Historiek van de dorpsraad Adinkerke

992 - 1977 - 1992 - 2017


Traduction automatique - Automatic Translation


De gemeente Adinkerke werd bij De Panne gevoegd in 1976. De politiek heeft toen geprobeerd om dat te motiveren. 35 jaar later blijkt dat de argumentatie niet klopte. Eigenaardig dat geen enkele journalist of student die een masterproef moet schrijven, eens schrijft over de mislukte gemeentefusies in Vlaanderen (en wellicht zijn er hier ook voorbeelden van in Wallonië). Er worden blijkbaar wel studies  gemaakt over nieuwe fusie van gemeenten.

  1. "aldus zitten de gemeente geprangd tussen haast twee eeuwen oude grenzen", lezen we.
    Vaststelling anno 2011: kleinere gemeenten zijn even goed en zelfs beter leefbaar dan grote. Adinkerke ziet dit dagelijks als ze over de grens naar Frankrijk gaat en bijvoorbeeld de Franse buurgemeenten (zoals Ghyvelde, Bray-Dunes enz.) bezoekt

  2. "aan de affiniteiten werd heel bijzonder aandacht geschonken", lezen we.
    Er was en er is helemaal geen affiniteit tussen De Panne en Adinkerke. Indien de politiek hieraan aandacht had geschonken, dat zou men Adinkerke bij Veurne hebben gevoegd (twee agrarische leefgemeenschappen in oorsprong). In feite werden de samenvoegingen ingegeven door politieke motieven en behoud van politieke macht in de grotere entiteiten.

  3. "de toevoeging bij De Panne is een garantie voor vernieuwde expansie. Ook voor De Panne is de toevoeging van Adinkerke als uitwijkruimte een verrijking".
    De "toevoeging" (!) van Adinkerke bij De Panne heeft tot gevolg gehad dat De Panne gedurende al die jaren Adinkerke heeft beschouwd als een wingewest waarop roofbouw mocht worden gepleegd. En dat Adinkerke sedert de fusie aan zijn lot werd overgelaten.


Historisch document 1970: in deze video film ontkent toenmalig burgemeester Versteele (CVP) dat de gemeente De Panne villa's in de duinen wil bouwen. Meer zelfs, op de opmerking van de interviewer dat er reeds villa's in de duinen worden gebouwd langs de weg van De Panne naar Bray-Dunes, antwoordt hij dat dit gebeurt op het grondgebied van de (toen nog zelfstandige) gemeente Adinkerke en dat het gemeentebestuur van De Panne daartegen klacht heeft ingediend. Hij herhaalt zelfs drie keer dat hij klacht heeft ingediend tegen zijn buurgemeente.
Dit videofragment is ook een interessant document voor de huidige studenten politieke wetenschappen, als illustratie van hetgeen werd en wordt bedoeld met "de tjeventaal van de CVP in de vorige eeuw".
Augustus 2016 - Evaluatie van de toevoeging (fusie) van de gemeente Adinkerke aan de gemeente De Panne, 40 jaar geleden tot nu.

"De Panne is 't bad, al de rest is parking"

1. De gemeente Adinkerke die in 1992 zijn duizendjarig bestaan heeft gevierd, had en heeft veel potentieel. De gaven die de natuur de gemeente Adinkerke heeft toebedeeld, zijn veelvuldig en de gemeente kreeg veel troeven. Een werkzame bevolking. Een rustige, veilige ligging waarvan het belang nog ieder jaar toeneemt gezien de toenemende onveiligheid en samenlevingsproblemen in de steden. Het polderlandschap van de Moeren dat zich uitstrekt van Adinkerke tot diep in Flandre Côte d'Opale met zijn rustieke hofsteden en uitgestrekte landerijen en unieke open ruimten en verre horizonten. Ligging dichtbij de zee en honderden hectaren duinen die zich uitstrekken van Duinkerke over Leffrinkhoeke en Zuydcoote tot in De Panne.

