaal.

5. Uitbreiding zorgvoorzieningen

- Een sociaal beleid met kwalitatief en betaalbare dienstverlening met bijzondere aandacht voor thuiszorg en een voldoende aanbod voor kortopvang (Kortverblijf) voor zorgbehoevende senioren en het organiseren van ‘dagopvang’

- Fiscale vrijstelling voor senioren met een laag inkomen bv. milieubelasting, elektronische identiteitskaart, …

- Gezien de lange wachtlijsten voor zowel thuiszorg als voor de residentiŰle zorgvoorzieningen dienen de programmatienormen van de Vlaamse Gemeenschap door de gemeente uitgeput te worden. Hierbij dient het OCMW zijn verantwoordelijkheid op te nemen door op te treden als bouwheer van een rust- en verzorgingstehuis.
Het is bovendien nodig bij de hogere overheden een uitbreiding van de programmatienormen te bepleiten van het aantal opvangplaatsen voor de zorgbehoevende bejaarden, gezien de toenemende vergrijzing en zorgbehoefte. Vooral in De Panne waar 40 % van de kiezers ouder zijn dan 60 jaar en 50 % ouder dan 55 jaar.

6. Dienstencentrum

De seniorenraad dringt erop aan dat de werking van het dienstencentrum een project zou zijn met een toekomstvisie voor de komende twintig jaar en wenst bij de uitbouw ervan nauw betrokken te worden.
Het moet een Úcht sociaal huis worden, waar niet alleen de sociale voorzieningen voor senioren aan bod komen maar ten dienste staat voor de hele bevolking : aanspreekpunt voor sociale tewerkstelling (dienstencheques, arbeidsbemiddeling, interimarbeid), sociale huisvesting, opvoedkundige projecten voor de jeugd, taallessen, ergotherapie voor mindervaliden, moderne technologie ten dienste van slechtziende en slechthorenden, infrastructuur voor de uitbouw van een performant ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) netwerk enz.

7. De politie

- De politie heeft aandacht voor een klimaat van subjectieve (on)veiligheid bij senioren

- Naast aanwezigheid van de politie in het straatbeeld en acties gericht op een beter contact met de senior wordt ge´nvesteerd in preventieve campagnes en daadwerkelijke aanpak van criminaliteit

- De seniorenraad pleit voor de herwaardering van de wijkagent.

8. Mobiliteit

- Gratis openbaar vervoer voor 60+. Dit verhoogt niet alleen de mobiliteit van de senior maar verhoogt ook zijn veiligheid. Bovendien haalt het auto’s van de straat.
Dit is reeds mogelijk in de Vlaamse kustgemeenten Blankenberge, Bredene, De Haan, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Oostende

- Openbaar vervoer op maat van de senioren. Met de vervoermaatschappij De Lijn dienen betere afspraken gemaakt te worden en de dienstregeling van bus en tram dient grondig herzien te worden.
Meer en meer mensen uit Adinkerke trekken naar Veurne omdat De Panne moeilijk bereikbaar is. Speciale aandacht voor de mobiliteit vanuit de wijk ’t Veld. Hoe vlot zal het dienstencentrum bereikbaar zijn voor onze senioren uit Adinkerke ?

- Bijzondere aandacht is nodig voor de zwakke weggebruiker : voetgangers en fietsers.
Het is levensgevaarlijk fietsen in de Stationsstraat - Duinkerkestraaat - Nieuwpoortlaan - Zeelaan - Westhoeklaan. Het voetpad in de Kerkstraat ter hoogte van de Adinkerkelaan is te smal en daardoor gevaarlijk.

- Voetpaden worden tijdens drukke weekends bezet door wildparkeerders. Daar vraagt de seniorenraad van het beleid en politie de nultolerantie. Voetpaden zijn voor voetgangers en wildparkeerders dienen weggesleept te worden. Het is onverantwoord dat voetgangers zich tussen het drukke straatverkeer moeten begeven.
Er moet toegezien worden dat de reglementen op het vrijhouden van het voetpad correct worden toegepast (terrassen, reclameborden, …)

Mondige senioren9. Toegankelijkheid

- Opmaak van een ‘toegankelijkheidsplan’ waarbij uitvoering gegeven wordt aan de eindrapporten ‘de kust toegankelijk voor iedereen’ de doorlichting ‘gemeentehuis’ en ‘OCMW’. Ook moeten de openbare natuurgebieden worden opengesteld voor mindermobiele mensen (bijvoorbeeld door verharding van het fietspad met schelpenklei).

- Afsluiten van een convenant met VZW Westkans, het West-Vlaams technisch adviesbureau toegankelijkheid. Bij elk nieuwe werken of aanpassingswerken aan zowel gebouwen, straten, pleinen als bos en strand wordt Westkans om advies gevraagd

- Het op- en afstappen van de trein is voor senioren met een mindere mobiliteit heel moeilijk.
Het beleid dient zijn invloed aan te wenden om de nodige aanpassingswerken aan het perron uit te voeren

- De dienstverlening van De Post in Adinkerke is voor minder mobiele senioren verre van toegankelijk ! Er is geen plaatselijk postkantoor en de postbussen staan te ver van mekaar

- Toegankelijke informatie en op maat van de senioren : begrijpelijke taal, duidelijk lettertype.

10. Druk van het toerisme op de plaatselijke bevolking

De draaglast van het toerisme in evenwicht brengen met de draagkracht van de plaatselijke inwoners zowel wat betreft de verkeersoverlast, geluidsoverlast als het zwerfvuil.
- Plopsaland zorgt voor verkeersoverlast in Adinkerke waardoor De Panne quasi onbereikbaar is. De parkeerplaatsen langs de Duinhoekstraat en de De Pannelaan worden ingenomen door bezoekers aan het pretpark zodat het voor de inwoners en hun familie onmogelijk is te parkeren. Het invoeren van een bewonerskaart of blauwe zone zou hier een oplossing kunnen bieden.
- Het zwerfvuil zorgt voor een onaangename leefomgeving. Een strenger toezicht en sanctioneren van het sluikstorten en het niet opkuisen van hondenstront.

11. Winkelen

Er dient werk gemaakt te worden van een kernenversterkend beleid met ruimte voor wonen en winkelen (buurtwinkels) in het centrum. Nu trekken vele inwoners naar Veurne.

12. Wonen

Er wordt verder gewerkt aan een ge´ntegreerd beleid voor kwalitatieve en betaalbare huisvesting en woongelegenheden voor senioren. Dit van een kwalitatieve eigen woning tot een betaalbare huurwoning, van huisvesting voor een gezonde senior tot huisvesting van een senior die zorgbehoevend wordt of is.

animatie

De journaliste van het weekblad "Het Wekelijks Nieuws" is wat 'enthousiast' geweest in haar titel: "De helft van de inwoners". In feite, de helft van de kiezers (kiesgerechtigden) in De Panne - Adinkerke zijn ouder dan 55 jaar. Bij de inwoners moet men ook nog de min-achttienjarigen rekenen (die nog niet mogen gaan kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen) en ook in feite veel mensen met een tweede verblijf. Toch eigenaardig dat die "tweedeverblijvers" geen enkele inspraak hebben in het gemeentelijk beleid. Nochtans spijzen zij ook de belastingkas van de gemeente en ook velen van hen, dromen van een rustige, propere, veilige, gezonde en zorgzame gemeente.

2006 - seniorenraad


Ondertussen zijn we 12 jaar verder: 10/05/2018
Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober komen eraan.

Nog niets veranderd in de gemeente Adinkerke/De Panne. Integendeel nog verder achteruitgang in plaats van vooruitgang.

Zullen de senioren in het stemhokje opnieuw kiezen voor dezelfde politici die bewezen hebben niet bekwaam te zijn om te besturen en beleid te voeren of zullen er bekwame, dynamische kandidaat-gemeenteraadsleden opstaan die bereid zijn om hun politieke verantwoordelijkheid te nemen ?