2. De "toevoeging" van de gemeente Adinkerke aan de gemeente De Panne is - op zijn zachts geschreven - geen succes geworden. Het gedwongen huwelijk tussen de gemeente Adinkerke en de gemeente De Panne is niet uitgedraaid op een geslaagd huwelijk maar op een mislukking. Er was en er is geen affiniteit tussen de twee gemeenten, de liefde is er ook niet achteraf gekomen tussen de lakens - wel integendeel.
Om deze stelling wetenschappelijk te kunnen bewijzen, zou een nieuwe studie moeten worden uitgevoerd, zoals door de provinciale overheid 40 jaar geleden werd beloofd. Anderzijds wie woont in Adinkerke en er rondkijkt, kan iedere dag vaststellen in welke mate het dorp Adinkerke de voorbije 40 jaar werd verwaarloosd. Zie de triestige openbare infrastructuur en openbare voorzieningen, zie de afwezigheid van welzijnsbeleid en samenlevingsopbouw, zie de weinige steun voor handel en nijverheid door het gemeentebestuur enzovoort.

3. "Show us de money" - Bij de uitverkoop van de parels van de (fusie)gemeente aan de (buitengemeentelijke) kapitaalgroepen, hebben de politici de inwoners telkens wijs gemaakt dat dit de gemeente ten goede zou komen. Wat heeft de Westhoekverkaveling meegebracht aan verbetering voor de fusiegemeente ? Wat heeft de komst van Plopsaland meegebracht aan structurele verbetering en betere levenskwaliteit voor de inwoners van Adinkerke ? Een fusiegemeente die nochtans beschikt over een jaarlijks budget van 20 tot 25 miljoen euro (waarvan 5 miljoen euro afkomstig uit tweedeverblijverstaks). Waar is al dat geld naar toe ?

4. Wat is de mening van de inwoners van Adinkerke anno 2016 ? Niemand weet het. Eénmaal in de zes jaren mogen de inwoners gaan kiezen voor een nieuw gemeentebestuur. En dat is het. Nauwelijks informatie naar de bevolking toe. Geen inspraak van de bevolking. Geen volksraadpleging of referendum. En als de politici afgestraft worden door de kiezer - zoals bij de laatste gemeenteraadsverkiezing - worden er daar geen lessen uit getrokken maar doet het kliekje éénpotnat politici gewoon verder.

Onze mening: Het noorden van het dorp Adinkerke werd en wordt kapot gemaakt door N.V. Plopsaland, het zuiden van Adinkerke werd en wordt kapot gemaakt door ANB. En dit - sedert de toevoeging van de gemeente Adinkerke aan De Panne - met de medeplichtigheid van het gemeentebestuur van de gemeente De Panne, dat bezeten was door maar 1 gedachte: De Panne is 't bad en al de rest is parking.
Wolven in schapenvacht

Toen in 1979 het gemeentebestuur van De Panne hun intentie om het kerkhof van Adinkerke te sluiten en over te brengen naar De Panne moest inslikken en zodoende bezweek onder het massale protest van de Adinkerkse bevolking, zocht men een zondebok voor dat mislukken.
Die werd vlug gevonden want de aanstoker van het protest was de Dorpsraad en die werd door burgemeester Raphaël Versteele, in openbare vergadering van de gemeenteraad, eens duchtig de les gespeld. Een litanie van verwijten (communisten, oproerkraaiers, volksmisleiders) en beschuldigingen ( storen van de openbare orde, aanzetten tot geweld) werd ons toegeroepen, maar het mooiste was dat we wolven in schapenvacht waren.
George Bots bezorgde ons een prachtexemplaar van een wolf met echt schapenvacht en sindsdien is dat de mascotte van de Dorpsraad geworden.

 


1985


2010

Onderstaande schreven we in 2005. Ondertussen zijn we maart 2010. Het wordt meer en meer duidelijk dat de fusie tussen de gemeenten De Panne en Adinkerke in 1977, nefast is en rampzalig is voor het dorp Adinkerke.

De dissertatie over Adinkerke, gemaakt onder andere ook op vraag van de provincie, geeft een goede situatieschets van de toestand vóór de fusie. We hebben een 15-tal pagina's ingescand en het is duidelijk dat de huidige situatie van Adinkerke momenteel veel minder rooskleurig is dan toen... Er werd toen beloofd dat men na een aantal jaren een evaluatie zou maken om aan te tonen dat de fusie van die twee gemeenten een win-win situatie zou zijn. Men heeft die evaluatie nooit aangedurfd.

Extract uit de studie toevoeging Adinkerke aan De Panne
Studie fusie Adinkerke

De dorpsraad Adinkerke vindt het aan zichzelf verplicht om - 33 jaar na de fusie - de huidige wantoestand aan te klagen en aan te tonen hoe zeer het dorp Adinkerke verworden is tot een achtergesteld en verwaarloosd dorp in Vlaanderen.

dd. 19/03/2010


Het rijke verleden van Adinkerke

Het rijke verleden van Adinkerke werd beschreven in vele boekwerken.

Boeken gaande van het cursusformaat (maar met een schat aan belangrijke gegevens) tot luxueus uitgegeven en rijkelijk geïllustreerde propagandaboeken.

Wij citeren enkele werken:

* Adinkerke, geschiedenis en volksleven, 1975.  Auteur Gery Florizoone, opnieuw uitgegeven door de Dorpsraad Adinkerke in 1982

* De 'Landelijke Gemeente "Adinkerke" 1944 -1976'. Auteur Eva Costenoble. De Provinciale Overheid besloot, in samenwerking met de gemeentebesturen, voor elke op 1 januari 1977 gefusioneerde gemeente, een inventaris van feitenmateriaal 1944 - 1976 te laten opmaken. Met de bedoeling een referentiekader te hebben om kort na de fusie en vervolgens na 25 jaar, te onderzoeken "welke de gevolgen van de fusie zullen zijn voor de kleinste entiteit Adinkerke". Vandaag 22/08/2005 is er nog steeds geen dergelijke studie uitgevoerd.

* Zegt U Adinkerke, denkt U...toerisme, 1984.  Auteur Dominiek Puype, Dorpswerker - 1984. Uit deze enquête en onderzoek blijkt dat de Adinkerkenaars vrezen dat het dorp Adinkerke volledig ondergeschikt zal worden aan het centrale bestuur van De Panne en als derderangsburgers zullen behandeld worden nà de toeristen en de kapitalisten. Wat dertig jaar later - spijtig en jammer genoeg - volledig juist is gebleken en duidelijk is dat dit scenario zich heeft voltrokken en nog steeds verder voltrekt.

* Adinkerke graag gezien - 2002 - Uitgever: de klaproos

* 1000 jaar Adinkerke 992 - 1992. Auteur-Uitgever: Norbert Desiere

* Cabour - 80 jaar IWVA 1924 - 2004. Auteur-Uitgever: Norbert Desiere
We zouden hier graag uitvoerig passages uit deze boeken weergeven.
Vooral uit het feitenmateriaal beschreven in de Landelijke Gemeente Adinkerke 1944-1976.
De beschrijving van de zandwinning die gepaard ging met de aanleg van vijvers (p.16-17); de naamsverandering van de straten zoals de Duinenstraat die Smekaertstraat moest worden (p.47); de verschrikkelijke stank in de buurt van het Kruislanggeleed (p.79); de Polder De Moeren, de drooglegging van de moerassen, een haard van vele ziektekiemen (p.80); de zoute kwel en de doordracht van de Ringsloot (p.81); de reactie van de bevolking op het toenemend aantal tweede verblijven (p.138); de gemeenteraadsverkiezingen met toenmalige Partij van Verjonging en Vernieuwing (p.244); de doodsbrief van de gemeente Adinkerke (p.298); het verenigingsleven (p.399) enzovoort.

Teveel om hier weer te geven.
Deze werken zouden voor het nageslacht moeten bewaard worden. Het is dan ook hoog tijd dat dit studiemateriaal over Adinkerke wordt omgezet in digitaal formaat (hypertekst - HTML) zodat het blijvend op computer en internet kan worden geraadpleegd en met de digitale zoektechnieken ontsloten.